Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Denne høring er en invitation til udtalelse vedrørende forslag til ændring af de byrådsbesluttede rammer og kriterier for det frie skolevalg i Aarhus Kommune.

Baggrund

Både på landsplan og i Aarhus Kommune ses en relativ stor ulighed mellem bydelene. Dette afspejler sig også i elevsammensætningen og i andelen af distriktselever på flere af skolerne i Aarhus. 

Den 23. januar 2024 vedtog en forligskreds en ny politisk aftale om udsatte boligområder. Aftalen bygger ovenpå det igangværende arbejde med udvikling af udsatte boligområder i Aarhus, og det fremhæves, at der skal arbejdes mere ambitiøst og forpligtende om, hvorledes der kan skabes en mere socialt blandet og mangfoldig elevsammensætning på skolerne. Det er målet, at alle børn og unge i Aarhus skal have lige mulighed for at forfølge deres drømme uanset hvor i byen, de er bosat. Derfor skal der arbejdes målrettet for at nedbringe antallet af dagtilbud, skoler og bydele, hvor sammensætningen af børn og unge afviger markant fra resten af byen. 

Forligspartierne ønsker bl.a., at der på kort sigt udarbejdes forslag til konkrete greb, som kan være med til at skabe mere bæredygtige skoler, fx fortrinsret til ledige pladser til børn med dansk som andetsprog (DSA). 

Det seneste 1½ år har der været en proces med afdækning af de lovgivningsmæssige muligheder, som kan være med til at sikre, at vi i Aarhus i højere grad får bæredygtige skoler med en blandet og mangfoldig elevsammensætning. De lovgivningsmæssige muligheder omhandler både strukturelle, organisatoriske og pædagogiske greb. I processen har bl.a. data fra Børn og Unges DSA-undersøgelse, viden og erfaringer fra andre kommuner, national viden og forskning, samt lokal viden og erfaringer fra bl.a. dagtilbudsledere, skoleledere, og Sammen om skolen, indgået. Med afsæt heri har Børn og Unge set nærmere på de organisatoriske greb inden for de lovgivningsmæssige rammer for det frie skolevalg. 

Som konsekvens af den politiske aftale om udsatte boligområder er der udarbejdet fem konkrete forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg, som hver for sig eller i variationer kan være med til at skubbe udviklingen mod en mere bæredygtig elevsammensætning i den rigtige retning. De fem forslag sendes nu i høring, og formålet med høringen er at give jer mulighed for at kvalificere belysningen af de konkrete forslag med jeres lokale perspektiver og erfaringer, inden der træffes beslutning om, hvorvidt der er forslag, som skal indstilles til byrådet. 

Fem konkrete forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

De nuværende rammer for det frie skolevalg i Aarhus er byrådsbesluttede og fremgår af bilag 10 til Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Aarhus. Nedenstående forslag til ændring af rammerne for det frie skolevalg skal ses som supplement til de rammer, som i forvejen fremgår af styrelsesvedtægten.

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg:

  1. Yderligere begrænsning af det frie skolevalg
  2. Fortrinsret til ledige pladser til DSA-børn med alderssvarende dansk
  3. Fortrinsret til ledige pladser til DSA-børn med sprogstøttebehov
  4. Fortrinsret til ledige pladser til børn, som søger om skoleskift til distriktsskolen
  5. Ophør af søskendegaranti ved optagelse i børnehaveklasse 

Hvis byrådet træffer beslutning om ændring af rammerne for det frie skolevalg med et eller flere af de nævnte forslag, vil dette skulle konsekvensrettes og indarbejdes i styrelsesvedtægtens bilag.

Uddybning af de konkrete forslag

I vedlagte høringsmateriale uddybes de fem konkrete forslag bl.a. med nogle af de indsigter, som allerede er afdækket i forbindelse med processen omkring mulige greb til at imødegå en mere bæredygtig skole med en mere blandet elevsammensætning. Herudover fremgår også en række fælles opmærksomhedspunkter, samt en beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for det frie skolevalg.

Høringsfrist

Frist for fremsendelse af høringssvar er den 14. juni 2024 kl. 12. Høringssvar skal uploades her på siden – klik på ”Tilføj høringssvar”. 

Hvad sker der efter høringsperioden?

Når høringsperioden er afsluttet, vil der blive taget stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en byrådsindstilling med konkrete forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg. I den sammenhæng vil der også blive taget stilling til, om en eventuel indstilling vil kunne behandles af byrådet i efteråret, så beslutning kan ske forinden skoleindskrivningen til skoleåret 2025/26 påbegyndes. 

Forslag til refleksionsspørgsmål

  • I hvor høj grad kan det/de konkrete forslag bidrage til at løse udfordringen med en mere blandet elevsammensætning – på jeres lokale skole eller på skolerne i kommunen som helhed?
  • Hvordan forholder I jer til det/de konkrete forslag om ændring af det frie skolevalg?
  • Hvilke positive eller negative effekter har det/de konkrete forslag set i forhold til en mere blandet elevsammensætning?
  • Hvilke positive eller negative effekter har det/de konkrete forslag set i forhold til en mere bæredygtig skole (fx klassedannelse, økonomiske forudsætninger mv.)?
  • Er der særlige opmærksomhedspunkter ved det/de konkrete forslag der skal tages højde for i udmøntningen (fx differentieret udmøntning i områder, på klassetrin eller lignende)?

Materialer (1)

Høringssvar (20)

Høringsvar vdr forslag til ændring af rammer og kriterier for frit skolevalg

Høringssvar vedr. forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg Skolebestyrelsen på Engdalskolen er værdimæssigt enige i intentionen om skabe bæredygtige skole…

Høringssvar vedr. forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Se vedlagte høringssvar fra Elsted Skoles skolebestyrelse

Høringssvar vedr. ændrede rammer og kriterier for det frie skolevalg

Høringssvar vedr. ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg På Samsøgades Skole har vi for nuværende en balanceret og bæredygtig sammensætning af elever. Vi har de s…

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Tak for muligheden for at kommentere. Grundlæggende ligger vi os op af Skolelederforeningens og Skole og Forældres høringssvar. Vi anerkender problemstillingen, men mener ikke,…

Høringssvar forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Hermed høringssvar fra Gammelgaardskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Høringssvaret er udarbejdet af Hasle Skoles bestyrelse samt skolens MED udvalg

Bydelsmødrenes forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Høringssvar fra bydelsmødrene 8220

Høringsvar ændring af kriterier for det frit skolevalg

Hermed høringssvar fra Risskov Skoles bestyrelse og MED-udvalg.

Rammer og kriterier for det frie skolevalg

Høringssvar - Skjoldhøjskolens bestyrelse

Rammer og kriterier for det frie skolevalg

For få måneder siden afviste samtlige skolebestyrelser i kommunen at godkende skolernes budgetter, fordi økonomien til skolerne er så presset, at det nogle steder er svært at overh…

Forslag til ændring af skoledistrikter

Se venligst vedhæftede høringssvar

Høringssvar vedr. ændrede rammer for kriterier for det frie skolevalg

Se vehæftede.

Forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Børn og unge skal ikke løse problemer, de voksne har skabt Helt overordnet ser vi i Århus Forældreorganisation et stort problem i, at der lægges op til, at man skubber børnene for…

høringssvar vedr. ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Århus 6/6 2024 Integrations- og boligproblemer løses ikke gennem skolepolitik. Vores medlemmer oplever udfordringerne og kalder på løsninger. Vores medlemmer kender til udfordri…

Høringssvar vedr. ny organisering af administrative fællesskaber

Høringssvar drøftet på skolebestyrelsesmøde 29. april vedhæftet

Høringssvar Børne- og ungebyrådet

Se vedlagte.

Høringssvar fra Aarhus Skolelederforening vedr frit skolevalg

Se vedhæftede

Høring vedr. forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg

Hermed fremsendes Århus Lærerforenings høringssvar vedr. forslag til ændring af rammer og kriterier for det frie skolevalg.

Høringssvar fra Sødalskolens MED-udvalg vedr. frit skolevalg

Se vedhæftede

Høringssvar fra Solbjergskolens skolebestyrelse

Hermed høringssvar fra Solbjergskolens skolebestyrels

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H853

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

puf@mbu.aarhus.dk