Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

På baggrund af en konkret henvendelse om etablering af et padelcenter inden for området, er det efter inddragelse af Teknisk Udvalg den 7. december 2022 besluttet at undersøge ophævelse eller delvis ophævelse af byplanvedtægt H_T-5 (tillæg 1-2). Dette skyldes at byplanvedtægten vurderes utidssvarende at administrere på baggrund af.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Teknik og Miljø har den 9. februar 2024, efter bemyndigelse fra Aarhus Byråd, godkendt et forslag til ophævelse af del af Byplanvedtægt nr. 5, inkl. tillæg nr. 1 og 2.

Forslaget er i høring fra den 29. februar til den 4. april 2024.

Forslaget kan ses på Lokalplanportalen

Forslaget kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1.


Baggrund

På baggrund af en konkret henvendelse om etablering af et padelcenter inden for området, er det efter inddragelse af Teknisk Udvalg den 7. december 2022 besluttet at undersøge ophævelse eller delvis ophævelse af byplanvedtægt H_T-5 (tillæg 1-2). Dette skyldes at byplanvedtægten vurderes utidssvarende at administrere på baggrund af.

Forslaget til beslutning om ophævelsen er derfor udarbejdet på baggrund af uoverensstemmelse mellem byplanvedtægten og de gældende kommuneplanrammer, som afstedkommer, at der for flere ejendomme ikke kan ske byudvikling i overensstemmelse med gældende bestemmelser i kommuneplanen, som anses som tidssvarende.

Den del af byplanvedtægten, som søges ophævet, er omfattet af 12 forskellige kommuneplanrammer, der angiver forholdet til anvendelse, bebyggelsesprocent og bygge-højder mm.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at ophævelsen af del af byplanvedtægten ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lovens § 8, stk. 2, idet beslutningen ikke vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, plan@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 4. april 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner og kommuneplantillæg såvel som ophævelse af gældende planer, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

 

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Høringssvar (17)

Indsigelse

Se vedhæftede.

Indsigelse vedr. Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. Tillæg nr. 1 og 2.

Se vedhæftede.

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Kredsløb A/S bemærkninger til forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2 Kredsløb A/S har umiddelbart ingen bemærkninger ift. den delvise ophæve…

Høringssvar til forslag ændring af lokalplan

Høringssvar - se vedlagte pdf-fil

Insigelse mot forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Højbjerg 03.04. 2024 Vores indsigelse Indsigelsen gælder kun for de matrikler der ligger som direkte naboer til boligområdet Højbovej-Voldgårsvej-Holmevej Baggrund: Det …

Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt H-T_ 5 inkl Tillæg 1 og 2.

Denne indsigelse drejer sig om Ramme 111601ER og 111602ER og har indflydelse på byzonen for de private beboelsesmatrikler, der er direkte nabo til de 2 rammer – Højbovej, Voldgård…

Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt H-T_ 5 inkl Tillæg 1 og 2.

Højbjerg 2.4.2024 Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt H-T_ 5 inkl Tillæg 1 og 2. Denne indsigelse drejer sig om Ramme 111601ER og 111602ER og har indfl…

Indsigelse

Højbjerg d. 2.4.2024 Indsigelse vedrørende forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg 1 og 2 Indsigelsen gælder kun for de matrikler, der ligger som dire…

Høringssvar fra Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen har ingen bemærkninger til ophævelsen af Byplanvedtægt nr. 5. Med venlig hilsen Anders Jensen Beredskabinspektør Afdeling for Brandforebyggelse

Indsigelse mod forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og 2

Indsigelse Denne indsigelse drejer sig om Ramme 111601ER og 111602ER. Nærværende indsigelse gælder for de matrikler, der er direkte nabo til boligområdet Højbovej, Voldgårdsvej …

Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 5 inkl. tillæg nr. 1 og nr. 2

Højbjerg d. 31. marts 2024 Indsigelse: Indsigelse vedr. forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inklt tillæg nr. 1 og 2 Indsigelsen gælder kun for de matrikler …

Høringssvar i forhold til ny lokalplan H-T_5 med tillæg

Højbjerg, den 23.3.2024 Indsigelse vedr. Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5 inkl. Tillæg nr. 1 og 2. Vores indsigelse gælder kun for de matrikler, der er beli…

Høringssvar vedrørende “Forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt H-T_5 med tillæg”

Vi indgiver hermed vedhæftede høringssvar angående den foreslåede delvise ophævelse af byplanvedtægt H-T_5 med tillæg. Ændringerne i Ramme 111601ER vil kunne give helt uacceptable…

Forslag til delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 5

Vi sender vores høringssvar/indsigelser imod ophævelse/ændring af nogle af § i Byplanvedtægten. Dette er uddybet i vedlagte hørringssvar (vedlagt fil). Vores indsigelse omhandle…

Høringssvar

Vedr område 111601ER og 111602ER: Disse grænser op til et lavere beliggende boligkvarter med væsentlig niveauforskel op til de nævnte områder. Ved bestemmelse om bygningers højde b…

Høringssvar

Ophævelse af byplanvedtægt H-T_5 samt tillæg 1 & 2

Område 111609ER

Virksomheden er beliggende i den del af område 111609ER, der er udenfor området der ønskes omfattet af den delvise ophævelse. Hvad er årsagen til at dette lille område ikke er inkl…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Tranbjerg Viby
Hørings-id

H831

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
plan@mtm.aarhus.dk