Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 161

Vurdering af bevaringsværdige bygninger (1-4)

Bygninger opført før 1970 er vurderet i henhold til ejendommenes bevaringsværdi i områderne: Marselis, Fredensvang og Langenæs. Ejendomme der foreslås udpeget med en høj bevaringsværdi (1-4) indgår i kommuneplantillæg nr. 161.

Kommuneplantillægget kan ses her

 

Hvad vil det sige, at et hus er bevaringsværdigt?

En bevaringsværdig ejendom kan have værdi for oplevelsen af dit nærområde. Det kan f.eks. være, at bygningens arkitektur afspejler en særlig stilperiode. Eller det kan være, at den er en del af et miljø, der repræsenterer en særlig tid, som gør den bevaringsværdig. Det er vigtigt, at vi sammen passer på vores fælles historie og de bevaringsværdier, der giver identitet til vores bydele og lokalområder. Dette gør vi blandt andet ved at udpege bevaringsværdige bygninger, der er unikke for oplevelsen af Aarhus.

Hvad vil det sige, at et hus er bevaringsværdigt? Hvad betyder det for mig? Og hvordan vurderer I egentlig mit hus? Få svar på dine spørgsmål her

Frem mod 2025 skal alle bygninger opført før 1970 vurderes. Vi er derfor i gang med at vurdere bevaringsværdien af 41.000 ejendomme for at få et overblik over de kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdier i Aarhus Kommune. Alle huse vil blive vurderet på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. 

Hvis din ejendom foreslås udpeget som bevaringsværdig (1-4) med dette kommuneplantillæg, kan du finde vurderingen her (kort i fuldskærm) eller her -

  

Miljøvurdering

I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Planen fastholder anvendelsen af et område i overensstemmelse med den hidtidige anvendelse og har udelukkende til formål at udpege og opdatere bevaringsværdige bygninger indenfor områderne: Marselis, Fredensvang og Langenæs. Bygninger udpeges med henblik på at fastholde områdernes egenart. Udpegningerne vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

 

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 161 bør ændres, eller har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 16. februar 2024. Efter den offentlig høring vil de indkomne bemærkninger blive vurderet og indgå i byrådets endelige beslutning. 

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

 

Materialer (1)

Høringssvar (17)

Høringssvar til kommuneplantillæg nr. 161 vurdering af enkeltbygningers bevaringsværdi kommuneplan 2017

Se vedhæftede.

Høringssvar modtaget pr. brev

Se vedhæftede.

Ejendommens registrering som bevaringsværdig værdi 4

Vores ejendom Terp Skovvej 4A, 8260 Viby J, er stillet i forslag til registrering som bevaringsværdig med værdi 4. Aarhus Kommune Byggeri har ikke kunnet oplyse, hvad det i givet …

Balagervej 65B bør ikke være bevaringsværdigt

Vi stiller os undrende overfor vurderingen af Balagervej 65B som værende bevaringsværdigt og ønsker vurderingen omgjort med nedenstående begrundelser. Godt nok er huset bygget i…

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 161

Se venligst vedhæftede høringssvar.

kommuneplantillæg nr 161 til kommuneplan 2017 for vurdering bevaringsværdige bygninger

jeg ønsker under ingen omstændigheder at min ejendom Espegårdsvej 23 bliver vurderet som bevaringsværdig.Jeg er 95 år og skal indenfor en kort årerække afhænde huset. Det har i …

Høringssvar. Saturnvej 10 og 12, 8260 Viby J

Vi er uenige i at husene Saturnvej 10 og 12, 8260 Viby J er vurderet med en samlet bevaringsværdighed i kategori 4. Begrundelse: Arkitektur: Begge indgangsdøre/hoveddøre er …

Kommuneplan 161

Jeg ønsker at klage over at Lyngbyvej 9, 8000 Aarhus C. i Kommuneplan 161er indstillet som bevaringsværdig, og ønsker det udtaget fra Kommuneplan 161. Arkitektonisk værdi: Jeg h…

Høringssvar. Saturnvej 10 og 12, 8260 Viby J

Vi er uenige i at husene Saturnvej 10 og 12, 8260 Viby J er vurderet med en samlet bevaringsværdighed i kategori 4. Begrundelse: Arkitektur: Begge indgangsdøre/hoveddøre er …

Vedr. Uraniavej 4, Viby J

Hermed høringssvar vedr. Uraniavej 4. Vi blev noget overraskede over, at vores hus var udpeget som potentielt bevaringsværdigt, da vi synes hovedparten af husene i vores nærområ…

Kommuneplantillæg nr. 161 Kommuneplan 2017 for vurdering af bevaringsværdige bygninger

Jeg synes, at det er et problem i forbindelse med vurderingen af ejendommen som bevaringsværdig, når det nævnes, at den måske ikke helt passer ind med de øvrige bedre byggeskikhuse…

Supplerende oplysninger til Kommuneplantillæg 161

Til orientering nogle supplerende oplysninger vedr. Magnoliavej 4. Arkitekt Villaen er tegnet af arkitekt Niels Chr. Skjøtt i 1934. Vi er den anden familie, der bor i huset. F…

Ændret bevaringsværdi

Vi har læst forslag til kommuneplantillæg 161 og kan konstatere at vores hus ændrer status. Det er vi kede af. Huset er pt. klassificeret som bevaringsværdigt (bevaringsværdi 4) og…

Langenæs

Mit høringssvar er vedhæftet incl. oversigt indhold i Lokalsamfundsbeskrivelse for Langenæs fra 2019

kommuneplantillæg nr 161 til kommuneplan 2017 for vurdering bevaringsværdige bygninger

vedr. Espegårdsvej 23 vi har meget svært ved at se at dette hus er bevaringsværdigt , der er tale om et typehus fra 60 erne ikke et arkitekt tegnet murermesterhus som de fleste an…

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 161

Hermed et høringssvar fra Viby Fællesråd. Venligst V Viby Fællesråd v/ Svend Åge Petersen

Kommuneplantillæg 161

Jeg er noget undrende om at 2 af 3 huse (Magnoliavej 37, 39 og Carl Jensens vej 27) Er bevaringsværdige. Da de alle har ændringer fra deres oprindelige opførelse. Mit hus (Magnoli…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde Midtbyen Viby
Hørings-id

H783

Kontakt

Cecilie Julie Nielsen

Telefon: 41872160

Email: bevaringsvaerdigebygninger@mtm.aarhus.dk