Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion på Stadion Allé

Forslag til Lokalplan 1203 og tillæg nr. 146 til kommuneplan samt miljøkonsekvensrapport, miljørapport og udkast til § 25 (VVM) tilladelse.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidig anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 146 til Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet udlægges til område til offentlige formål i form af sports- og idrætsanlæg, herunder stadion og faciliteter knyttet hertil, samt tennisbaner med dertilhørende faciliteter.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses på deltag.aarhus.dk eller digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 20. juni 2023.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget, kommuneplantillægget, miljøkonsekvensrapport, miljørapport og udkast til § 25 (VVM) tilladelse er godkendt på byrådsmødet den 7. juni ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønne byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede en mindretalsudtalelse medsendt. Mindretalsudtalelsen er vedlagt lokalplanen og kan ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Miljøvurdering 

Aarhus Kommune har vurderet, at Lokalplan nr. 1203 og Kommuneplantillæg nr. 146 til Kommuneplan 2017 er omfattet af kravet om en miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 8 stk. 1, samt omfattet af (VVM) (Miljøvurderingsloven, 2023, LBK nr. 4 af 03/01/2023 idet Nyt Stadion i Aarhus er listet på miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10b om anlægsarbejder i byzoner. Der er samtidigt udarbejdet en frivillig miljøkonsekvensrapport iht. § 19 stk. 4 i samme lov.

Miljørapport og miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet som en samlet selvstændig rapport. Formålet er at vurdere de indvirkninger, som plan og projekt kan medføre på miljøet. miljøkonsekvensrapport og miljørapport skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag. Rapporten er fremlagt offentligt i samme periode som lokalplanforslaget og kommuneplantillægget og kan ses her 

Bilag til miljørapport og miljøkonsekvensrapport kan ses her

VVM-tilladelse

Udkast til § 25 (VVM) tilladelse med vilkår er i høring og kan ses under "Materialer" på denne side. 

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 30. august 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 582 (Plan-ID nr. 1211042) og Lokalplan 706(Plan-ID nr. 1211043) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Orienterende borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et samlet borgermøde for ”Udviklingsplan for Kongelunden” og ”LP1203 – Nyt stadion på Stadion Allé”. 

Torsdag den 10. august 2023 kl. 16:30 – 18:30
Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C – Djursland Bank Arena, Lokale 20.

Formålet med mødet er, at du kan blive orienteret om projekterne, og blive klædt på til at kunne indsende et skriftligt høringssvar. Tilmelding og yderligere oplysninger om mødet kan ses under Begivenheder

Materialer (2)

Høringssvar (19)

Høringssvar, LP 1203

Jeg støtter høringssvaret af 20/7 fra Hans Jørgen Petersen, Aarhus Byfælled – Vision Kongelundens grønne venner, og vil supplere med følgende: Lad være med at bygge det nye fodb…

Nyt stadion på Stadion Allé

Jeg vil gerne bakke op om det høringssvar, der er indsendt af Aarhus Byfælled. Tænk tilkørsels- og parkeringsforhold ind i den samlede plan for et nyt stadion. Lad det ikke bliv…

Lokalplanforslag 1203, Nyt stadion

Høringssvar vedr. Forslag til Lokalplan nr. 1203 - Nyt stadion på Stadion Allé. Jeg støtter høringssvaret den 20. juli 2023 fra Hans Jørgen Petersen, formand for Aarhus Byfælled…

MAGT, PENGE OG HYGGEKORRUPTION

Læs det interssante, vedhæftede høringssvar.

Tilgængelighed ved stadion

Høringssvar fra Tilgængelighedsrådet i Aarhus. Tilgængelighedsrådet har følgende bemærkninger til Lokalplan nr. 1203 Nyt stadion og tillæg nr. 146 til kommuneplan. Ankomst ti…

Kongelunden i tre trin.

Vi bliver nødt til ikke kun at kigge 10 - 15 år frem når vi kigger på Kongelunden. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at se på både Atletikken og Travbanens placering i Århus på s…

Travbanen i Kongelunden.

Jeg har undret mig over at Travbanen i Kongelunden, slet ikke har været i spil til at blive flyttet. Da man i sin tid flyttede Ridehallen fra Marsellis boulevard, var begrundelsen…

Atletik i Kongelunden.

Århus har flere atletikbaner der kunne indgå i fremtidige planer for atletikken. Mest oplagt i min optik, er Viby Stadion. Hvorfor flytter man ikke atletikken derud. Her ligger man…

Etablering af nyt stadion

Så længe der er alle de trafikale problemer med bl.a. parkering i området, synes jeg det er en meget dårlig idé at placere et (nyt) stadion i Kongelunden. Er man realistisk kommer…

Høringssvar Nyt Stadion i Aarhus

Vedlagt bemærkninger / høringssvar fra bestyrelsen for Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus vedr. Nyt Stadion i Aarhus.

Trafik og parkering

Har hørt der arbejdes med og gøre århus bilfri inden 2030. Hvordan kan der, forsættes med at placere et nyt stadion inden for bygrænsen. Er det ikke uambitiøst og forsætte med plac…

Klublokale til AGF-Håndbold

I AGF-håndbold har vi virkelig brug for et klublokale og kunne i den grad ønske os et sådan implementeret i lokalplan nr. 1203. Som den klart største bruger af hallerne i Ceres…

Inddrag LCA-beregninger fra sammenligneligt stadionprojekt

Kære byråd Jeg er bekymret for, hvad der umiddelbart virker til at være et højt CO2e-aftryk/m2/år for det nye stadion, og ønsker at det aftryk bliver så lavt som muligt. Jeg…

Parkering og mountainbike-bane

Undetegnede vil gerne appelere til at trafik/parkerings-løsningen tænkes mere gennemgribende end de påtænkte (lappe)løsninger med parkering på væddeløbsbanen og Kongevejen og derti…

Lokalplan 1203 nyt stadium

Jeg støtter Aarhus Byfælleds høringssvar.

Trafikforhold

Jeg syntes man skal løse de trafikale udfordringer inden der begyndes på byggeriet af det nye stadion. Da vejnet der er idag, ikke kan tage den øget trafik der vil komme, når det g…

Lokalplan 1203 Nyt stadion

Hermed fremsendes høringssvar til Lokalplan 1203. Venlig hilsen Hans Jørgen Petersen formand for Aarhus Byfælled - Vision Kongelundens grønne venner

Stadion m.m.

Stadionprojektet burde flyttes ud til en motorvej / indfaldsvej og i stedet for etablere skov på området, som er godt for klimaet og dermed de efterfølgende generationer.

Kongelunden

ADGANGSFORHOLDENDE ER ELENDIGE Det er et stort problem at der er parkerede biler alle vegne, når der er koncerter, kampe af den ene eller anden slags.. Vores datter bor på Kaj Mu…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Holme - Højbjerg - Skåde
Hørings-id

H618

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00