Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Ny Brendstrupvej

Aarhus Byråd har besluttet at indlede planlægningen og gå videre med projektet for en ny vej, der skal forbinde Viborgvej og Søftenvej og med forbindelse til Paludan-Müllers Vej.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

En sådan vejforbindelse kan kun ske, hvis Aarhus Kommune ændrer kommuneplanen ved at optage retningslinjer for den nye vej og efterfølgende udarbejder en lokalplan for den del af vejen, der kommer til at løbe gennem det kommende byudviklingsområde ”Marienlyst” vest for Brendstrup. Da der er tale om et større vejanlæg, skal der udarbejdes en miljørapport hvor planerne miljøvurderes, ligesom der for det konkrete vejprojekt skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Høringen tager udgangspunkt i en udarbejdet forundersøgelse og et forprojekt for to mulige linjeføringer for vejen – en østlig og en vestlig.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen.

Materialer (1)

Høringssvar (74)

Arkæologisk vurdering i forbindelse med ny vejforbindelse ml. Viborgvej og Søftenvej

Hej Moesgård Museum har tidligere behandlet sagen jf. vedhæftede. Mvh Martin Sejr Nielsen Museumsinspektør Arkæologisk Afdeling Moesgård Museum

Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S

Til Aarhus Kommune Teknik og Miljø Hermed vedhæftet høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til ” høring i anledning af miljøkonsekvensvurdering af ”Ny Brendst…

høring vedr. miljøvurdering Viborgvej-Lisbjerg sagsnr. 22/026480

Region Midtjylland har følgende oplysninger om de kortlagte arealer lokalitet status adresse 751-00021 V2-kortlagt Topkærvej 3 8200 Århus N Losseplads, overvejende industriaffa…

Vejdirektoratets bemærkninger til høring af berørt myndighed i forbindelse med nyt vejanlæg mellem Viborgvej, Søftenvej og Palud

Til Aarhus Kommune v/ Hanne Kaagaard Jensen Vejdirektoratet har den 3. maj 2022 modtaget Aarhus Kommunes høring af berørte myndigheder vedrørende afgrænsning af indhold i mi…

Hvordan bliver man hørt ?

Bekymringer fra en helt almindelig borger Skal det være meget faktuelt eller følelsesbetonet måske bevinget? Indledningsvis vil jeg pointere at jeg som udgangspunkt ikke har nog…

Opbakning til høringssvar fra Agro Food Park - Opbakning til en vestlig linjeføring

Som erhvervsdrivende og lodsejer på Topkærvej bakker jeg op om høringssvaret fra Agro Food Park HS1139872. For Aarhus Kommune som helhed og for at sikre kommunen i fremtiden er det…

Hvordan vil I sikre vores skønne bevaringsværdige landskab, landsbymiljø og grundvand?

Vi forventer at VVM redegør for hvordan det sikres at: * Den rute der vælges ikke påvirker vores grundvand. * Der skabes den nødvendige støjsikring for landsbyen og de nærvedligg…

Enig med Agro Food Park - Hvis der ikke kan findes en alternativ vejføring, giver den vestlige vejføring mest mening.

Hvis der ikke kan findes en alternativ vejføring som mange af høringssvarene tager udgangspunkt i, giver den vestlige vejføring mest mening - Se høringssvar HS1139872 fra Agro Food…

Høringssvar

"Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening"

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening samt høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi opfordrer til at man grundigt undersøger de…

Ny Brendstrupvej

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Kasted og Omegnens Beboerforening. Herefter ønsker jeg at tilføje: Sårbar natur Ny Brendstrupvej vil skære tværs igennem sårbar natur. Der…

Skejby Fodboldgolf - NATUREN - MEN - HVORFOR - HVORDAN - En alternativ løsning

Høringssvaret er indsendt af den lokale virksomhed Skejbyfodboldgolf NATUREN skal beskyttes - MEN Aarhus Kommune vil ikke - HVORFOR ? - HVORDAN løses de overordnede formål med 1…

Ny Brendstrup.

Husstanden her bakker op om kasted og omegns høringssvar.

Pas på vores natur og grundvand

Jeg bakker op om Kasted og Omegns Beboerforenings høringssvar.

Høringssvar fim etablering af Ny Brendstrupvej

Anlæggelsen af Ny Brendstrupvej Jeg tilslutter mig høringssvar fra Kasted og Omegnens Beboerforening. Yderligere ønsker jeg at tilføje: Sårbar natur Ny Brendstrupvej vil…

Høringssvar for Ny Brendstrupvej

Vi bakker op om Kasted og Omegns Beboerforenings høringssvar. Synes specielt at de alternative ruter fra hhv. søftenvej og Viborgvej direkte til Paludan Mullersvej bør tages i be…

Bevar den bynære natur i Brendstrupkilen

Hermed mit høringssvar vedr. Ny Brendstrupvej

Ny Brendstrupvej

Jeg udtaler mig som medejer af og snart bosiddende på Kasted Byvej 9. Af de 2 muligheder, der blev fremlagt på Lisbjerg skole, ønsker jeg helt klart den østlige løsning, idet den …

Bevar den bynære natur

Hermed mit høringssvar

Ny Brendstrupgaardsvej – Bevar et unikt landskab og naturområde tæt på Aarhus - og spar penge

Høringssvar vedhæftet.

Ny Brendstrupvej

Kommentarer til Ny Brendstrup Jeg havde glemt at vedhæfte.

Bevar biodiversitet, landsbymiljø og grundvand

Som borger på Kærbyvej, der kender både den lokale trafik og det lokale dyreliv indgående, er jeg meget ked af og undrende over, at vejføring Vest er i spil som en mulighed. Særlig…

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park, Arla Foods, Institut for fødevarer, Aarhus Universitet og Horisont Hotel &

Høringssvar vedr. Debatoplæg - Ny Brendstrupvej Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park, Arla Foods, Institut for Fødevarer og Horisont Hotel & Konference afgiver hermed høringssvar…

Høringssvar

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og omegns beboerforening.

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høreringssvar fra Kasted og Omegns beboerforening

Ny Brandstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra kasted og omegns beboerforening

Ny brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening.

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening.

Ny Brendstrupvej

"Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening"

Høringssvar stiforbindelser og forbindelse til Djurslandmotorvejen

Se vedhæftede PDF

Ny Brendstrupvej

Som borger og beboer i Kasted, er det et bekymringspunkt, at der planlægges en ny vejforbindelse, i et af de områder, i Aarhus Nord, hvor natur, fauna og flora er mest sårbar. Till…

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening.

Ny Brendstrupvej

"Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening"

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om Kasted og omegns beboerforenings høringssvar. Derudover synes vi som flere andre, at det er bekymrende, at der ikke er afsøgt alternative løsninger som…

Tænk alternativt...

Det primære formål med dette høringssvar er, at bede Aarhus Kommune om, at overveje en alternativ linjeføring i stedet for de to skitserede linjeføringer henholdsvis en østlig og e…

Høringssvar vedr. vejføring

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening

Ny Brendstrupvej

Jeg bakker op om Bente Lindgaards og Bente Ryes høringssvar

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Hermed vedhæfter DN Aarhus sine bemærkninger til debatoplæg om Ny Brendstrupvej

Høringssvar - Ny Brendstrupvej Alternativt forslag til erstatning for den østlige og vestlige linjeføring

Alternativt forslag til erstatning for den østlige og vestlige linjeføring - Ny ringvej Resumé: Ny ringvej - med fokus på at aflaste de overordnede vejnet, mindske den gennemkøren…

Bekymringer vedr. vestlig linjeføring

Se vedhæftede høringssvar.

Høringssvar - Ny Brendstrupvej

Der henvises til vedhæftede materiale

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening med den tilføjelse at Djurslandsmotorvejen 15 bør udvides med to spor mod E45 nord samt to spor mod E4…

Kasted og omegns beboerforenings høringssvar

Vores husstand bakker op om Kasted og omegns beboerforenings høringssvar.

Skal du fucke med mit grundvand?

Læs en lokal borgers bekymringer om vejføring vest i vedhæftede dokument.

Høringssvar ny brendstrupvej

"Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening"

Forøget trafik gennem Tilst

Da denne vejføring sidst var til debat i teknisk udvalg, bad jeg om foretræde for at få italesat problematikken om den øgede trafik som dette kommer til at skabe i Tilst, og derved…

LSTK-fællesrådets høringssvar.

LSTK-fællesrådet kan bakke op om Kasted og Omegns Beboerforenings høringssvar. De to linjeføringer i oplægget fra Kommunen rummer flere ting som LSTK-fællesrådet også finder bek…

LSTK-fællesrådets høringssvar.

LSTK-fællesrådet kan bakke op om Kasted og Omegns Beboerforenings høringssvar. De to linjeføringer i oplægget fra Kommunen rummer flere ting som LSTK-fællesrådet også finder bek…

Høringssvar

Vedhæftet høringssvar

Skuffende forløb

Jeg forstår ikke, hvad der er gået galt i denne proces. For det første, så har vi endnu en gang et forøb, som sættes til at vare tre uger, men hvordan vil I have at dem det berø…

Høringssvar for Debatoplæg - Ny Brendstrupvej

"Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening"

Ny Brendstrupvej

Bekymring om nyt vejstykke

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns beboerforening angående ny Brendstrupvej. Vi ønsker at supplere med følgende bemærkninger: Ligesom øvrige beboere …

Er det i virkeligheden den bedste løsning???

Vi har med gru fulgt med i planerne om at lave en ny vej der skal forbinde Søftenvejen med Viborgvej. Hvis denne vej bliver lavet enten som en vestlig eller en østlig forbindelse, …

Ny brendstrupvej

"Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og Omegns Beboerforening"

Ny Brendstrupvej

Vores husstand bakker op om høringssvaret fra Kasted og omegns beboerforening.

Østlig føring af vejen

Vi ønsker en østligvejføring og evt. lukning af Kastedvej, da vi mener at denne løsning vil være mest skånsomt for lokalmiljø og naturen ligesom det vil sikre den nødvendige infras…

Høringssvar, Ny Brendstrupvej

Vedhæftet er høringssvar fra Kasted og Omegns Beboerforening.

Ny brendstrupvej

Jeg mener ikke at en løsning hvor kommunen vil anlægge en vej mellem Viborgvej og Søftenvej er løsningen på trængselsproblemer på indfaldsvejene til Århus. Efter min mening kunne e…

Høringssvar - Ny Brendstrupvej - Debatoplæg

Der henvises til vedhæftede beskrivelse og oversigtstegningsmateriale af 16.05.2022.

høringssvar ny brendstrupvej

Som beboer i Kasted, belligende i en af de få tilbageværende grønne kiler i Aarhus, et område hvor kommunen allerede har fokuseret indsats på naturgenopretning i Kasted mose, virke…

Ny Brendstrupvej

Høringssvar vedhæftet.

Obstruktion af “super”cykelsti

Ved udbygning af vejnettet bør der være fokus på at opretholde den eksisterende supercykelsti. Hvorfor vælge at tage cyklen hvis der skal stoppes flere gange i løbet af supercykels…

Budget, kø-dannelse, natur og støj - problemer ved forslået nye linjeføringer.

- Det er billigere at lave en ny linje mellem Søftenvejen - Paludan-Müllers Vej, samt Paludan-Müllers Vej - Bredskiftevej. Dette vil aflaste meget kø, der opstår i forbindelse med …

Flere store danske studier fra 2021/22 viser negative helbredspåvirkninger ved trafikstøj mindre end grænseværdien på 58 dB

Aarhus Kommune har planlagt vejføringer, der vil gå gennem Ådalen, der i forvejen er gennemskåret af Randersvej. Ved borgermødet den 3/5-22 på Lisbjergskolen blev der spurgt til mu…

Ny Brendstrupvej

Ang. de to linjeføringer, der er i spil i forbindelse med Ny Brendstrupvej, er den østlige linjeføring så langt at foretrække: Den vestlige har så mange flere negative konsekvens…

Ny Brendstrupvej

Aarhus midtby er det seneste årti blevet forandret radikalt med store, dominerende byggeprojekter, der har præget bymiljøet. Med dette projekt, er der risiko for, at det åbne land…

Ødelæg ikke flere cykel og stisystemer

Det eksisterende stisystem langs søerne lang Bredskifte Allé er med seneste udbygning af Bredskiftevej/Blomstervej blevet ødelagt og skåret midt over. En øget trafik vil yderligere…

Ny Brendstrupvej

Ny Brendstrupvej. Den ny vej skal overordnet set aflaste det eksisterende vejsystem. Belastningen af dette opstår som følge af flaskehalse, der dog fortsat vil bestå. Som ansat p…

En ny vej løser ikke noget og skader natur og klima

Det er veldokumenteret at mere asfalt tiltrækker flere biler, og bagefter sidder man fast i trafikken med endnu flere. Se fx dette norske artikel: https://forskning.no/miljo-samfer…

Østlig linjeføring med sti under Søftenvejen lang faunapassagen

Omlægningen af vejen med en østlig linjeføring kan med stor fordel suppleres med en sti langs Faunapassagen under Søftenvejen. Dette vil forbinde naturområderne i Kasted Mose-områd…

Ny Brendstrupvej

Høringssvar angående ny Brendstrupvej. Ud over følgerne for naturværdier er jeg alvorligt bekymret for støjgener ved den kommende vej. Kasted ligger 900 m. fra Søftenvejen og 1½ k…

Ny Brendstrupvej - Barrierer for faunaens mobilitet mellem Geding-Kasted Mose og de Bynære Naturområder

Ny Brendstrupvej - Barrierer for faunas mobilitet mellem Geding-Kasted Mose og de Bynære Naturområder. 11-5-2022 Jørgen Hammershaimb Naturfaglig på sitet www.koldkærbæk.dk ma…

Vejføring igennem Kasted sogn, 8200 Aarhus N

Kasted menighedsråd har sammen indstilling til den nye vejføring ( NY Brendstrupvej ) som vi skrev i hørings svaret d. 2 juni 2021 sendt fra Aarhus Stift. Vi er ikke tilhænger af…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H441

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00