Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1185 - Udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af plejehjem med plejeboliger og ældreboliger

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidig anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 132 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af plejehjem med plejeboliger og ældreboliger.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 27. september 2023.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 30. august ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Borgermøde - AFLYST

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde omkring lokalplanforslaget tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 19:00 – 20:30. Yderligere oplysninger om mødet, samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder. Mødet er blevet aflyst grundet for få tilmeldte

Miljøvurdering

Aarhus Kommune vurderer, at lokalplan 1185 for udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 132 ikke skal miljøvurderes, da planen ikke medfører rammer for projekter, som er på miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og da det på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2 nr. 2, er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 22. november 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                   

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 756 (Plan-ID nr. 1081521) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner eller kommuneplantillæg, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

Høringssvar (19)

Udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen, Skødstrup

Skalaen ift. området sprænges. Den tre etager høje bygning etableres i et område med fritliggende villaer i 1-1,5 etager. Placeringen af bygningerne går imod kommunens intentioner…

Plejehjemmet Kløvervangen

Aarhus kommune har udformet lokalplan 851 (tilstødende område) og efterfølgende solgt grunde med henblik på at udforme et åbent og grønt bolig område i Kommunen. Kommunen af givet …

Høringssvar til forslag om udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup

Vi tilslutter os de mange klager over det forslag, der er kommet om udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup. Der bør ikke være tilladt at opføre et byggeri som er væs…

Høringssvar til forslag om udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup

Til Teknik og Miljø Vi ønsker at tilslutte os de mange klager over det forslag der er kommet om udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen. Skødstrup er en stor by og der findes mange…

Høringsvar til udvidelse af plejehjem

Jeg kan se at planen for den kommende tilbygning til det lokale plejehjem strider imod en lang række bestemmelser i den gældende lokalplan for området. Vi har selv for år tilbage…

Hørringssvar

Som beboer på Tronkærgårdsvej vil jeg gerne udtrykke min opbakning til grundejerforeningens høringssvar. Plejehjemmet er hele områdets nabo, som vi har haft et godt naboskab sam…

Lokalplan nr. 1185 Udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup

Der er behov for plejehjemsboliger i Skødstrup og vi ser derfor gerne en udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen. Den foreslåede fravigelse af rammerne i kommuneplan og lokalplan, …

Lokalplan nr. 1185 - Udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup

Hvorfor fremsendes dette høringssvar: Århus kommune har en tomgangs leje på eksisterende plejeboliger i 2022 på 94,7 % Alle udregninger/kalkulationer fra Sundhed & Omsorg i Årh…

Lokalplan 1185

Der bør ikke tillades et byggeri, som er væsentligt højere end den byggehøjde der er for lokalplanen i området. Dette vil have en væsenlig påvirkning af vores udsigt mod syd. Vi …

Høringssvar angående forslag til Lokalplan nr. 1185

Opførelsen af tiltænkte bygning(er) vil ikke bare være ulovlig i henhold til gældende planer, men også være til stor gene for os naboer i tilstødende område (Tronkærgårdsvej). Vi h…

Høringssvar

Vi købte vores grund og byggede hus ud fra beliggenhed, udsigten over området, naturen og privatliv i vores hjem og have - dette vil blive fuldstændigt ødelagt med kommunens planer…

På vegne af grundejerforeningen på Tronkærgårdsvej nr. 79-95 samt 252-348 (Lokalplan841) indgives hermed høringssvar

På vegne af grundejerforeningen på Tronkærgårdsvej nr. 79-95 samt 252-348 (Lokalplan841) indgives hermed høringssvar til det udarbejdede forslag til lokalplan 1185 – Udvidelse af p…

Høringssvar til lokalplan 1185

Der bør naturligvis ikke tillades et byggeri som er væsentlig højere end den byggehøjde der er for lokalplanen i området. De hidtidige retningslinjer for byggeri i området bør følg…

Udvidelse af plejehjemmet på kløvervangen

Jeg syntes det er dybt problematisk at der kan tillades et byggeri som er væsentlig højere end den byggehøjde der er for lokalplanen i området. For vores vedkommende vil det betyd…

Kritik/forslag til udvidelse af Plejehjemmet Kløvervangen

Som medlem af den nærliggende Grundejerforening mener jeg det er utroligt ærgerligt at der vil blive bygget en endnu større/længere mur klods op mod vores friarealer mod Syd. I dag…

Høringssvar for lokalplan 1185

Til rette vedkommende. Hvis der bliver bygget en 3 etagers tilbygning til det eksisterende plejehjem på kløvervangen, vil det have ekstrem negativ konsekvens for vores hjem, dag…

Høringssvar Plejehjem_H712

Opførelsen af vores hus Tronkærgårdsvej 89, er blevet lavet med udgangspunkt i området og reglerne indenfor omkringliggende lokal planer. Ved opførelse af plejehjem ændres lokal…

Nyt plejehjem i Skødstrup (Kløvervangen)

Da vi erhvervede grunden og opførte vores drømmehus, blev placeringen af huset, døre og vinduer nøje afstemt i forhold til området og naboernes position i forhold til afstand og hø…

Forslag til lokalplan 1185

Ældrerådet har ingen bemærkninger til det fremlagte forslag til Lokalplan 1185, udvidelse af plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup. Vh Jan Radzewicz Ældrerådet i Aarhus Kommune

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Skødstrup - Løgten
Hørings-id

H712

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00