Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen nærmer sig.

Debatoplæg - Nordre Strandvej ml. banen og Fortevej, Risskov

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling på adressen Nordre Strandvej 7, 8240 Risskov.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Da forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune derfor at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Bygherre ønsker at erstatte den eksisterende toetagersbygning med en ny bebyggelse i 2½ etage. Der skal fortsat være erhverv i stueetagen med boliger i 1½ plan ovenpå. 6 boliger i alt. Der ønskes en bebyggelsesprocent på 85%, et maks antal etager på 3 med en maks højde på 11 m.

Virtuelt informationsmøde

Onsdag den 13. maj 2020 blev der afholdt et virtuelt informationsmøde om Nordre Strandvej.

Du kan se video fra informationsmødet - klik her

 

Materialer (2)

Høringssvar (52)

Ellers tak

En 10 meter høj bygning med 85% bebyggelse og for få parkeringspladser. NEJ TAK. Vi er enige med Grundejerforeningen Vejlby Fed. Vi har direkte udsigt til Nordre Strandvej 7 og er enige...

Nej tak til den foreslåede bebyggelse på Ndr. Strandvej 7

Kommunen satte i Kommuneplanen i efteråret 2017 rammerne for bebyggelser i bl.a. Risskov. I forlængelse heraf startede man en proces med ophævelse af servitutter og lokalplaner langs Nd...

Byggeriet er ødelæggende for området

Jeg er helt enig med GV. Byggeriet for stort og passer ikke ind i den lave bebyggelse som præger området og som gør det attraktivt at bo her.

/debatoplaeg-nordre-strandvej-ml-banen-og-fortevej-risskov

Jeg er enig med GVF

NDR strandvej 7

Enig med Gvf.

Nej til dispensation

Det viste forslag tilføjer ingen kvaliteter til området, der kan begrunde en markant ændring af den gældende lokalplans bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Forslagets massive størrelse...

debatoplæg vedr. ny bebyggelse på Ndr. Strandvej

jeg er enig med GVF. Et 10 meter højt byggeri harmonere ikke med de omkringliggende huse.det visuelle-æstetiske er vigtigere end at overskride bebyggelsesprocenten,som man her bevidst g...

Risskov: Nordre Strandvej ml. baneoverkørsel og Fortevej

Vi støtter GVFs indstilling og tager skarpt afstand fra overskridelsen af Ramme 150318CE, der gælder for denne strækning af Ndr. Strandvej. Rammen blev vedtaget efter borgermøde på Stra...

Nordre Strandvej 7

Helt enig med GVF

Debatoplæg NDR Strandvej

Jeg er enig med GVF

NEJ TAK - STOP FORSØGET PÅ AT UNDERLØBE LOKALPLANEN OG ØDELÆGGE MILJØET

NEJ TAK Jeg støtter til fulde høringssvaret fra GVF - det beskrevne projekt skal stoppes nu og den eksisterende lokalplan skal fastholdes. Ja tak til højst 8,5 meter og 45% bebyggelse....

Nordre Strandvej 7, 8240 Risskov

Jeg støtter til fulde høringssvaret fra GVF. Projektet skal laves indenfor gældende regler

Nej tak

Jeg støtter til fulde høringssvaret fra GVF - det beskrevne projekt skal stoppes nu og den eksisterende lokalplan skal fastholdes. Højst 8 meter og 45% bebyggelse.

Overhold lokalplanen

Respekten for lokalplaner og de borgere der bor i nærområderne i 8240 er forsvundet som dug for solen, så snart muligheden for en krativ finte findes, med øje for eb hurtig indtjening....

Øjenlægens hus

Planerne for renovering bør holdes inden for lokalplanen, både for etager og m2.

Nej til forslag

Jeg tilslutter mig indsigelsen fra GVF, og har følgende yderligere bemærkninger: det er positivt, at man ønsker at bygge nyt på grunden, men der kan fint udvikles indenfor rammerne af d...

Hørings id H168

Jeg modsætter mig at der dispenseres fra lokalplanen. Øjenlægen kendte vilkårene og jeg synes et så voldsomt byggeri vil skæmme lokalområdet

Lokalplan

Jeg modsætter mig at der dispenseres fra lokalplanen. Øjenlægen kendte vilkårene og jeg synes et så voldsomt byggeri vil skæmme lokalområdet.

Ny lokalplan for nrdr. Strandvej

Jeg mener ikke, at den nuværende Lokalplan bør ændres, da det vil ødelægge miljøet på Strandvejen. Bygningsfortætning hører ikke hjemme i forstæderne.

Høj bebyggelse på området Ndr. Strandvej/Birkevej Risskov

Jeg kan ikke begribe at det altid skal være profit/m2 der ligger til grund for byggerier i Aarhus kommune?! Jeg mener kommunen bør se på området som er lav bebygget og følge dette vider...

Flot byggeri

Jeg synes, at det vil klæde området med en ny bygning, som den fremlagte, og jeg støtter, at vi får et form for handelsgade i området med flere butikker, restauranter m.v. Få revet det...

Nej til ny dispensation

Øjenlæge viste, hvad hun købte i henhold til lokalplan. Det er ikke i orden, at pengestærke personer, bare vil have mere og mere på bekostning af området. Tænk på naboer, og der skal pa...

Nej til voldsom overskridelse af gældende lokalplan

Ideen med at udskifte den gamle bygning er fin, men det er meget kritisabelt at der lægges op til at der skal vedtages en ny lokalplan, som kun gælder for ét hus. Princippet med lokalpl...

nordrestrandvej 7, 8240, øjenlægens forslag til nybyggeri

Jeg tilslutter mig fuldt ud holdningen og svaret, som det er afgivet af GVF - IKKE flere økonomiskbetingede og i privat henseende berigende forslag til lokalplanændringer i Århus, for d...

Nordre Strandvej, fortætning

Tak for invitation til debatmøde onsdag d. 13. maj. Først og fremmest undrer det os, at spørgsmålet om Nordre Strandvej 7, med ønske om en bebyggelsesprocent på 85%, langt over det till...

Vedr bebyggelse på Ndr Strandvej

‘Øjenlægens hus’ kunne godt bruge en make-over men den påtænkte plan er ikke acceptabel pga højde på byggeriet, bebyggelsesgrad og de parkeringsproblemer, der utvivlsomt vil følge med....

Modstand mod fortætning og overskridelse af Lokalplan

GVF tager skarpt afstand fra overskridelsen af Ramme 150318CE, der gælder for denne strækning af Ndr. Strandvej. Rammen blev vedtaget efter borgermøde på Strandskolen i 2018, og indehol...

Nej tak

Som nabo til rammeområde 150318CE tager vi kraftigt afstand fra ønsket om at ændre/dispensere i den gældende lokalplan, og ønsket om bebyggelse på 3 etager og en bebyggelsesprocent op t...

Nordre Strandvej 7

Jeg er nabo til Ndr. Strandvej 7 og påskønner, at der bygges nyt. Men for at kunne gøre det, mener ejeren, at det er nødvendigt at bygge langt udover de begrænsninger, der har været gæl...

Øjenlægens hus

Lokalplanen er vedtaget for at bevare områdets karakteristika, og derfor bør den overholdes. Ved at ophæve lokalplanen og tillade en bebyggelsesprocent på 85 samt en højde på nyt bygger...

Parkeringsudfordringer

Jeg kan tilslutte mig, at den nuværende bygning fjernes og at der opføres bolig og erhverv. MEN i skitseudkast kalkuleres med 6 boliger og 3 erhvervsmål. Selvom man ideelt set har letba...

Giv plads til nyt

smuk tegning af nyt hus alt andet end det nuværende grimme forfaldne er velkomment. men men det er problem at man vil overskride etagehøjden fra 2 etager til 3 etager. prøv med en tegni...

Tilslutter mig debat oplæg 1 af Michael Mose Biskjær

Vi er på husstanden meget enige i Michael Mose Biskjær opslag. Det bør tilføjes at med de rammer i skitsere vil evt naboer bagtil få væsentlige indkig på deres matrikler, hvilket ikke e...

Glimrende med fornyelse og forskønnelse - men respektér nu området

Denne omtalte del af Risskov er netop kendetegnet ved at være åben-lav forstadsbebyggelse, ikke et tætpakket etagekvarter i midtbyen. Hvorfor dette ønske om at afvige så radikalt fra de...

Ndr. Strandvej 7 - “øjenlægens hus”

Der er en etage for meget på det byggeri der er vist her, 2 etager er nok her i Risskov!

Hørringssvar, NORDRE STRANDVEJ ML. BANEN OG FORTEVEJ, RISSKOV

En bebyggelsesprocent på 85 står i skærende kontrast til de tilladte 45, hvorfor vedtog man 45%, fordi det er passende for området. En højde på 11 m vil være en bastant mur, der slet ik...

Nrd. Strandvej - modstander

Det viste byggeri respekterer ikke omkringliggende bygningshøjder, og er ude af skala ift. lokalmiljøet. Det er fremmed ift. oplevelsen af Nordre Strandvejs øvrige bebyggelse. Det er ko...

Nordre strandvej

Jeg er imod at lokalplanen ændres . Bebyggelses procenten skal ikke stige og det samme gælder etagemeter.

God ide.

Super fin ide. Det ser fornuftigt ud, meget bedre end det nuværende.

Bebyggelse i tre etager

Såfremt der gives tilladelse til bebyggelse i tre etager, så er der andre i området, der i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen også vil have ret til at bygge i tre etager. Det ku...

Lokalplaner for Nordre Strandvej

Grundejerforeningen for Ternevej/Havbankevej støtter GVF' s høringssvar og henviser til Kommunens lokalplan 210 (rev.2019) tillæg 43, hvor der lægges vægt på områdets åbne lave bebyggel...

NRD Strandvej 7

Det er en ommer , æstestikken er pt ikke køn. Men det nye er ubrugeligt

Nordre strandvej

En bygning på 10 meter med det foreslåede udseende og så tæt på vejen vil være en katastrofe for kvarteret. Bygningen passer slet ikke ind i omgivelserne og en bebyggelsesprocent på 85...

Alt andet end den nuværende bygning

Jeg synes at det er glimrende forslag, og jeg vil gå så langt som at sige alt andet end den nuværende bygning, er at foretrække.

Nordre Strandvej øjenlægehuset

Det giver ingen mening at vores politiker konstant laver om på regler lokalplaner for at sidde aftryk på vores alle sammen fælles udtryk Dispensationer gives kun i Århus og kun i bygges...

Nyt ja tak, men ikke 3 etager

3 etager og en bebyggelse på 85% er jo helt vandvittigt. Risskov er jo ikke Aarhus midtby, og skal ikke ligne den. Belligenheden er så markant, at huset vil være kæmpe stort at se på, o...

Nordre Strandvej ml. banen og Fortevej, Risskov

Nej til 10 meter højt byggeri! Århus Kommune foreslår, at ændre lokalplanen for dele af Strandvejen i Risskov, så der tillades 10 meter højt byggeri. Det svarer til 3 fulde etager plus...

Kommune og lokalplanlægning

Indsigelsesnotat Hermed fremsendes bemærkninger til høringssvar vedrørende forespørgsel om udvidelse af den forestående lokalplan. Risskov er et attraktivt boligområde, hovedsagligt bes...

Bydelscenter ved Nordre Strandvej

Kære Aarhus kommune. Risskov bærer i sin helhed præg af, at være åben lav bebyggelse, som lokalplan 210 (revideret i 2019) fastslår skal bibeholdes. I Tillæg 43 til kommunalplan 2017 ud...

Rammeområde 150318CE og Rammeområde 150313CE langs Nordre Strandvej.

Kære Aarhus Kommune og evt. ny bygherre på områderne Rammeområde 150318CE og Rammeområde 150313CE langs Nordre Strandvej. Min holdning er at det er meningsløs at Aarhus Kommune vil fors...

Nordre Strandvej ml. banen og Fortevej, R i sskov

Kære Aarhus Kommune og evt ny bygherre på områderne Rammeområde 150318CE og Rammeområde 150313CE langs Nordre Strandvej. Jeg synes at det er helt utilstedeligt at Aarhus Kommune til sta...

Nordre strandvej ml. Banen og Fortevej,Risskov

En bygningshøjde på 11 meter i højden og en bebyggelses procent på 85 bør ikke tillades. idet en sådan bebyggelse vil fratage området al sol og rummelighed i området. Som er typisk for...
27/05/2020 - 22:40

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H168

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00