Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Planen betyder, at området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af maks. to fritliggende enfamilieboliger.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Byrådsbeslutning

Lokalplanfoslaget er godkendt på Byrådsmødet den 26. februar 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

Forslag fra SF, RV og EL om borgermøde angående lokalplan 1113 - Rolighedsvej 16a var på Byrådsmødet den 13. maj 2020.

Se referatet her

 

Virtuelt Informationsmøde

Tirsdag den 5. maj 2020 blev der afholdt et virtuelt informationsmøde om Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.

Video fra informationsmødet - klik her

Spørgsmål og svar fra informationsmødet kan ses under "Materialer".
 

Mindretalsudtalelse

Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelsen er vedlagt Lokalplanforslaget. Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper støtter mindretalsudtalelsen.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                                                                        

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 1031 Plan ID (3220959) ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Materialer (3)

Høringssvar (180)

HVORFOR VIL AARHUS KOMMUNE OG RÅDMAND SIMSEK GÅ SÅ LANGT FOR AT FÅ LOKALPLAN 1113 igennem?

En gennemgang af sagsakterne vedrørende forslag til lokalplan 1113 afslører, at Aarhus Kommune vil gå særdeles langt for at få lokalplan 1113 igennem. Så langt at man fra Aarhus Kommune...

Indsigelse mod lokalplan 1113

Nej tak til ny lokalplan! Som det ses af mange indlæg er der masser af velunderbyggede argumenter mod ændring af den eksisterende lokalplan fra 2017, hvorimod vi stadig har til gode at...

Høringsvar fra netværket Med hjerte for Aarhus

Høringssvar vedhæftet (11 sider). Hilsen Med hjerte for Aarhus.

Bevar de rekreative arealer i Aarhus

Det er et af Aarhus ' vartegn med nærhed til skov og strand. Arealet der nu foreslås bebyggelse på, bruges dagligt af unge, gamle, børnefamilier og kajakkluben Njord. Der grilles, bades...

Forslag til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Støtter GVF og tak til arkitekterne for fin dialog /høring

jeg støtter GVF' s høringssvar der henviser til Kommunens lokalplan, hvor der lægges vægt på områdets åbne lave bebyggelse for bydelsområder med en højeste bebyggelsesprocent på 45% og...

Vi modsætter os lokalplanforslag 1113 fordi vi mangler svar

Vi modsætter os lokalplanforslag 1113. Det er vores klare holdning, at forvaltningen aldrig burde have igangsat en proces, der vil trække Rolighedsvej 16A (lokalplan 1113) ud af lokalpl...

Modstand mod ændring af lokalplan

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar. Jeg tager kraftig afstand til lokalplan 1113.

Høringssvar Rolighedsvej 16A, Risskov

Forvaltning som politikere mangler at give os borgere svar på hvad der er de saglige planmæssige og politiske hensyn i denne sag.

Hvad er de saglige planmæssige hensyn?

Jeg savner stadig præcist svar på de saglige planmæsige hensyn, som ligger til grund for iværksættelsen af en ny lokalplan! Jeg mangler i den forbindelse svar på med hvilke begrundelser...

Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A, Risskov

Vedr. "Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov" Fra oplægget: "Ejendommen er reguleret af Lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, som delområde 10, der er...

Lokalplan 1113

Jeg er skuffet over at byrådet vil ændre lokalplan. Der er kun en vinder og det er bygherre ! Aarhus er taber.

Viby Fællesråd undrer sig..

Viby Fællesråd undrer sig. I sagen om Rolighedsvej 16A har en lang række borgere, grundejerforeninger samt flere fællesråd stillet flertallet af byrådets medlemmer en række spørgsmål i...

Høringssvar lokalplan 1113

Som fællesråd vil vi gerne være medunderskrivere på bekymringsskrivelsen, omkring de forhold som er meget vigtige principper for byudvikling og lokalplanlægning. Gennemsigtighed og fors...

Forslag til lokalplan nr. 1113

Jeg tilslutter mig Vejlby Freds høringssvar , - udsigten fra hospitalsparken bør bevares.

Lokalplan

Jeg tilslutter mig Vejlby Fed, samt Lars Zacho Teglskovs, høringssvar!

Høringsvar til forslag til Lokalplan 1113 Rolighedsvej 16 A Risskov

Jeg vil gerne tilslutte mig de kraftige indsigelser imod Lokalplanen 1113 som formuleret af Vejforeningen Strandvænget og Grundejerforeningen Vejlby Fed - og tilføje: Da Region Midt sol...

indsigelse mod lokalplan 111

Njord Havkajakklub har gennem mange år haft brugsret til det bådhus, der er placeret i vandkanten ved Strandparken. Her kan klubbens 100 medlemmer, som kommer fra alle dele af kommunen,...

Hyldevej siger nej tak til ny lokalplan

14 ud af 15 husstande på Hyldevej i Risskov tilslutter sig høringssvar fra Grundejerforeningen Vejlby Fed - og siger dermed nej tak til ny lokalplan. Dorthe Juul og Jens Otto Lunde Jørg...

Lokalplan 1113

Til Aarhus Byråd Aarhus d. 14.maj 2020 HØRINGSSVAR LOKALPLAN 1113 FRA MIDTBYENS FÆLLESRÅD Aarhusianere vil generelt deres by. De engagerer sig, har holdninger, er stolte af, skælder ud,...

Høring om Strandhusgrunden, Risskov Strandpark, Rolighedsvej 16.a

BEVAR UDSIGTEN FRA HOSPITALSPARKEN - Nej til byggeri på Rolighedsvej 16a. Den enestående udsigt fra hospitalsparken bør bevares. Det svarer også til ordlyden i Kommuneatlas over bevarin...

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar.

Modstand mod ændring af lokalplan 1031

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar. Ved vedtagelsen af lokalplan 1031 blev vi som borgere forsikret, at denne lokalplan ikke ville blive ændret inden for al...

Lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig indsigelsen fra Helge Tindal, indsendt 12. maj '20.

Lokalplan 1113

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113 og tilslutter mig grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Nej til lokalplan 1113

Jeg støtter på ingen måde forslaget til lokalplan 1113. Lad os bevare de rekreative områder for både lokale borgere og besøgende.

Indsigelse mod lokalplan nr. 1113

Sagen om Rolighedsvej 16 A er alvorlig. Hvis man som borger skal have tillid til politikerne og forvaltningen, er det afgørende, at de beslutninger, der bliver truffet, hviler på et sag...

Høringssvar - Lokalplan nr. 1113

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar.

Indsigelse mod lokalplan 1131

Indsigelse mod lokalplan 1131. Den gældende lokalplan 1031 blev til efter reel borgerinddragelse, grundig sagsbehandling og respekt for det unikke rekreative miljø ved Strandparken og p...

Rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar.

Tilslutning til vejlby feds høringsvar

Jeg tilslutter mig vejlbyfeds høringsvar

Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113 og støtter Grundejerforening Vejlby Feds høringssvar.

1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar og tager skarpt afstand til lokalplan 1113.

Nej til lokalplan nr. 1113, Rolighedsvej 16A

Jeg tager skarpt afstand fra en ændring af den eksisterende lokalplan nr.1031. Der er i sin enkelthed ikke har noget sagligt argument som grundlag for en ændring af lokalplanen. Jeg til...

LP1113 fraviger helhedsforståelse, der blev lagt til grund for LP1031

Lokalt Kulturmiljøråd finder det meget betænkeligt, at man med LP1113 fraviger den helhedsforståelse, der blev lagt til grund for LP1031 vedr. det nedlagte Psykiatriske Hospital og omgi...

Lokalplan nr. 1113

Jeg tilslutter mig Vejlby feds høringssvar

Indsigelse

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 1113 – Rolighedsvej 16A, Risskov Undertegnede opfordrer på det kraftigste til, at forslaget forkastes. Vores indsigelse er begrundet i følgen...

Ang. forslg til lokalplan nr. 1113

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar

Rolighedsvej 16A, Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar!

Høringssvar Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a, Risskov

Jeg tager skarpt afstand fra at tage Rolighedsvej 16 a ud af Lokalplan 1031! Enhver rettænkende borger i kommunen må da gå ud fra, at det daværende Byråd for knap 3 år siden traf beslut...

Lokalplan nr. 1113

Jeg tager dybt afstand fra en ændring af lokalplan nr. 1113. Jeg er opvokset i Risskov og jeg holder umådelig meget af de grønne områder der findes dér. I mine øjne bør det være kommune...

Jeg tilslutter mig Vejlby feds høringssvar.

Jeg tilslutter mig Vejlby feds høringssvar.

Lokalplan 1113 - Rolighedsvej 16a, 8240 Risskov

Jeg er modstander af projektet, og støtter fuldt ud argumentationen fra henholdsvis GVF og Strandvængets grundejerforening. Endvidere er jeg fuldstændig uforstående overfor kommunens hi...

Nej til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringsssvar.

Nej til Lokalplan nr. 1113

Jeg er imod lokalplan nr. 1113, fordi vi skal værne om byens rekreative naturområder.

Lokalplan 1113

Jeg tager skarpt afstand fra lokalplan 1113 og tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar.

sags nr HS 0080911

Jeg tager stærkt afstand på at ændre lokalplan 1113 , og tilslutter mig Vejlby Feds Høringssvar . Jeg kan overhovedet ikke se fornuften i at "åbne området" , og syntes sagen og det tidl...

Rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar.

Lokalplan 1113

Som borger i Risskov vil jeg gerne på det skarpeste tage afstand fra lokalplan 1113. Grønne områder er et gode for alle borgere, både dem, der bor tæt på og dem, der tager cyklen ud i d...

Rolighedsvej 16A

Som borger i Risskov vil jeg gerne på det skarpeste tage afstand fra lokalplan 1113. Grønne områder er et gode for alle borgere, både dem, der bor tæt på og dem, der tager cyklen ud i d...

Lokalplan 1113 - strandparken/Rolighedsvej

Som borger i Risskov vil jeg gerne på det skarpeste tage afstand fra lokalplan 1113. Grønne områder er et gode for alle borgere, både dem, der bor tæt på og dem, der tager cyklen ud i d...

Støtte til projektet

JA TIL LOKALPLAN NR. 1113 ROLIGHEDSVEJ 16A, RISSKOV Da den omtalte grund aldrig har været pæn og velholdt og de viste tegninger af projektet kun kan give området et løft - så bør projek...

lokalplan 1113

Jeg stiller mig fuldstændig uforstående over for, at der skal ske en ændring af lokalplanen og savner i den grad en begrundelse herfor. Derfor tilslutter jeg mig Grundejerforeningen Vej...

rolighedsvej 16 A

Denne parcel har tidligere været ejet af og været en del af det strandområde som psykiatrisk hospital har brugt til diverse funktioner.Hele det grønne område hvor parcellen indgår har v...

Lokalplan nr. 1113

Nej til lokalplan nr. 1113, Rolighedsvej 16A, 8240 Risskov

Nej til Lokalplan 1113

Jeg tager stærkt afstand til Lokalplan 1113 og tilslutter mig Vejlby Feds høringssvar.

Forslag til lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Jeg har fulgt debatten og ligeledes set det virtuelle informationsmøde. Hermed fremsættes mine tanker herom. Generelt synes jeg det er en uskik og en usund glidebane, hvis vedtagne loka...

Indsigelse mod lokalplan 1113

. Nej til lokalplan 1113. Enig med Helge Tindals svar

Nej til lokalplan 1113

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113, og erklærer mig enig i Helge Tindals svar.

Lokalplan 1113

Støtter Vejlby grundejerforenings afvisning af lokalplan 1113

Forslag til Lokalplan nr. 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Rolighedsvej 16A

Indsigelse mod proces og beslutning vedrørende Rolighedsvej 16A

Kulturhistoriske bevaringsværdier i forbindelse med LP1113.

Lokalplanområdet og stranden rummer væsentlige kulturhistoriske fortælleværdier og bør ses i sammenhæng med det tidligere psykiatriske hospital og park, der er udpeget til et væsentligt...

Rolighedsvej 16 a 8240 risskov

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Protest mod mere vej fremfor bibeholdelse af rekreativt område

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Udbygning på Fortebakken

Hej, jeg vil gerne bygge et par ekstra etager på vores hus i Høje Risskov og eventuelt opføre udlejiningsboliger i vores have. Må jeg det? Please!!!

Lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113 Se Helge Tindals svar

Problematisk at vedtage lokalplan nr. 1113

Hvis kommunen vedtager lokalplan nr. 1113, sætter det spørgsmål ved kommunens og forvaltningens troværdighed i den slags byggesager. Forløbet har været yderst problematisk. Selvom man h...

Høringssvar Lokalplan nr.1113

Jeg tilslutter mig Vejforeningen Strandvængets høringssvar.

Lokalplan 1113

Nej til Lokalplan 1113.

Høringssvar fra Vejforeningen Strandvænget

Hermed vedlægges høringssvar fra Vejforeningen Strandvænget vedr. sagen om Rolighedsvej 16A / Lokalplan nr. 1113.

Forslag til Lokalplan nr. 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Bestemt nej til lokalplan 1113

Bestemt nej til lokalplan 1113

Rolighedsvej 16B

Vi tager skarpt afstand til lokalplan 1113 og den udemokratiske behandling i Kommunen.

Nej til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Nej til lokalplan 1113

Nej tak til lokalplan 1113.

Lokalplan 1113, Rolighedsvej, Risskov

Som mangeårige beboere i området må vi på det kraftigste tage afstand fra ændringsforslaget til foreliggende lokalplan om tilladelse til yderligere beboelse på det relevante område. Der...

Lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

ændring af lokalplan

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar. Jeg mener iøvrigt, at det i denne sag er vigtigere for Århus Kommune at vægte almeninteressen over en enkelt grundejers p...

Lokalplan 1113

Vi tager skarpt afstand til lokalplan 1113 og den udemokratiske behandling i Kommunen.

Rolighedsvej 16.B

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar og tager SKARPT AFSTAND fra Lokalplan 1113 !!!!

Forslag til lokalplan nr.1113 Rolighedsvej 16 A Risskov.

Der findes ingen saglig begrundelse for at ændre lokalplan 1031.

Ang. Lokalplan nr. 1113, Rolighedsvej 16 A, 8240 Risskov

Jeg tilslutter mig GVF’s høringssvar

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113

Jeg har tre punkter imod ændring af lokalplanen: Punkt 1 - lad nu være med at tage endnu mere af den smukke Risskov Strandpark ved at føre vejen længere mod nord! Punkt 2 - I vil ødelæg...

Forslag om lokalplan 1113 vedrørende Rolighedsvej 16A

Nej til ændring af lokalplan 1113. Nej til at inddrage mere af fællesskabets grønne områder til private formål. I årene, vi har boet i kvarteret (41 år) går vi næsten dagligt i området,...

Rolighedsvej 16a, Risskov

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Grundejerforeningen Vejlby Fed

Indsigelse til Lokalplan 1113

Se venligst vedlagte indsigelse til lokalplan 1113.

Lokalplan 1113

Absolut nej til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Rolighedsvej 16a, Risskov

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Grundejerforeningen Vejlby Fed.

Lokalplan 1113

Jeg er imod at lokalplan 1113 godkendes. Jeg har indtil nu troet at Aarhus kommunes politikere behandlede sager ærligt. Jeg har tillid til at politikere vil udvise omhu for vores fælles...

Nej tak til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforening Vejlby Feds høringssvar. Nej tak til lokalplan 1113

Lokalplan 113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar. Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113 og ser ingen grund til at omgøre den gældende lokalplan p.gr. af et projekt s...

lokalplan 1113

Jeg tager stærkt afstand til lokalplan 1113

Rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Nej til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Det er en rigtig dålig ide at indskrænke de fælles grønne arealer :-(

Høringssvar

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.

Strandparken Risskov Rolighedsvej

Jeg ønsker absolut ikke at der skal bygges på strandparken, Rolighedsvej 16A. Med det tryk der kommer fra de nye tilflyttere på bla. det gamle Psykiatriske hospital har vo brug for de g...

Ensidigt og helt unødvendigt lokalplanforslag.

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar, og er således modstander af lokalplanforslaget. Andre saglige begrundelser for at afvise lokalplanforslaget: En udstyknin...

Lokalplan 1113

Alt andet end et nej til lokalplan 1113 vil være tudetosset

Nej

Nej til lokalplan 1113

Forslag til Lokalplan 1113

Christiansbjerg Fællesråd opfordrer politikerne i Århus Byråd til nøje at overveje deres stillingtagen til forslag om lokalplan 1113. Normalt engagerer Fællesrådene sig altovervejende i...

lokalplan 1113

Jeg tager skarp afstand fra lokalplan 1113, da jeg mener vi skal bevare og sikre de grønne åndehuller i Århus og i særdeleshed det åbne og frie syn til havet. Kan ikke accepterer den pr...

Indsigelse mod lokalplan 1113

NEJ TIL ÆNDRING AF LOKALPLAN 1113 Grund og villa er solgt af det offentlige uhørt billigt, hvilket vel i stor udstrækning skyldes den bestående lokalplan, hvor udbygning ikke er muligt....

HØRINGSSVAR LOKALPLAN 1113 - ROLIGHEDSVEJ 16

Jeg har hidtil troet på ærlige og retskafne processer i vort samfund, og ikke mindst i den kommunale del, men den måde hvorpå byrådet har handlet i denne sag virker desværre ikke sådan...

Lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Lokalplan 113 - rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig GVF's høringssvar

Lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig grundejerforeningen Vejlby feds høringssvar”

Sagen vedr. Rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Ændring i lokalplan

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Ændring i lokal plan

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Underskriftindsamlingen: Sig nej til Lokalplan 1113 som vil ændre Risskov Strandpark

Vejforeningen Strandvænget startede for godt og vel et år siden en underskriftindsamling mod etableringen af lokalplan 1113. Borgernes kommentarer og yderligere informationen fra unders...

Forlag til Lokalplan 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Nej tak til lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Lokalplan 1113

Jeg mener ikke, der skal bygges yderligere på det grønne område. Bevar åndehullerne hvor de allerede er.

Lokalplan 113

Nej til lokalplan 1113, Rolighedsvej 17A

Lokalplan 1113

Bestemt nej til lokalplan 1113.

Lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113.

Lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113

Strandparken Risskov

At kommunen nu vil inddrage yderligere areal til bygherrernes adgangsvej er utilstedeligt. Først fikser man lige en flot overgang ved letbanen med nyeste signal udstyr (Samme udstyr som...

1113

1113. Nej til ændr. af anvendelse af området.

Lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113

Lokalplan 1113

Stort nej til lokalplan 1113

Lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig bestemt ikke den nye lokalplan 1113

Lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Nej til lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113.

Lokalplan 1113

Jeg støtter indsigelsen fra Vejby Fed Grundejerforening, og er modstander af gennemførelsen af lokalplan 1113 for Rolighedsvej 16A.

Rolighedsvej

Nej til lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113

Nej til lokalplan 1113

NEJ til lokalplan 1113

Lokalplan Rolighedsvej

Er i mod inddragelse af grønne arealer til andre formål end til offentlig tilgængelige rekreative områder for borgere i Aarhus. Aarhus' byudvikling har tidligere været kendetegnet ved h...

Indsigelse mod forslag til lokalplan 1113

Indsigelse mod forslag til lokalplan 1113 ”Rolighedsvej 16A” Som en af de mere end 1000 underskrivere på borgerprotesten mod byrådets planer om at ophæve beskyttelsen af den nordvestlig...

Lokalplaner

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.”.

lokalplan 1311

Jeg tager skarp afstand til lokalplan 1113

Lokalplan 1114

Jeg tager stærkt afstand fra lokalplan 1113 !!

Rolighedsvej

Jeg støtter indsigelsen fra Vejby Fed Grundejerforening

Lokalplan 1131

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.” eller ”Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.”

Protest mod lokalplan 1113

I et område med tiltagende bebyggelse og flere beboere i alle aldre, er der stigende behov for plads også til rekreation, luft og leg. Jeg er derfor indædt modstander af lokalplan 1113....

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.”

Rolighedsvej 16a- lokalplan 1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Høringssvar vedr. Lokalplan 1113 Rolighedsvej 16A

Høringssvar vedr. Lokalplan 1113 Rolighedsvej 16A Vi vil gøre indsigelse mod lokalplan 1113 af følgende grunde: Ændring af lokalplan: I lokalplan 1031 §3 anvendelsesbestemmelserne er de...

Rolighedsvej

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.” eller ”Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.”.

Lokalplan 1113

Tager skarpt afstand.

Lokalplan 1113 Risskov

Jeg tager i den grad afstand fra lokalplan 1113 der medfører, at private boligejere skal tilgodeses for den store værdi ,der ligger i at kunne kigge ud over et grønt ,meget brugt rekrea...

protest mod sagsbehandling fra rådmand og

Strandhuset skal bevares og det rekreative område skal ikke ændres og jeg er imod forslaget om at der skal ændres i lokalplanen og nu pludselig bygges to nye store huse i stedet for at...

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A Risskov

Min familie bruger området rekreativ, badning og gåture. Området er en grøn perle i Århus for byens borgere, derfor tilslutter jeg mig Grundejerforeningen Vejby Feds høringssvar.

Høringssvar vedr Rolighedsvej 16 A

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds Høringssvar

Lokalplan 1113

Lokalplan bør afvises grundet det rekreative områdes bevaring. Ejer af strandhuse kan jo renovere dette uden ny lokalplan

Forslag til lokalplan 113 Rolighedsvej 16A Risskov

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar og tager skarpt afstand til lokalplan 1113. med venlig hilsen Helle Højmark

lokalplan nr.1113

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningens Vejlby Feds høringssvar

Rolighedsvej 16 A

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar. Med venlig hilsen Lisbet Iversen

lokalplanændring

Jeg tager skarpt afstand fra foreslået ændring og er meget vred over det

lokalplan

Jeg tilslutter mig grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Lokalplan 1113

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113

Sagen vedr. Rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Lokalplan 1113

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.

Høringssvar

Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113. Bevar naturen mest mulig!!!

Lokalplan

”Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.”.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.” eller ”Jeg tager skarpt afstand til lokalplan 1113.

Rolighedsvej 16A

”Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar

Sagen vedr. Rolighedsvej 16A

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Feds høringssvar.

Lokalplan 113

Jeg er dybt rystet over denne sag. Jeg har altid troet på den demokratiske og retfærdige proces. Måden byrådet og Teknik og Miljø har behandlet denne sag på er under al kritik. At perso...

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Undertegnede finder ikke tiden inde til at diskutere detaljerede byggeplaner så længe der ikke har fundet en folkelig proces sted vedrørende de overordnede planpræmisser for byggeri på...

Rolighedsvej 16 A, Risskov

En enig bestyrelse for Ryvangens Villakvarter ( 107 medlemmer) støtter hermed GVF`s indsigelse imod ændring af Lokalplaner. "Principielt: Vi protesterer skarpt mod ændring af en lokalpl...

Lokalplan 1113

Elbækvej foreslår kommunen at fastholde den gældende by- og lokalplan.

Lokalplanændring

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningen Vejlby Fed's høringssvar.

Link til dokumentsamling inkl. alle avisartikler og historik/tidslinje

Samlet digital adgang til alle offentlige dokumenter, avisartikler og sagens historik: Borgernetværket ’Med hjerte for Aarhus’ er optaget af denne lokalplansag om Rolighedsvej 16A, ford...

Høringssvar

Høringssvar

støtte til projektet

Vi på Humlevej 16, mener som udgangspunkt ikke at det er relevant at beboere, så langt væk som Humlevej i Risskov, bør have en holding til projektet på Rolighedsvej. Det står dog klart...

Rolighedsvej Risskov

Jeg er ung og vil gerne en dag vise mine børn og børnebørn lidt af den sjæl der var og er meget lidt af tilbage i Århus så stop det skal bestå Og ikke også dette laves om

Rolighedsvej Risskov

Finder det dybt kritisabelt at kommunen endnu engang går imod lokalplaner for hvad? Vi bør bevare lidt af det der var og bibeholde lidt luft i et snart overbebygget område

Rolighedsvej

Vi rejser mange langt for at se det der var engang charmen intensiteten miljøet og det skal vi også bevare lidt af herhjemme. Og med andre ord: Hvis jeg kører efter brød uden sikkerheds...

Rolighedsvej 16a

Principielt: Vi protesterer skarpt mod ændring af en lokalplan, der efter nøje forarbejde er vedtaget for kort tid siden. Grundejerforeningen Vejlby Fed udtrykker den dybeste betænkelig...

Byggeri på Rolighedsvej 16A

Det er en meget mærkelig sag: 1. Den nuværende matrikel er væsentlig større end det oprindelige hus (Strandhuset) med dets oprindelige have afgrænset af en hæk. Området udenfor den opri...

Risskov Strandpark og Strandhus

Risskov Strandpark Efter den lange tids heftige debat i pressen og i Aarhus Kommune, vedrørende anmodningen om en godkendelse af Lokalplan nr. 1113 for Rolighedsvej nr. 16 i Risskov, ka...

Rolighedsvej 16A

Jeg er for at der udstykkes som ansøgt.

Rolighedsvej 1 , 8240

Vi må kunne stole på de beslutninger der engang er truffet. Force Majeure undtaget , ikke ussel mammon.

Høringssvar

Strandhuset skal bevares og det rekreative område skal ikke ændres og jeg er imod forslaget om at der skal ændres i lokalplanen og nu pludselig bygges to nye store huse. Det er unikt me...
18/05/2020 - 09:50

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H154

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00