Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1113 - Rolighedsvej 16A, Risskov

Planen betyder, at området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af maks. to fritliggende enfamilieboliger.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

OBS!

Borgermødet skulle have været afholdt mandag den 23. marts 2020. Men på baggrund af den særlige situation under corona-epidemien, hvor alle offentlige arrangementer med mere end 10 deltagere nu er aflyst, aflyses også borgermødet om lokalplan 1113. 

Aarhus Kommune har vurderet muligheden for at afholde et virtuelt borgermøde som et alternativ, men vi finder ikke, at det vil være velegnet i denne sag.

Derfor udskydes høringsfristen til 15. maj 2020. Vi håber, at det inden for denne periode bliver muligt igen at afholde borgermøder, og vi afventer nu situationen. 

Der bliver meldt en ny dato for et borgermøde ud, når det bliver muligt.

 

Mindretalsudtalelse

Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelsen er vedlagt Lokalplanforslaget. Socialistisk Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper støtter mindretalsudtalelsen.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                                                                        

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 1031 Plan ID (3220959) ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanfoslaget er godkendt på Byrådsmødet den 26. februar 2020. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (1)

Høringssvar (11)

Høringssvar

Høringssvar

støtte til projektet

Vi på Humlevej 16, mener som udgangspunkt ikke at det er relevant at beboere, så langt væk som Humlevej i Risskov, bør have en holding til projektet på Rolighedsvej. Det står dog klart...

Rolighedsvej Risskov

Jeg er ung og vil gerne en dag vise mine børn og børnebørn lidt af den sjæl der var og er meget lidt af tilbage i Århus så stop det skal bestå Og ikke også dette laves om

Rolighedsvej Risskov

Finder det dybt kritisabelt at kommunen endnu engang går imod lokalplaner for hvad? Vi bør bevare lidt af det der var og bibeholde lidt luft i et snart overbebygget område

Rolighedsvej

Vi rejser mange langt for at se det der var engang charmen intensiteten miljøet og det skal vi også bevare lidt af herhjemme. Og med andre ord: Hvis jeg kører efter brød uden sikkerheds...

Rolighedsvej 16a

Principielt: Vi protesterer skarpt mod ændring af en lokalplan, der efter nøje forarbejde er vedtaget for kort tid siden. Grundejerforeningen Vejlby Fed udtrykker den dybeste betænkelig...

Byggeri på Rolighedsvej 16A

Det er en meget mærkelig sag: 1. Den nuværende matrikel er væsentlig større end det oprindelige hus (Strandhuset) med dets oprindelige have afgrænset af en hæk. Området udenfor den opri...

Risskov Strandpark og Strandhus

Risskov Strandpark Efter den lange tids heftige debat i pressen og i Aarhus Kommune, vedrørende anmodningen om en godkendelse af Lokalplan nr. 1113 for Rolighedsvej nr. 16 i Risskov, ka...

Rolighedsvej 16A

Jeg er for at der udstykkes som ansøgt.

Rolighedsvej 1 , 8240

Vi må kunne stole på de beslutninger der engang er truffet. Force Majeure undtaget , ikke ussel mammon.

Høringssvar

Strandhuset skal bevares og det rekreative område skal ikke ændres og jeg er imod forslaget om at der skal ændres i lokalplanen og nu pludselig bygges to nye store huse. Det er unikt me...
27/03/2020 - 08:24

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H154

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00