Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring vedrørende forslag om justering af skolehenvisningspolitikken

Rådmanden forslår en justering i skolehenvisningspolitikken, så den maksimale procentvise andel elever med sprogstøttebehov ændres fra 20% til 25% på en årgang.

Justeringen skal være med til at sikre det enkelte barn og alle børn et skoletilbud baseret på høj faglighed og social integration, men det er komplekst. Der er både et hensyn til det enkelte barn, der henvises til en modtagerskole og der er hensynet til en bæredygtig elevsammensætning. En bæredygtig elevsammensætning bidrager ligeledes til det enkelte barns trivsel og læring.

Høringsmateriale

Materialet på høringsportalen består af en uddybende beskrivelse af forslaget, der indeholder baggrund, historik, definitioner og lovgivning, økonomi, indsigter og viden vedrørende skolehenvisningspolitikken.

Beskrivelsen afsluttes med en sammenfattende opsummering, der skitserer dilemmaet: Hensynet til det enkelte barn og det, der også bliver hensynet til den enkelte, når der kigges på hele læringsmiljøet, fastholdelse af egenskoleandel og integrationsopgaven.

Ligeledes er kapitlet om skolehenvisningspolitikken i den store kvalitative undersøgelse fra 2021 ”Undersøgelse af DSA-området i Aarhus Kommune” tilgængelig som informationsgrundlag. Hele undersøgelsen ses her hovedrapport-undersoegelse-af-dsa-omraadet-i-aarhus-kommune-2021.pdf. Centralt i undersøgelsen står fokusgruppeinterviews afholdt med informanter, der enten arbejder med eller møder DSA-området – og i kapitel 3 skolehenvisningspolitikken - i praksis.

 

Høringsperioden er fra d. 8. august 2022 til den 16. september 2022.

Høringssvar skal up­loades her på høringsportalen senest fredag d. 16. september kl. 12.

 

Inspirationsspørgsmål til høringssvar

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration ved udarbejdelse af høringssvar:

1: Hvilke generelle eller specifikke opmærksomhedspunkter har I/du i forhold til forslagets ændring af procentgrænsen fra 20% til 25% elever med sprogstøttebehov på en årgang?

2: I hvor høj grad er forslaget en løsning på de dilemmaer, der fremgår af høringsmaterialet?

3: Hvilke bemærkninger har I/du til procentgrænsen og/eller til søskendegarantien?

 

Alle parter inviteres til at indgive deres høringssvar.

Materialer (2)

Høringssvar (24)

Høringssvar

Høringssvar Tilst Skole Skolebestyrelsen på Tilst Skole ønsker ikke en justering af skolehenvisningspolitikken. Vi mener at dette vil føre til en endnu mere skæv fordeling…

Nej til justering af skolehenvisningspolitikken

Skolebestyrelsen på Tilst Skole ønsker ikke en justering af skolehenvisningspolitikken. Vi mener, at en justering vil føre til en endnu mere skæv fordeling af elever på vores sk…

Høringssvar om forslag om justering af skolehenvisningspolitikken

Hvilke generelle eller specifikke opmærksomhedspunkter har I i forhold til forslagets ændring af procentgrænsen fra 20% til 25% elever med sprogstøttebehov på en årgang Ud fra …

Justering af henvisningspolitikken

MEDudvalg Læssøesgades Skole

Høringssvar

Se vedlagte høringssvar fra MSB.

Høringssvar vedrørende forslag om justering af skolehenvisningspolitikken

Generelt Rådmanden forslår en justering i skolehenvisningspolitikken, så den maksimale procentvise andel elever med sprogstøttebehov ændres fra 20% til 25% på en årgang. Vi anerke…

Høringssvar vedr. skolehenvisningspolitikken fra Vorrevangskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen Vorrevangskolen

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag om justering af skolehenvisningspolitikken Vi ønsker med dette høringssvar at tilkendegive vores opbakning til skoler, lærerforening og Århus Forældreorg…

Bevar så vidt mulig lokal tilknytning

Vi, i Lystrup skoles bestyrelse, anerkender, at vi bliver hørt i denne sag. Skolebestyrelsen har haft forslaget oppe på et ordinært bestyrelsesmøde og har blandt andet diskuteret f…

Høringssvar fra BUPL Århus om skolehenvisningspolitikken

Høringssvar om Skolehenvisningspolitikken Aarhus Kommune skriver, at hensigten med skolehenvisningspolitikken er, ”at sikre alle børn en god skolegang baseret på høj faglighed, …

Skolehenvisningspolitik Aarhus Kommune

Høringssvar vedr. justering om af skolehenvisningspolitikken fra bestyrelsen på Åby Skole Overordnet anerkender Åby Skole behovet for, at vi som by lykkes med…

Høringssvar vedr. justering af skolehenvisningspolitikken

Høringssvar vedr. justering af skolehenvisningspolitikken Børn- og ungerådmanden foreslår en justering i skolehenvisningspolitikken, så den maksimale procentvise andel elever me…

Høringssvar Henvisningspolitikken

Hermed fra Samsøgades Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Justering af skolehenvisningspolitikken

høringssvar vedhæftet

Skolehenvisningspoilitikken

Høringssvaret er et samarbejde mellem Hasle Skoles bestyrelse, Hasle Skoles medarbejderudvalg og Hasle Skoles ledelse

Høringsbrev om forslag om justering af skolehenvisningspolitikken.

Høringsbrev om forslag om justering af skolehenvisningspolitikken. Skolebestyrelsen på Søndervangskolen ser overordnet positivt på at grænsen for den maximale procentvise andel …

Skolehenvisningspolitik

Aarhus Skolelederforening retter hermed en opmærksomhed på at man ved at hæve procentgrænsen til 25% nærmer sig de 30%, som erfaringen viser er grænsen for hvad klassekulturen kan …

Det vil skabe udfordringer

Hvis man har så dårligt dansksprog, at sprogundervisning er nødvendigt, kan det skabe en udfordring i uddannelseslivet. Jeg tænker derfor ikke, der vil give mening, at den maks…

Høringssvar vedr. justering af henvisningspolitikken

Fælles høringssvar fra skolebestyrelse og LMU på Ellehøjskolen. Se vedhæftede.

skolehenvisningspolitikken

Vedlagt høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Vestergårdsskolen

Høringssvar vedr Henvisningspolitikken

Høringssvar vedr. forslag om justering af henvisningspolitikken Skolebestyrelsen på Skjoldhøjskolen har på det møde d. 29. august drøftet Aarhus kommunes forslag om justering ag…

Høringssvar vedr Henvisningspolitikken

Høringssvar fra Skjoldhøjskolens bestyrelse vedhæftet

Engdalskolens bestyrelse høringssvar vedr. justering af skolehenvisningspolitikken

At kunne tale og skrive på flere sprog, mener vi er en gave og ikke et ”problem”. At have et så dårligt dansksprog, at sprogstøtte er nødvendigt, kan derimod være en stor udfordrin…

Justering af skolehenvisningspolitikken

Følgende er Møllevangskolens høringssvar til spørgsmålet om at justere skolehenvisningspolitik-ken, så andelen af dsa-elever med sprogstøttebehov på en årgang øges fra 20 til 25 pc…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H477

Kontakt

Cathrine Dahlgren Garbers
E: gcad@aarhus.dk - M: +45 4185 7820

OBS: Alle høringssvar skal afgives her via høringsportalen. Høringssvar kan ikke sendes på mail til ovenstående.