Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1108 - Boligområde Skæring Strand – Overførsel fra sommerhus-område til byzone

Lokalplanen giver mulighed for at området overføres fra sommerhusområde til byzone

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport, der er fremlagt offentligt i samme perioden som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 526 (Plan-ID 1087006) vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på byrådsmødet den 25-09-2019. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Materialer (3)

Høringssvar (133)

Trafiksikkerhed på Skæring Hedevej primært i byzoneområdet, dog gerne hele vejen

I takt med, at der etableres flere og flere permanente boliger i sommerhusområdet - og evt. i øvrigt langs Skæring Hedevej og stikveje hertil, så er det vigtigt, at der også er fokus på...

Lokal plan Skæring Strand

Skæring Strand er et unikt og sanseligt område tæt på byen og midt i den skønne og rekreative natur vi stadig har. Denne ramme ønskes bevaret og nu med flere glade beboere, der får muli...

Høringssvar

SOCIALDEMOKRATIET I HJORTSHØJ-EGÅ. Fil: Høringssvar Lokalplan 1108 Skæring Strand, Soc H-E Side 1 af 2 Udskrevet: 26-11-2019 Høringssvar til Lokalplanforslag 1108 Skæring Strand. Indsen...

Forslag og kommentarer til Lokalplan nr. 1108 for Skæring Strand

Se vedlagte forslag og kommentarer til Lokalplan nr. 1108 for Skæring Strand.

Forslag til Lokalplan 1108 - Skæring Strand

Vej og stisystemer: Som børnefamilie vil vi vurdere at en cykelsti langs marken er at foretrække, så børnene (fra bunden af Skæring Hedevej, Svinbovej m.v. ) selv kan cykle i skole ad s...

ÅBNING AF SKÆRING BUSVEJ FOR ALM. TRAFIK

Jeg meget enig i de andre indlæg, hvor det foreslås at udnytte Skæring Busvejen til alm. trafik også.

TRADITIONEL GADEBELYSNING LANGS SKÆRING HEDEVEJ, NEJ TAK

Der har undervejs i processen været nævnt gadebelysning i form af 4 m høje master. Det er jeg sikker på, at vi er en del, der vil være kede af. Noget af det unikke ved området er jo net...

Trafiksikkerhed på Skæring Hedevej

Det foreslås at der etableres regulering af trafikken på Skæring Hedevej på stykket fra Skæring Busvej i retning mod Svinbovej. Der køres ofte stærkt her, oversigtsforholdene er dårlige...

TRADITIONEL GADEBELYSNING LANGS SKÆRING HEDEVEJ, NEJ TAK.

Der har undervejs i processen været nævnt gadebelysning i form af 4 m høje master. Det er jeg sikker på, at vi er en del, der vil være kede af. Noget af det unikke ved området er jo net...

BYGGEHØJDE OG AFSTAND TIL SKEL

Følgende ændringer foreslås gældende for Delområde 4: • Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn. Kun en etage over terræn. Etabl...

TRAFIKSIKRING AF SKÆRING HEDEVEJ OG ÅBNING AF BUSVEJ FOR ALM. TRAFIK

Jeg tilslutter mig forslaget om at etablere regulering af trafikken på Skæring Hedevej på stykket fra Skæring Busvej i retning mod Svinbovej. Der køres ofte stærkt her, oversigtsforhold...

Vejbelysning, trafikbump, kælder mm.

Godaften Jeg har følgende punkter: A) Meget begrænset gadebelysning, og på så få hovedårer som muligt, for at bevare områdets mørke. Mange i Skæring Strand har ytret ønske om at bevare...

Bebyggelsesprocent, afstand til skel og bygningshøjde

Der findes i flere delområder små grunde af varierende størrelse, 400-700kvm. Det må være muligt for alle at bygge tidssvarende familiehuse. Derfor: - Lad bebyggelsesprocenten være 30%,...

Lokalplan byzone

Personligt ønsker jeg følgende ting opfyldt i forbindelse med den nye lokalplan: -At det er tilladt at bygge 2,5 m fra skel -Byggeprocent på 20-25% -Sikker skolevej langs Åstrup Strandv...

Skæring Strand boligområde

Ingen ny bebyggelser med kælder. Kreativiteten er høj når nye kældre skyder frem med store glaspartier, der efterfølgende kan være til megen gene for naboerne.

Bygningshøjde og mure i skel

Jeg foreslår, at ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn. Kun en etage over terræn. Etablering af kælder bør være tilladt. Bygni...

Vej- og trafikforhold

Som bosat i området igennem mere end 30 år opleves tiltagende trafik og dermed stor nødvendighed for snarest udvidelse af ‘hovedvejen’ gennem området samt Skæring Hedevej. Med denne udv...

Byggeri

Vi mener afstand til skel skal forblive 5 M. Det skal være muligt at bygge med kælder. Ingen byggeri i 2 etager. Busvejen skal åbnes for alm. trafik.

Afstand til skel, vedligeholdes af stier samt materialevalg

Vi vil gerne gøre indsigelse imod forslaget med 5m byggelinie til skel. Vores grund som er familie eget og har været det siden udstykkelsen i 1948 er på ingen måde kvadratisk og kun på...

Høringssvar fra Havlitvej Vejforening anno 1988 (Plantagevej 6, Havlitvej 1, 3, 4, 5, 6, 8 og 9)

Hermed kommentarer fra Havlitvej Vejforening anno 1988 til lokalplan i høring lokalplan for Skæring Strand. Høringssvar repræsenterer 8 parceller med forskellig status (sommerhus, helår...

Ny Lokalplan Skæring Strand

1. Stop opførelse af store betonmure langs Strandvangsvej/Plantagevej, ødelægger det grønne indtryk i området. 2. Boliger skal bygges mindst 4,0 m fra skel, gerne 5,0 m som nu. Dette fo...

Til teknisk udvalg vedrørende ”beskrivelse af praksis ved byggesagsbehandling”

Vedheftet

Afstand til skel

Jeg vil stærkt anbefale at skelafstanden på 5 m i forbindelse med boligbyggeri fastholdes. Eventuelt med dispensationer baseret på nabohøring.

Forslag til ændringer af lokal plan

Vi har følgende indsigelser til den kommende lokalplan for sommerhusområdet i Skæring: - Vi er stærkt undrende overfor at, der ikke er sikret en sikker skolevej langs Skæring Hedevej. D...

Bebyggelsesgrad

Arkitema arkitekternes oprindelige oplæg, som også dannede grundlag for afstemningen om overgang til byzone, foreslog en bebyggelses grad på 25%. Der der imidlertid grunde, der er på me...

Bebyggelse procent

For at lave lige vilkår syntes jeg ikke at der skal være forskel på hvor meget man må bygge i forhold til andre “zoner” alle burde have den samme. Enten 25 % for alle eller 20% for alle...

Forhøjet vandstand, trafik, O.a.

Som vidner til den vandstandsstigning, der har været i bl.a Gudenåen og omkring Roskilde Fjord, ser vi med bekymring på de visioner, der er ved forhøjet vandstand i Skæringområdet. Iføl...

Lokalplan - Ejerlejligheder

Se vedhæftede fil

mure og belysning

Fra Skæring havvej til Mælkebøttevej er der de sidste par år bygget 8-9 ofte ca 2 meter høje mure ofte tæt ved vejen. Et sted står 4 mure på række som en anden ny berlinmur. Jeg håber d...

TRADITIONEL GADEBELYSNING LANGS SKÆRING HEDEVEJ, NEJ TAK.

TRADITIONEL GADEBELYSNING LANGS SKÆRING HEDEVEJ, NEJ TAK. Der har undervejs i processen været nævnt gadebelysning i form af 4 m høje master. Det er jeg sikker på, at vi er en del, der v...

Trafik på Skæring Hedevej

Allerede nu er der udfordringer med meget trafik og hastigheden på Skæring Hedevej, derfor frygter jeg den øget trafik der vil komme med villaer i stedet for sommerhuse i Skæring Strand...

Delområde 4 - byggehøjde, skelafstand m.m.

Ønsker: Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn og kun i én etage. Bygningers facader må opføres med en højde på op til 3,5 m må...

Traditionel gadebelysning langs Skæring Hedevej, nej tak.

Der har undervejs i processen været nævnt gadebelysning i form af 4 m høje master. Det er jeg sikker på, at vi er en del, der vil være kede af. Noget af det unikke ved området er jo net...

Trafiksikring af Skæring Hedevej og åbning af busvej for alm. trafik

Jeg tilslutter mig forslaget om at etablere regulering af trafikken på Skæring Hedevej på stykket fra Skæring Busvej i retning mod Svinbovej. Der køres ofte stærkt her, oversigtsforhold...

bevar forskelligheden som gør Skæring strand unik

Det er mit indtryk at de fleste nuværende husejere i Skæring strand frem for alt sætter pris på den store forskellighed og individualitet, der præger området. Det sidste vi ønsker er et...

Ingen mure, tak

Det har fra starten været et stort ønske at bevare områdets grønne udtryk, så derfor undrer det os, at flere er i gang med at bygge mure (særligt langs Åstrup Strandvej) - specielt ford...

Høringssvar

Høringssvar 27.11.2019 Grundejerforeningen Havternevej Bestyrelse – alle på vejen. Formand Leo Brosbøl Sørensen. Vi er en lille grundejerforening på 9 parceller, som er beliggende i del...

Input til lokalplaner fra foreningen Skæring Strandby

HØRINGSSVAR På vegne Foreningen Skæring Strandby • Foreningen opfordrer til, at man administrerer vilkårene for overførsel af sommerhuse til lovlig helårsstatus på lempelig vis, og derm...

Lokalplan 1108

SKÆRING STRAND - ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV ELLER BLOT ET VILLAOMRÅDE? Lokalplanens generelle bestemmelse om mulighed for "Bebyggelse i 1½ og 2 plan placeret 2,5 m fra skel" er en grundst...

Boligområde Skæring Strand

1. Boliger skal bygges mindst 4 m. fra skel. For at modvirke indkigs og skyggegener og bevare det åbne indtryk af området. 2. Nye boliger max 5,5 m. i højden. Med den foreslåede jordreg...

Energiberegning

Der gives 25 % rabat ifht. Energiberegning såfremt man har en energikilde som er besparende ( Solceller - varmepumpe - pillefyr ) osv. Jeg kunne godt tænke mig at når huset har flere be...

Byggehøjde og afstand til skel

Følgende ændringer foreslås gældende for Delområde 4: • Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn. Kun en etage over terræn. Etabl...

Trafikregulering på Skæring Hedevej

Det foreslås at der etableres regulering af trafikken på Skæring Hedevej på stykket fra Skæring Busvej i retning mod Svinbovej. Der køres ofte stærkt her, oversigtsforholdene er dårlige...

vedr.: Høringssvar -til ny lokalplan Skæring

Se venligst vedhæftede.

Ros til Aarhus kommune

Jeg vil starte med at rose Aarhus kommune for det kæmpe arbejde der er lagt i udformningen af denne lokalplan. Med mere end 1100 parceller er det svært at stille alle tilfredse, og jeg...

Forslag til lokalplan Skæring Strand

Jeg er undrende overfor hvorfor der ikke må laves kælder. Det vil efter min opfattelse netop være en god måde at bevare det grønne udtryk på, da man således får flere kvadratmeter uden...

Afstand til vej og vejbelysning

Selvom Standvangsvej,Plantagevej og Åstrup Strandvej skal være hovedfærdselsåren gennem Skæring Strrand, så mener jeg ikke at en pasus om at holde bebyggelse 5 meter fra vejskel gavner...

Skæring Strand området

Ved ansøgning om byggetilladelse forudsættes medlemskab af den stedlige grundejerforening eller vejlaug. Bestemmelsen gælder ikke for arealer med tinglyst pligtig medlemskab af en grund...

Trafik samt mur om grund

Jeg vil gerne tilslutte mig nedenstående omkring trafiksikring a la de vedlagte fotos fra tidligere indlæg HS2770302. Jeg mener det ændrer områdets karakter voldsomt med de mange murere...

Lokalplan 1108

Tak for det grundige og inddragende arbejde som har foregået omkring områdets overførsel til byzone. Vi vil gerne anmode om/opfordre til at man prioritere trafiksikkerhed højt i området...

Højde og skelafstand

Jeg mener det vil skæmme området med byggehøjder på 6.5 meter , endvidere syntes jeg også der skal kigges på afstande til skel vs. bygningshøjde, hvis tanken er at bevare det "naturlige...

Forslag til Lokalplan nr 1108

Se venligst vedhæftede pdf. Mvh A og T Ellingsen

Kælder

Vi Står også noget uforstående overfor forbud mod etablering af kælder. Dette forbud bør vil kun være gældende i de meget lavt liggende områder.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocent skal være ens for alle. Tilslutter mig de andre der undres over forbud mod kælder

Trafikregulering

Forslag til trafikregulering i Skæring sommerhusområde. Imens vi venter på at der bliver fundet penge til ekspropriationer, tegnet nye streger for vejforløb, kloakeret og funderet og as...

Lokalplan delområde 3

Tak for oplæg til lokalplan - jeg ser dog flere udfordringer, i forhold til ønsket som borgerne stemte om i første omgang. Det vi stemte om - var at vi "blot gerne" vil have lov til, lo...

Grønt udtryk

Da det der gør området attraktivt er det grønne udtryk, så ønsker jeg det størst mulige grønne udtryk via levende hegn og en afstand til skel på 4 meter samt byggeri i en etage.

Bemærkninger vedr. forbud mod kælder

Først og fremmest vil jeg gerne takke for en god og involverende proces igennem arbejdet med at gøre Skæring Strand til helårsbeboelse. Jeg har dog en enkelt bemærkning til lokalplanens...

Bebyggelse nær skel

En skelafstand på 2,5 meter vil desværre skabe korridorlignende område omkring husene i vores smukke område og dermed eliminere muligheden for større grønne områder som vi alle holder a...

Afstand til skel

Jeg forstår på forslaget, at fremtidig bebyggelse skal være mindst 2,5 meter fra skel, hvilket i min øjne virker urealistisk. Mange grunde i området er små og ukurante, hvorfor en så st...

skelafstand og trafik

Jeg mener at hovedpunkter fra bygningsreglementet for sommerhuse som er gældende idag stort set bør bibeholdes hvis man har i hensigt at bevare Skæring som det er. Særligt vigtigt vurde...

skelregler, skolevej, materialevalg, stiforbindelser, hegn

Jeg mener generelt at lokalplanforslaget fra Aarhus Kommune er for vidtgående når det gælder et etableret område. Jeg kan ikke forstå hvorfor der skal være restriktioner på materialeval...

Kælder og skelafstand

Jeg kan fornemme på flere høringssvar, at der protesteres mod skelafstand. Jeg vil gerne bevare den skelafstand der fremgår af høringsmaterialet på 21/2 meter, i hvert fald på grunde un...

Fartbegrænsning og støjdæmpning fra Grenåvej

Kære jer. Vi har boet i området siden 2017. Vi kunne virkelig ønske os en støjdæmpning fra Grenåvej, da der er betydelig larm fra trafikken (vi bor ca 200-300 m fra Grenåvej) men larmen...

Servitutter

Jeg kan se, at der er visse servitutter som bliver slettet, kan dog ikke se, at deklarationen som er på vores grund, Smelleagervej, også bliver slettet. Det er dokument om bebyggelse, b...

Forslag.

Følgende ændringer foreslås gældende for Delområde 4: · Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn og kun i én etage. · Bygningers...

Radon/isolering/helårsbeboelse

Mine bemærkninger til hørring om helårsbeboelse i Skæring 1. Jeg er meget overrasket over, at folk, der har bygget helårshuse i en menneskealder her i Skæring, og har opfyldt alle bygge...

LOKALPLAN 1108 SKÆRING STRAND

Tak til kommunen og Arkitema Architects som har lavet et kæmpe forarbejde, og som gennem hele processen har involveret borgerne. Det har været spændende at deltage i møderne, hvor mange...

Lokalplan ønsker

- Garage, carport eller hegn i skel tilladt såfremt, der forefindes positiv nabohøring. Valg af hegntype- eller mur bør være op til den enkelte grundejer, men begrænses med max højde. -...

Udvikling af Skæring Strand

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1108-boligomraade-skaering-strand-overfoersel-fra-sommerhus

Bebyggelsesprocent, udsyn til strand og penisionister ret til at bo i sommerhus

Bebyggelsesprocenten skal være ens i hele området. Det grønne skal bevares både mod stranden og i "skoven". Hvad er begrundelsen for, at der er forskel på procenterne for bebyggelse? Hv...

Delområde 4, overgang til byzone

· Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn og kun i én etage. · Bygningers facader må opføres med en højde på op til 3,5 m målt f...

Støjhegn

Men kunne overveje en anden formulering af afsnittet om Hegn. Det virker meget ulogisk at man i forslag til lokalplanen selv påpeger en øget "støjpåvikning" og så samtidig ikke tillader...

Pligtig medlemsskab af det stedlige vejlaug / grundejerforening

Grundejerforeningen Bynksminde foreslåer, at der når der søges om at ændret anvendelse fra sommerhus til Parcelhusstatus, at man så samtidig med at byggetilladelsen gives, er pligtig ti...

Forslag til Lokalplan

Vi støtter den foreslåede Lokalplan og er glade for, at der er foreslået 2,5 meter til skel, hvilket giver flere muligheder i forhold til at bygge hus og stadig have en gammel, grøn hav...

Område 10 og 11

Der har været afholdt flere møder i område 10, 11 og 12, der har været møder med Aarhus Kommune, og Grundejerforeningen 'Skæring Hede Nord' der dækker områderne, har indsendt ønsker, sa...

$9.8 Tagbelægning

"9.8 Bygningernes tage må fremstå med tegl, betontagsten, tagpap og skifer, som grønne tage med sedum eller græs, eller som stråtage." - Det betyder at alt tagbelægning af stål ikke kan...

Hegn i skel, støjhegn

Hegn i skel mod nabo. Vi ønsker at have mulighed for at kunne sætte hegn op i skel. Vores grund ligger i område 1, ud til åben hav og er meget udsat for blæst og vi mener derfor at man...

høringssvar

Følgende ændringer foreslås gældende for Delområde 4: · Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn og kun i én etage. · Bygningers...

Fasthold Skæring Strand som grønt område 1 etage, 5 M til skel samt klarere §1 formål

Tak for forslag til lokalplanen efter 2 års proces med mange møder og høringer, der er sket på baggrund af bl.a. opfølgende områdekarakter-analyse og principforslag og som alle er udfør...

Ændringsforslag til Lokalplan nr. 1118 Boligområde Skæring Strand – Overførsel fra sommerhusområde til Byzone

Følgende ændringer foreslås gældende for Delområde 4: • Ny bebyggelse må opføres med en højde på op til 5,5 m målt i forhold til det eksisterende terræn og kun i én etage. • Bygningers...

lokalplan

Citater fra miljørapport: "det må på sigt forventes en ændring i bevoksningen, men ikke mere end at den grønne karakter af området bevares" "det vil afledt betyde øget bebyggelse, men o...

Kælder

Angående kælder. I lokalplanens bestemmelser § 8.1 står der, at der ikke må etableres kælder. Såfremt dette forslag - der på intet tidspunkt har været nævnt i hele forløbet omkring omda...

Bevarelse af grønne områder

I forbindelse med fastlæggelse af lokalplanbestemmelser for område 5, fremsendes hermed et ønske, om at få formaliseret det forhold at Strandvangsvej 126 ikke kan bebygges. Lokalplanens...

Fristedet

Vi ønsker at Fristedet fortsætter uændret som nu, og at træer, buske og vej ikke ændres. Jeg har noteret mig, at der bliver pålagt flere og flere begrænsninger for, hvilke besøgende “ma...

Jordvarme vs. fjernvarme

Bliver tilslutning til fjernvarme et krav, eller accepteres et velfungerende jordvarmeanlæg?

Bebyggelsesgrad

Vi har et stærkt ønske om at bevare det nuværende præg. Afstand til skel, Bolig. 5 m. ——————- ,Carport og lig. 0,5m. Facadehøjde. 3,5 m. Bygningshøjde. 5,5 m Bebyggelsesprocenten 20%...

§ 6. Kollektiv varmeforsyning. Delområde 1,2 og 3. §14. .Grundejerforening

§ 6.Det kan ikke være rigtigt at man forlanger tilslutning til Fjernvarme? Eks.: Der er ny ejer for enden af vejen, der skal bygges nyt hus. Pga. ovenstående krav, skal hele vejstykket...

Skæring Strand - høringssvar

Vi støtter grundlæggende forslaget til lokalplan, som vi synes balancerer de forskellige forhold på fornuftig vis. Herunder: - beskrivelse af praksis ved byggeansøgning - afstand til sk...

Bihold regel om 5 m afstand til skel for huse i område 10

Eftersom grundene fortsat skal være mindst 1200 m2, og en bebyggelses procent på max 20% ser vi ingen grund til at ændre på reglen om 5 m til skel for bygninger. Den nye regel vil give...

kælder

Vi vil også gerne tilslutte os dem der har kommenteret punktet med at der ikke må bygges kælder, hvilket vi også er meget uforstående overfor. Vi er enige i hvad der er skrevet i andre...

Trafik forbedring til området

Forbedring af indfaldsvejene er vigtigt for alle i Skæring Strand. Målet er at man kan komme effektivt til og fra området, samtidig med trafikken inde i området er hensynsfuld. Status f...

Byggeramme for Delområde2

Delområde2, bliver i oplægget til lokalplan beskrevet som værende: "Villakarakter". Området er det område som ligger absolut tættest på Skæring by og skole. Altså det område i lokalplan...

Trafik

Hej Da man regner med at trafikken vil øges på Strandingsvej og Plantagevej, er det vigtigt at man gør en indsats for at sænke farten . Fartkontrol bump osv. Ligesom at cykelsti ville v...

8.1 Der må ikke etableres kældre.

§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Fælles bestemmelser for lokalplanområdet 8.1 Der må ikke etableres kældre. Dette punkt er nyt i forhold til de afholdte beboermøder og bør fje...

§ 6. Teknisk Forsyning og anlæg 6.1 Nybyggeri i delområde 1, 2 og 3 skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

§ 6. Teknisk forsyning og anlæg 6.1 Nybyggeri i delområde 1, 2 og 3 skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Dette krav er nyt i forhold til mundtlige svar fra varmeforsyningen på borg...

Forslag til Ny lokalplan for Boligområdet Skæring Strand nr. : 1108

I planen, er der skitseret at offentlig vej skal udvides, således der bliver cykelsti og gangsti. Helt forståeligt, af trafiksikkerhedsmæssige årsager, Hvordan tænkes det udført, vi har...

Høringssvar ang. lokalplan nr. 1108

Se vedhæftede fil "Høringssvar Lokalplan 1108".

Krav ril skelafstand

Forslaget lægger op til at alle bygninger skal holde en afstand på 2,5 meter for at området skal bevare indtrykket af et sommerhusområde (side 9). Normalt er det i henhold til Bygningsr...

Afstand til skel for småbygninger

I forslaget til lokalplan fremgår det, at småbygninger skal holde en minimum afstand til skel på 2,5m. Denne minimumsafstand til skel, vil bevirke, at mange m2 kommer til at ligge ubrug...

Ingen kældre tilladt i ny lokalplan?

Kære kommune, i forbindelse med den nye lokalplan er der sent i processen indskrevet ikke tilladt at lave kælder. Det er meget udsædvanlig, idet i de fleste boligområder i Danmark er de...

grundejerforening

jeg vil opfordre til at der bliver indskrevet i lokalplanen at kommunen stiller krav om oprettelse af grundejerforeninger, med obligatorisk medlemskab og bidragspligt til vedligeholdels...

lokalplan høring

Jeg har følgende indsigelser, som bedes taget i betragtning i lokalplansarbejdet: Udgangspunktet for mine indsigelser er, at bevare områdets grønne og særlige præg, således vi ikke risi...

Byggehøjde og afstand til skel

I det oprindelige forslag var der lagt op til en byggehøjde på op til 6,5 meter - på det tidspunkt var der ingen bemærkninger om, at facade højden højst måtte være 4 meter og kun 1,5 pl...

Byggehøjde og afstand til skel.

For at bevare det grønne udseende som nu, og for at undgå høj bebyggelse, foreslår jeg at afstand til skel på 5 m. bevares og at der kun må bygges i et plan.

2,5 m til skel

Hvis området på sigt skal have mulighed for udvikle sig som helårsområde og huse familier, er det væsentligt, at afstanden til skel bliver på 2,5 meter. Ellers vil muligheden for at byg...

Kælder

Vi vil gerne tilsluttte os den gruppe der er ramt af forundring over der ikke må laves kælder. Vi har et sommerhus i område 4 og havde planlagt at bygge med kælder. Vi forstår ikke begr...

Område 10

På vor orienteringsmøde med Aarhus kommune blev deltagerne i område 10 enige om at bibeholde en byggehøjde på 5,00 m og en afstand til skel for beboelse på 5 m. Vi vil indtrængende anmo...

Sikker skolevej

Med overgang til byzone, må det forventes, at der kommer flere børnefamilier til Skæring Strand, og dermed flere skolegående børn, hvoraf langt de fleste skal til Skæring Skole hver dag...

Ingen! Kælder

Kære alle der måtte finde intresse i at læsse dette. Det er med stor undring og dyb frustration at jeg må konstatere, at der under paragraf §8 i det nye lokalplan 1108 forslag, står meg...

Veje og Stier

Jeg bemærker formuleringen "Ved en eventuel udvidelse af Strandvangsvej, Plantagevej og Åstrup Strandvej" og "Ved et evt. behov for udvidelse af Skæring Hedevej ". Jeg vil gerne opfordr...

Paragraf 8, forbud mod kælder

Det har ikke i tidligere udkast været nævnt, at etablering af kælder ikke er tilladt efter overgang til byzone. Etablering af kælder er i dag tilladt og gjort mange steder. Ved at forby...

Bump eller chikane

Ville være dejligt hvis vi får bump eller chikaner gennem skræring nu vi forhåbentlig overgår til byzone, både strækningen Skæringhedevej og ad Stranvangsvej - Plantagevej Åstrupstrandv...

Hastighedsbegrænsende foranstaltninger, Strandvangsvej

Jeg skal på det kraftigste opfordre til at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Strandvangsvej. Lastvogne, privatbiler - og endda bybusserne kører alt for stærkt. Hver d...

Åbning af Skæring busvej for personbiler

Hej Jeg er af den opfattelse at det ville være godt for lokalområdet, hvis Skæring Busvej blev åbnet for privatbiler. Vi har en vej i området, der bliver brugt 4 gange i timen, af bus n...

Kælder

8. Vi er meget forundret over der ikke må bygges klæder etage, i område 1 ligger en del af grundene meget højt, og det vil give bedre mening at bygge lidt ned af end at bebygge så meget...

Beplantning i skel

Mener ikke at der i lokalplanen skal være forbud mod træhegn eller trådhegn. Og da slet ikke hvis naboerne indbyrdes er enige om et træ eller trådhegn. De er jo oftest beplantet med kla...

Byggeafstand til skel for beboelse

Jeg ser til min store skræk at i vil indføre en byggeafstand til skel for beboelse ned til 2,5 meter. Det var bestemt ikke det der var lagt op til i det første eksempel der blev fremlag...

bygge mod skel

Hej Jeg vil som Jan Folmer skriver, gerne stille spørgsmål til garage anlæg og skure i skel linie. Da jeg på strandvangsvej 39 har en meget lang og smal grund, som så mange andre på den...

Etablering af kælder i delområder

Angående kælder. I lokalplanens bestemmelser står at man ikke må bygge kælder i paragraf 8. Vi kan ikke se at en etablering af kælder skulle genere nogen i området, da man stadig skal h...

8.1 Der må ikke etableres kældre.

8.1 Der må ikke etableres kældre.??????? Er meget forundre over at se at der ud af det blå er kommet dette punkt.. Er meget forundret da jeg ikke kan lade være at sammenligne området me...

Bebyggelse mod skel

Der må bebygges 2.5 m. mod skel? Set i forhold lokalplanens intention om bedst muligt at bevare de grønne områder med lys og luft mellem husene syntes det modsætningsfyldt med en byggea...

Der må ikke etableres kældre.!?

Hvad er grundlaget for at der ikke må etableres kældre, når vi nu alle ønsker at have lidt luft omkring hinanden og noget grønt at se på - er det da VÆSENTLIGT BEDRE at bygge nedad end...

Yderligere udvidelse af Skæring Hedevej for ejendommene fra nr. 159 til Svinbovej

Jeg gør hermed indsigelse mod lokalplanen 1108 Skæring Strand, side 54 stk. 5.3 til evt. fremtidig udvidelse af Skæring Hedevej. Jeg får indskrænket min nuværende ret - voldsomt, ved at...

Ingen yderligere bemærkninger til lokalplansforslaget, fra DN

Skæring Strand

Byggelinie mod Strandvangsvej, Plantagevej og Åstrup Strandvej

Formuleringen om, at der skal holdes en byggeafstand fra skel mod Plantagevej er uheldig. Der bør findes en formulering, der tydeliggør, at den 5 meter byggelinje regnes fra nuværende s...

Vedr. fremlagte lokalplan 1108, med tilh. kommuneplantillæg 5, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1108 med tilhørende kommuneplantillæg 5 for "Skæring Strand". Vi ska...

Vejbump og fodgængerovergange

I forbindelse med forrige høring med høringsfrist indtil 18. januar 2019 fremsendte vi følgende forslag, som vi ikke kan se er indarbejdet eller vi på ander måde har fået svar på. Vil I...

Bygningshøjde delområde 1

Ønsket er en bygningshøjde på 6,5 m og en facade højde på 5.5m, som anført i Arkitema Architects oprindelige forslag til lokalplan. En bygningshøjde på 6.5 m muliggør, at der kan opføre...

Småbygninger i skel

Hvad angår småbygninger i skel, er der stor forskel fra område til område. Min ejendom på strandvangsvej 35 er lang og smal. Hvis jeg på nogen måde skal overholde 2,5 m til skel og samt...

Lokalplan 1108 Skæring Strand

Tak for det store arbejde man har lagt i udfærdigelsen af lokalplanen. Vi var godt tilfredse med det resultat, der blev præsenteret ifm. stormøderne i 1. kvartal 2019. Vores begejstring...

Lokalplan 1108

Jeg mener at skelafstand for bolig bebyggelse på 5 meter skal bibeholdes i den nye lokalplan. Så vi bevarer områdets grønne og åbne udtryk. Til gengæld skal træhegn og trådhegn med klat...

Deklarationer

Jeg kan se at der er visse servitutter som bliver slettet med den nye lokalplan, men jeg kan ikke se om de deklarationer som er bla. på vores grund på Bjergfyrvej også bliver slettet. D...
08/01/2020 - 13:15

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H127

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.