Gå til hovedindhold

FORNYET HØRING - Forslag til Lokalplan 1193 - Multihal ved Bispevej, Stavtrup

Området udlægges til aktivitetsområde til forskellige former for idrætsfaciliteter, boldbaner mv. samt parkering

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

-----

FORNYET HØRING

Teknik og Miljø har på baggrund af en indsigelse fra Miljøstyrelsen på ny undersøgt eventuel påvirkning af Natura 2000 område (Brabrand sø). Undersøgelsen har medført en ændring af beskrivelsen af udformningen af lokalplanens regnvandsbassin, og det vurderes dermed, at en realisering af lokalplanforslaget ikke vil medføre en påvirkning af Natura 2000 området. Miljøstyrelsen har derfor frafaldet indsigelsen.

Der er foretaget de nødvendige konsekvensrettelser i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, som derfor sendes i en fornyet 8 ugers offentlig høring.

De konkrete ændringer kan ses i dokumentet "Skema over ændringer i Lokalplanforslag 1193 og Kommuneplantillæg 140" under "Materialer" på denne side.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

De høringssvar der blev fremsendt i høringsperioden 09.06.23 – 22.09.23 vil fortsat være gældende, og vil blive sendt med frem til politisk behandling. Det er altså ikke nødvendigt at genfremsende et høringssvar, da tidligere høringssvar fortsat er gældende.

Den første offentlige høring kan ses her

DINE MULIGHEDER

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 5. januar 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

-----

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 24. maj ​2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

"Enhedslisten og Thure Hastrup (UFP) kan ikke tilslutte sig lokalplanen, da hverken byggeri, parkering, regnvandsbassin eller udvidelse af vej med øget trafik bør anlægges i sårbart grundvandsområde. Eneste måde at sikre rent drikkevand på er at etablere en grundvandspark, der omfatter Bispemarken. Der bør udarbejdes ny lokalplan med alternativ placering af hallen, udenfor sårbart drikkevandsområde hvor der er væsentlig mindre belastning for lokalområdet, naturen og grundvandsressourcerne."

Mindretalsudtalelsen er vedlagt lokalplanen og kan ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen (og kommuneplantillægget) ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen/planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan (eller mindre ændringer i gældende planer) og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1.

Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

 

Materialer (1)

Høringssvar (7)

Stor tilslutning til Stavtrup Multihal

Jeg vil gerne tilslutte mig placeringen af Multihal centralt i Stavtrup. Det vil være til stor gavn for alle i Stavtrup, både de mange afdelinger i idrætsforeningen der desperat ma…

Forsigtighedsprincip

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=tredie%20høringssvar.pdf

Multihal i Stavtrup

Jeg håber,at denne 3. hørings runde kan give kommunen mulighed for besindelse vdr. beslutning om at placere en stor multihal på Bispemarken. Over halvdelen af de tidligere hørings…

God central placering

Ved at placere Multihallen centralt gør man det muligt for mange at cykle/gå derned. Derfor er projekter/placeringe rigtig god. Stavtrup har også brug for mere hal-tid, så ser frem…

Jeg støtter placeringen af Multihallen i Stavtrup

Mulitihalsprojektet har min fulde støtte til den centrale placering i Stavtrup. Vi mangler desperat halkapacitet og et sted der samler i Stavtrup. Et sted som gør vores samfund end…

Ja tak til en centralt placeret multihal i Stavtrup

Ja tak til en centralt placeret multihal i Stavtrup Hermed min fulde støtte til opførelsen af en multihal i Stavtrup, Stedet der Samler. Som borger i Stavtrup kan jeg bekræfte, at …

Jeg støtter multihallen

Stavtrup har desparat brug for mere halkapacitet. Til gymnastik bliver de fleste hold overtegnet på få minutter, mens andre sportsgrene såsom basketball er nød til at ligge så sent…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H757

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00