Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1174 - Område til blandet bolig og erhverv ved Gammel Østergårdsvej, Holmskovtoften og Holmskovvej i Malling

Lokalplanen udlægger området til blandede byfunktioner med mulighed for boliger, erhverv og detailhandel.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 124 til Kommuneplan 2017. Lokalplanen udlægger området til blandede byfunktioner med mulighed for boliger, erhverv og detailhandel.

Lokalplanen kan ses på Lokalplanportalen

Planen og klagevejledning kan også ses digitalt på Hovedbiblioteket - Dokk1 fra den 26. oktober 2023.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er godkendt på byrådsmødet den 11. oktober 2023.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag. 

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønne:

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Bebyggelsesprocenten skal ned fra 80 % til 60 %. Mindst 25 % af boligerne skal være almene. Området er beliggende i sårbart drikkevandsområde. Der skal klausul om ingen brug af pesticider. Grunden skal undersøges og renses for forurening inden byggeri sættes i gang. Der skal laves diagrammer for støj fra letbanen. Der skal redegøres for miljøbelastningen fra røg fra varmeværket.

Danmarksdemokraterne:

Danmarksdemokraternes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen og ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt:

Danmarksdemokraterne ønsker at bevare Mallings særpræg som landsby og ønsker derfor ikke mere end 2 etager inden for lokalplanområdet. Danmarksdemokraterne ønsker at lokalplanen afvises og i stedet sendes tilbage til yderligere behandling i samarbejde med fællesråd og lokalområde med fokus på højde, fortætning, trafik og grønne områder.

Mindretalsudtalelserne er vedlagt lokalplanen og kan ses på lokalplanportalen samt i referatet fra byrådsmødet.

Borgermøde 

Aarhus Kommune inviterer til et orienterende borgermøde om lokalplanforslag 1174 - Kornbyen den 27. november 2023, kl. 17:00 – 18:30. Yderligere oplysninger om mødet, samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke medfører rammer for projekter, som er på miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og da det på baggrund af en screening er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Jf. § 8, stk. 2 nr. 2. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 21. december 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Lokalplan nr. 546 (PlanID: 1086742) ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplanen.

Vedr. ejendomsskat

Når der laves ændringer i gældende plangrundlag, fx nye lokalplaner eller kommuneplantillæg, kan det få betydning for ejendomsskatten for dem der ejer grunde indenfor afgrænsningen/i det pågældende planområde. Det er SKAT, og ikke Aarhus Kommune, der varetager ejendomsvurderingen og dermed fastsætter værdien, som bliver beskattet. Man kan læse mere om ejendomsskat her: Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk)

 

Høringssvar (6)

Håndtering af skadelig stoffer ifb. med nedbrydning af gamle bygninger.

Jeg vil gerne bede om at der bliver udarbejdet, og fremlagt, en udførlig ift. evt. nedbrydning af eksisterende bygninger på arealet. Her tænker jeg især på støv der vil fremkomme …

Vidunderlig lokalplan der fortjener stor ros og opbakning

Kære Aarhus Kommune. Æstetisk flotte arkitekttegninger over kommende bygninger. Med de eksisterende nedslidte fabriksområder, store antal kommende tilflyttere, nye omfartsvej s…

LP 1174 Kornbyen i Malling, byudviklings område

Kommentarer til høringssvar i medsendte fil.

Siloen

Der er græsselige exempler andre steder i landet. Saxkøbing for blot at nævne et.........! Riv dog den silo ned. En by af Mallings størrelse har ikke brug for et sådant "vartegn".…

Lokalplan 1174

En række generelle forhold, må helt overordnet tages i betragtning: - Grunden ligger meget tæt op ad eksisterende huse, og der må tages hensyn til disse, således at byggeriet er l…

Indsigelse mog byggeprocent og højde på byggeriet

Den ældste del af malling, som dette område ligger i, er i sin nuværende form bebygget med ældre huse, som kendetegner en stationsby fra den tid. På Gammel Østergårdsvej ligger en …

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H737

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00