Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Fornyelse af børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes nuværende børne- og ungepolitik blev vedtaget af et enigt byråd i 2015. Politikken sætter ord på de fælles værdier og det fælles fundament, som vi står på. Den sætter retning for vores arbejde for og med børn og unge i Aarhus Kommune og for vores samarbejde med andre for at skabe gode liv for børn og unge i Aarhus. Mange forandringer er sket siden 2015 – både i Aarhus Kommune, i vores børnesyn og i samfundet som helhed. Det har medført et behov for at forny vores fælles børne- og ungepolitik.

OBS - Høringsfristen er pga. Kr. Himmelfartsdag rykket til den 22. maj.

 

Om fornyelsesprocessen

I 2022 igangsatte vi en fornyelse af børne- og ungepolitikken.  Vi har taget udgangspunkt i børns, unges og forældres perspektiver fra et bredt udsnit af Aarhus Kommune. Disse perspektiver har været udgangspunktet for lokale dialoger i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og forvaltningen om vores fælles værdier, børnesyn og hvordan vi skaber de bedste rammer for børn og unge. Samtidig har medarbejdere, borgere og foreninger givet deres mening til kende via vores onlineportal. I alt har over 350 personer bidraget til en fornyet børne- og ungepolitik. 

 

Politikkens opbygning 

Den fornyede politik består af seks temaer. Nogle vil være meget genkendelige, mens andre er kommet til i fornyelsesprocessen. Overskrifterne på temaerne er formuleret som børnene og de unges udsagn. De seks temaer er:  

 1. Jeg har værdi som den, jeg er 
 1. Vi vil lære 
 1. Vi vil være sammen 
 1. Vi vil være i balance 
 1. Vi vil høres 
 1. Jeg gør mit bedste 

 

Hvem er politikken for? 

Børne- og ungepolitikken er en værdipolitik. Den sætter rammen for at skabe sammenhæng for alle børn og unge i Aarhus mellem 0 og 18 år.  

 • For børn, unge og forældre beskriver politikken det børne- og ungesyn og de værdier, de skal møde i Aarhus Kommunes tilbud 
 • For medarbejdere i Aarhus Kommune er politikken og børne- og ungesynet retningsvisende og forpligtende 
 • For den politiske og den administrative ledelse sætter politikken retning for prioriteringer og samarbejde om opgaver og indsatser, der understøtter børne- og ungesynet, og medarbejdernes muligheder for at arbejde ud fra dette. 
 • For civilsamfundet og andre vigtige aktører i børnenes og de unges liv er politikken en opfordring og en invitation til et fortsat samarbejde om at skabe det gode børne- og ungeliv i Aarhus Kommune. 

 

Høringsprocessen 

Formålet med høringsprocessen er, at interessenter får mulighed for at give deres kommentarer og bidrag til politikken, inden den gøres færdig og sendes til behandling i byrådet. Samtidig opfordres I til, at komme med forslag til, hvad der skal til for at gøre politikken til virkelighed.  

Høringsperioden er fra den 20. april til den 21. maj, med frist for fremsendelse af høringssvar den 21. maj 2023. Du kan uploade jeres høringssvar her på høringsportalen. Når høringen er afsluttet, vil politikken blive justeret med udgangspunkt i høringssvarene og der vil blive udarbejdet et overblik over ideer til handlinger og tiltag. Herefter fremsendes materialet til byrådet, der forventes at behandle politikken i sensommeren. 

Du kan overveje følgende spørgsmål ved udarbejdelse af dit/jeres høringssvar:  

Til politikken:  

 • Sætter politikken retning for arbejdet med det gode børne- og ungeliv? 
 • Er der perspektiver eller temaer, der skal justeres, suppleres eller ændres? 

Forslag til handlinger mv.: 

Forslag til handlinger kan være på alle niveauer og relatere sig til alle seks tematikker. I processen har der været opmærksomhed på, at der er brug for bredere involvering og nye samarbejder, og hvordan det kan lykkes uden, at nye projekter lægger unødigt pres på medarbejdere og ledere. Det kan bl.a. omhandle, hvordan vi i højere grad kan bringe civilsamfundsaktører i spil for at være med til at løse det vilde problem, som er børn og unges mentale trivsel, hvordan vi kan støtte børn og unge i deres digitale liv eller hvordan vi kan imødekomme børnene og de unges ønske om at være med til at forme det samfund, som de er en del af.  

 • Hvad kalder det på af handlinger, samarbejder eller tiltag for at politikkens intentioner skal kunne mærkes af børn og unge i deres hverdag? 
 • Hvad kalder det på politisk?  
 • Hvad kalder det på af tværgående samarbejder?  
 • Hvad kalder det på lokalt? 

Materialer (1)

Høringssvar (34)

Høringssvar fra Skole og Forældre Aarhus Vedr. fornyelse af Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Her følger høringssvar fra Skole og Forældre Aarhus.

Fornyelse af børne- og ungepolitik

Vedlagte høringssvar er fra såvel SIND Aarhus-Samsø som SIND Rådgivning, skrevet af Palle Eli Jensen som medlem af bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø.

Fornyelse af børne- og ungepolitikken

Hermed høringssvar fra Århus Forældreorganisation. Interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, SFO og klub. Høringssvar vedhæftet.

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar

Høringssvar fra LMU-Sundhed

Se vedlagte.

Høringssvar fra Sundhed og Omsorg

Høringssvar fra Sundhed og Omsorg vedr. fornyelse af Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Sundhed og Omsorg har i udviklingen af en ny børne- og ungepolitik tidligere givet inp…

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes fornyede børne- og ungepolitik

Hermed fremsendes Århus Lærerforenings høringssvar vedr. Aarhus Kommunes fornyede børne- og ungepolitik.

En fornyet Børn og Unge Politik

Høringssvar på En fornyet Børn og Unge Politik fra Lystrup Skoles MED – udvalg og Skolebestyrelse. Sætter politikken retning for arbejdet med det gode børne- og ungeliv? Lyst…

Fornyelse af børne- og unge politikken

Hermed høringssvar fra skolebestyrelsen på Læssøesgade skole.

Bæredygtighed og Grøn omstilling handler om børn og unges nutid og fremtid men er næsten fraværende i Børne- og ungepolitikken

I udkastet til den nye børne og unge politik er der en tydeligt opdateringen fra den tidligere ved det øgede fokus på digitalisering og mistrivsel hos børn og unge. Jeg mener, at d…

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Elsted Skole

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Elsted Skole

DGI’s høringssvar vedrørende Aarhus Kommunes Børne- og ungepolitik

DGI Østjylland vil gerne anerkende Aarhus Kommune for et flot stykke arbejde med børne- og ungepolitikken. Den flugter i høj grad med vores faglige- og værdimæssige ståsted, hvor ”…

Høringssvar fra forældre i bestyrelsen Specialdagtilbud Skovbrynet

Høringssvar vedr. den nye Børne- og Ungepolitik Fra forældrerepræsentanterne i bestyrelsen, Specialdagtilbud Skovbrynet Vi forældre i bestyrelsen for Specialdagtilbud Skovbryne…

Børn- og ungepolitik

Se vedhæftede

Fornyelse af børne- og ungepolitik

Hermed høringssvar fra Samsøgades Skolebestyrelse vedrørende fornyelse af børne- og ungepolitik i Aarhus Kommune.

Ny Børne- og Ungepolitik

Høringssvar vedlagt

Høringssvar for fornyelse af børne- og ungepolitik

Hermed høringssvar fra Rundhøjskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg vedrørende fornyelse af børne- og ungepolitik

Børne og Unge politik

Det er tydeligt at politikken tager sit udgangspunkt i det som optager Aarhus kommunes børn og unge, nok særligt de unge. Den nye Børn og Unge politik, giver børn og unge bedre ru…

Høringssvar - Ny Børn og Unge politik

Vedlagt høringssvar vedr ny Børn og Unge politik fra Aarhus Skolelederforening

Høringssvar

Se fil.

Høringssvar vedr. fornyet børn- og ungepolitik

Høringssvar vedr. Aarhus Kommunes fornyede børne- og ungepolitik Med-udvalg og bestyrelse på Solbjergskolen vil gerne tilslutte sig visionen for og de mange pæne ord om det gode…

Høringssvar til Ny børn-unge politik

Hermed et høringssvar fra MED-udvalget på Viby skole vedrørende Aarhus kommunes forslag til Ny børne-unge politik. Det er svært at være uenig i indholdet i de forskellige overs…

LMUs høringssvar vedr. fornyet Børne- og ungepolitik

Høringssvar vedr. Fornyelse af Børne- og Ungepolitik. Udarbejdet af LMU ved Ellevang Dagtilbud. En politik sætter retning, både værdimæssigt men også fagligt, for at anvise ønske…

Udkast til Børne- og ungepolitik

På vegne af teamet af Læringspartnere: Hermed høringssvar til udkastet til den nye Børn og Unge Politik Vi har drøftet forslaget og har følgende kommentar til temaet ”Vi vil …

Høringssvar fra Red Barnet Ungdom

Alle børn og unge har ret til trivsel og et godt børne- og ungdomsliv. Men mistrivslen blandt børn og unge er voldsomt stigende både i Aarhus og i resten af landet – det er en alvo…

høringssvar Børne- og Ungepolitik

Høringssvar børne- og ungepolitik Vi, i BUPL Århus, ønsker at kvittere for den inddragende proces, vi har været en del af, i forbindelse med udarbejdelse af Aarhus Kommunes nye bø…

Høringssvar Børne- og ungepolitikken

Se vedlagte fil

Høringssvar

Se vedhæftede

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd vedrørende fornyelse af børne- og ungepolitikken i 2023 Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) takker for muligheden for at indsende høri…

Høringssvar fra SOSU Østjylland

Se vedhæftede

Høringssvar - Børn- og Unge Politikken

Se venligst vedhæftet fil.

Børne- og ungepolitik

Høringssvar fra MSB.

Fornyelse af børne- og ungepolitik - Forslag til handlinger

Tak for invitation til fortsat at samarbejde om det gode børne- og ungeliv i Aarhus Kommune. Ungdommens Røde Kors’ frivillige vil gerne melde sig som de ’unge’ voksne, som aarh…

Høringssvar - børn&politik

Som almindelig gulvpædagog her i Århus vil jeg altid ønske udvikling for mit fag og jeg synes derfor ikke udelukkende at det er en dum idé at man på forvaltningsniveau vurderer om …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Børn
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H572

Kontakt

Pædagogik og Forebyggelse

Børn og Unge

Aarhus Kommune

 

Louise Dam Overballe: lodo@aarhus.dk

Rikke Slot: risl@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://etgodtboerneliv.aarhus.dk/