Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Lokalplan nr. 1130 - Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Lokalplanområdet udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde i form af kontor-/serviceerhverv og etageboliger og giver mulighed for bebyggelse mellem 3-6 etager.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

OBS! Høringsfristen er forlænget til den 1. april 2021

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1130. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017.

Se Lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, AG Agerbæksvej 15-17 ApS, AG Agerbæksvej 13 ApS og AG Agerbæksvej 21 ApS. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

Ved aftalen forpligter grundejer sig til at bekoste følgende infrastrukturanlæg:

  • Etablering af signalregulering af krydset Asylvej/Agerbæksvej.
  • Etablering af helleanlæg ved Vester Strandallé/Agerbæksvej således at kun højresving ind og ud på Agerbæksvej er muligt.
  • Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede vejarealer på Agerbæksvej.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslaget under LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse.

Dine muligheder

Hvis du mener at forslagene bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslagene, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Ophævelser

Del Byplanvedtægt nr. 5 for Vejlby-Risskov Kommune PlanID 1115342 vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmøde den 20-​01-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Høringssvar (338)

Lokalplan 1130

Jeg vil hermed protestere mod Lokalplan 1130. Min protest baserer sig på adskillige forhold: Jeg protesterer mod, at man opdeler området i adskillige lokalplaner. Der er kommet en ny st...

Lokalplanforslag 1130: LANGSIGTET UDVIKLING MED RESPEKT FOR ALLE BORGERE

LANGSIGTET UDVIKLING MED RESPEKT FOR ALLE BORGERE: Gennem de seneste år har Aarhus været i en rivende udvikling. Det skal helt sikkert til, men det SKAL altså ske med respekt for de bor...

Modstand mod byggeri

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Tak

Tag nu ansvar og lyt til jeres borgere i stedet for bygherre

Indledningsvist tilslutter vi os Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1130 for området ved Agerbæksvej/Grenåvej. Vi er, som så mange andre, dybt fru...

Ang. Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse, det bør fasthol...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Indsigelse mod byggeprojektet, som p.g.a. højde og tæthed vil være et totalt fremmedlegeme i en gammel,velafgrænset, overvejende lavt bebygget bydel. Jeg er også bekymret for trafikal o...

Lokalplan 1130

I et gammelt villakvarter med 350 boliger på et 0,6 km2 område afgrænset af Grenåvej, Rolighedsvej, Asylvej/Harald Selmersvej og Vestre Strandalle er der tilføjet 1250 nye boliger i for...

Nej til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Stop nu op og mærk efter! Er det virkeligt så vigtigt at gennemføre Agenda 21's planer for 50.000 nye boliger i Århus, at I vil ødelægge hele byen med tætbyggede højhuse? Det er umennes...

Fortætning og øget trafik

Lokalplanen bør ikke godkendes, da det vil øge fortætningen i området, som allerede er sket de seneste år med anden bebyggelse i Vejlby, Risskov Brynet og Bindesbøll byen. Den øget fort...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelser mod det planlagte byggeri, som alene tilgodeser bygherre/spekulanter/projektmagere, som simpelthen har alt for løs og la...

Utilfredshed ved lokalplan

Jeg tilslutter mig modstand mod lokalplan 1130

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings bekymringer om et alt for højt og fortættet byggeri, utilstrækkelige parkeringsmuligheder og trafikale udfordringer. Endnu er hverke...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Tak

Lokalplan 1130

Det vil forringe forhold vedr. udsyn og privatliv for de nuværende beboere, hvis byggehøjde/etageantal bliver dom foreslået. Total set vil det også fortætte både bygningsmassen og trafi...

Vedr. lokalplan 1130

Jeg er modstander af gennemførsel af den påtænkte lokalplan 1130. Det medfører alt for mange gener i lokalområdet ifa støj og rigtig mange nye beboere på for lidt plads.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Lokalplan 1130 Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Nej til højhuse i villakvarter

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Et så højt byggeri afviger alt for meget fra Risskov som vi kender det og vil give...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Protest mod lokalplan 1130

Tilslutning til at der ikke skal bygges så højt og tæt. Risskov er totalt forandret med menneskemylder overalt. Veje overfyldt med biler.

Høringssvar vedrørende lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig fuldt modstanden mod lokalplan 1130 fremsendt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand og de argumenter mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand og de argumenter mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-​Risskov Grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130.

lokalplan 1130

-Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Tak

Underskriftindsamling mod byggeri af høje bygninger i Høje Risskov

Vejlby-Risskov Grundejerforening har i 2018 taget initiativ til en underskriftindsamling mod det påtænkte byggeri af høje bygninger i området Tretommervej, Agerbæksvej, Grenåvej. 321 be...

Tillæg til Høringsvar til Lokal plan 1130 fra Vejlby - Risskov grundejerforening

Tillæg vedhæftet

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplan 1130, som er udtrykt af Vejlby Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Tak

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Alt for højt byggeri

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130. Svært at forstå, at det skal være muligt at lave 6-etagers byggeri lige op af et etableret villakvart...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplan 1130, som er udtrykt af Vejlby Risskov Grundejerforening. Tak.

Indsigelse mod Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Lokalplanen

Der er mange problemer ved byggeriet her - trafikken, hvor børnene skal gå i skole mm.... Alle problemer som opstår på grund af den alt for høje maksimale højdegrænse! - Den maksimale b...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan nr.1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Bekymringer om højde, skygger, medfølgende trafikale problemer i et børnerigt områ...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Indsigelse

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby Risskov Grundejerforening....Tak!

Lokalplan

“Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.”

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskovs Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Lokalplanens intention står i skærende misforhold til det store omgivende parcelhuskvarter, som med respekt for sine omgivelser er blevet glidende udviklet gennem de seneste ca 70 år. L...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130.

Modstand mod 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130, som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig modstanden mod lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov grundejerforening

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejer forenings modstand mod lokalplan 1130

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130, som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings modstand mod lokalplan 1130. Jeg ønsker ikke flere grimme fremtidige ghettobyggerier i et allerede "proppet" område. Byg gerne, men...

Nej til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130. Risskov er i kommuneplan 2017 beskrevet som et villakvarter med åben lav bebyggelse og skal forblive...

Forslag til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings bekymring over forslaget. Yderligere fortætning af området medfører for stort pres på veje, institutioner og rekreative områder....

Lokalplan 1130

Nej tak

Indsigelse mod lokalplan 1130

“Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.”

Høringssvar til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringssvar lokalplan 1130

Risskov og Vejlby-Risskov er de seneste år blevet bebygget i en voldsom grad. Det er problematisk at befolkningstætheden øges. 1. Der mangler idrætsfaciliteter til de mange nye borgere...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings betænkeligheder angående lokalplan 1130

Nej tak til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130. Der bygges pt alt for meget og for tæt i Vejlby-Risskov. Lad nuværende byggerier blive færdige og ven...

Nej tak til flere høje bygninger

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Bekymring over ugennemtænkt projekt

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening. Venlig hilsen Mikkel Saksø

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand der er af at bygge højt i Risskov i denne og alle de andre sager. Jeg er rystet over dette forslag og henleder opmærksomheden på at der allerede er bygge...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskovs Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Høringssvar Lokalplan 1130 sendt også som læserbrev til Jyllandsposten og Rådmand B. Simsek

Gad vide om den ene hånd ved, hvad den anden gør? Hvis det står til Bünyamin Simsek (V), kan beboerne i Kalenderkvarteret i det vestlige Aarhus se frem til mindre støj og trafik. Bünyam...

Nej tak til forslag om øget fortætning

Jeg synes man skal se effekten af den fortætning, der allerede er foretaget i området, inden man beslutter sig for en yderligere fortætning. Sådanne beslutninger er nemlig irreversible,...

NEJ TAK TIL HØJHUSE, nej tak til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130. Jeg mangler at se en helhedsplan for hvordan en allerede underdimensioneret infrastruktur (inkl. idræ...

Høringsvar

Der er tale om alt for høj byggeri, der vil være forbundet med endnu mere trafik i Høje Risskov.

Nej tak til højhuse, ja tak til grønne områder

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Kort og godt: For meget

- Støj: Tung trafik med skraldebiler, store lastbiler med varetransport til dagligvarer eller udvalgsvarebutik(ker), beboernes egen trafik osv. Alt væk fra Agerbæksvej er via Asylvej -...

Forslag til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130. Samtidig med at man nu udvider massivt med lejligheder og en bebyggelsesprocent langt over normalen f...

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Nej tak til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Lokalplan 1130 indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Hermed hvordan man på under 1 minut kan afgive høringssvar vedr forslag til lokalplan 1130: “Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.”

Høringssvar lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130. Navnligt er jeg bekymret for, om daginstitutioner, skoler og sportsfaciliteter vil kunne klare den ma...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grud ejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130

Nej tak til mere bebyggelse i Risskov!

“Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.”

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Vedr. lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130 Mvh Pauline Uhre Hauge

LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Høringssvar lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig grundejerforeningens indsigelse

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Bekymrende udvikling

Kære Aarhus Kommune Vi flyttede for snart 6 år siden "ud af" Aarhus midtby for at få plads omkring os... vi valgte Risskov, da det er en velfungerende bydel, primært bestående af parcel...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130. Vh. Grethe Jansen

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Vi mener, man bør reducere byggehøjden og -procenten. Vi glæder os til at se den nuværende industri forvandlet til nye naboer og nyt liv til vejen. Det bør dog udføres med respekt for o...

Indsigelse vedr forslag til lokalplan 1130

“Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Indsigelse mod lokalplan 1130.

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan i Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Det vil i væsentlig grad påvirke karakteren af Risskov negativ, både hvad angår udseend...

Højbyggeri

En så voldsom fortætning som der lægges op til, påvirke de fleste af os der bor i Risskov med blandt andet øget trafik, yderligere pres på de i forvejen pressede daginstitutioner, skole...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

INDSIGELSE MOD LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov grundejerforenings høringssvar vedr lokalplan 1130

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130

Vedr lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Vi er bekymret i forhold til højden af det påtænkte etagebyggeri, da vores bolig ligger tæt derpå. Indtil nu har vi boet meget ugeneret, men hvis der bliver bygget et etagebyggeri på 25...

Lokalplan 1130 Risskov

Jeg tilslutter mig indsigelse fra Vejlby Risskov Grundejerforening mod lokalplan 1130

lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Risskov er et område, næsten hele byen besøger og benytter, og man må formode, det er g...

Indsigelse mod lokalplan 1130

Nej tak til høje bygninger i parcelhuskvarter. Jeg tilslutter mig indsigelse fra Vejlby Risskov Grundejerforening mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod Lokalplan 1130

Indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg er inderligt imod så højt og tæt byggeri i et allerede tæt bebygget område som Risskov med en helt anden karakter. Hold nu for en gangs skyld igen!

INDSIGELSE MOD ÆNDRING I LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Dyb bekymring for muligheden for trafikafviklingen

Det er med dyb bekymring vi har læst om Byrådets planer for området. Vi oplever allerede i dag store problemer med trafikafviklingen på Vestre Strand Alle, derfor virker det helt ubegri...

Lokalplan 1130 - nej tak

Vi ønsker ikke opført tæt bebyggelse eller højt etage byggeri.

En ærgerlig beboer

Antallet af husstande i Risskov øges for øjeblikket betragteligt og hurtigt, hvilket vil medføre betydeligt pres på skoler, idrætsanlæg og grønne områder. Der bør i denne plan som i all...

Jeg tror bygherre vinder FOR stort og griner hele vejen til banken... mens vi andre sidder og føler os kørt over.

Og hvem beskytter os som naboer? Det burde vel være kommunen? Men gør de nu også det? Jeg bakker fuldt op om grundejerforeningernes høringssvar... Jeg vil ikke påstå at jeg på nogen måd...

Ja tak til nye naboer, nej tak til ublu fortætning af villakvarter!

Jeg har som nærmeste nabo til Risskov Efterskole og den tidligere landbrugsskole grund, været så heldig at kunne følge udviklingsprocessen på nærmeste hånd, da jeg har deltaget i følgeg...

LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig fuldt ud Vejlby Risskov Grundejerforenings høringssvar med indsigelser mod lokalplan 1130. Det er grotesk at give tilladelse til en bebyggelsesprocent på 175 og en by...

Indsigelse mod ændring i lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Vejforeningen Mejlvej-Mageltornvej - hvordan kan dette forslag nå så langt?

Høringssvaret er vedhæftet.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejby Risskov Grundejerforenings indsigelser mod lokalplan 1130

Lokalplan nr. 1130 - NEJ til forøgelse af bygningshøjder i villakvarteret

Som beboer i området protesterer jeg hermed mod de fortsatte og voldsomme ændringer af Kommuneplanerne gældende for området, samt de dermed fortsatte forringelser det vil medføre for de...

Lokalplan 1130 - højder og bybygning

Aarhus har igennem de sidste år været igennem den største transformation i byens historie, hvor store områder omdannes fra industri, hospital eller havn, til ny by. Parolen har i disse...

Modstand mod planen

Alt alt for høje huse, højere end Risskovens træer, der står så alle kan se dem på lang afstand. Og helt i strid med hele lokalmiljøet med familiehuse og ro. Sol og lys forsvinder. Slet...

Indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 1130 – Konsekvenserne af forslaget er ødelæggende og uoverskuelige for et af de ældste

NB Høringssvaret er vedlagt i pdf fil inkl. fotodokumentation for skygge og vind påvirkning som er langt mere omfattende for hele kvarteret end de fremlagte oplysninger viser. Indsigels...

#1130 Indsigelse mod højt byggeri i Risskov

Jeg tilslutter mig til fulde indsigelsen/ protesten mod højere byggeri i Risskov #1130. Området er i forvejen i stor forandring med rigelig nybyggeri blandt andet omkring det gamle Psyk...

Indsigelse mod lokalplan 1130

Vi kan til fulde tilslutte os høringssvar fra vores bestyrelsesformand AAB afd 40 Niels c. Jørgensen

Indsigelse imod likalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod Lokalplan 1130. Med den seneste lokalplansændring og efterfølgende udstykning og bebyggelse vedr. området omkring det...

Indsigelse mod Lokalplan 1130

Vi tilslutter os Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod Lokalplan 1130. For vores vedkommende drejer det sig især om skyggegener, da vi som nabogrund og grundet terrænfald, i...

Lokalplan 1130

Indsigelse Lokalplan 1130. Kære byråd. Lad være med at falde på halen hver gang en ejendomsudvikler kommer med et projekt, da vedkommende jo skal tjene så meget som mulig, er mange af d...

Risskov bliver ødelagt

Det er helt sindsygt som der bliver godkendt byggeplaner i Risskov. I i byrådet har et ansvar. Det er jer der står til skamme. Skam jer. I fjerner alt hvad der var godt i et område, der...

Kvarteret bliver ødelagt!

Udsigten til 20 meter høje byggerier i dette hyggelige kvarter er utrolig trist. Det er et dejligt, roligt og trygt område med familier med boliger der max må være to etager høje. Det g...

Følgegruppe

Jeg har været en del af følgegruppen og til trods for det må jeg konstatere at velvilligheden til at imødekomme, anderkende og respekt for det eksisterende område er mangelfuld til tide...

Nedtrapning til eksisterende boliger

Hej. Jeg har deltaget i samtlige følgegruppemøder hos kommunen og italesat bekymring om byggeriet manglende tilpasning og respekt for eksisterende boliger og beboer. Dette er ikke imøde...

Nej til Lokalplan 1130

Jeg støtter 100% op om grunderejerforeningens høringssvar. Højhusbyggeri i dette område er kun til skade.

Nej til Lokalplan 1130

Et profit projekt der vil ødelægge det miljø og stemning som Risskov giver til Århus gennem let adgang til skov/strand, en familie bydel med skole og fritidsaktiviteter. Der må ikke byg...

Et overgreb!

Indsigelse mod forslag til lokalplan 1130 og kommuneplantillæg 74. Jeg skal hermed på det kraftigste opponere mod forslaget til lokalplan 1130 samt kommuneplantillæg 74. Det er ganske t...

Indsigelse

Jeg tilslutter mig til fulde Vejlby Risskov Grundejerforeningens høringssvar til lokalplan 1130.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov Ejerforeningens indsigelse.

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Vejlby-Risskov ejerforeningens indsigelse. Området er i forvejen under stor forandring med de mange nye boliger i Bindelsbøllområdet (det gamle psyk. Hosp...

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov Ejerforenings indsigelse. Området er i forvejen belastet og denne lokalplan vil blot gøre det meget værre.

Lokalplan 1130

Ønsker ikke opført tæt bebyggelse og højt etage byggeri. I øvrigt mener jeg det giver mere mening at få fartdæmpning på Skovagervej som er en direkte skolevej for mange flere end på Age...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov ejerforeningens indsigelse mod lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Risskov grundejerforenings modsigelse til lokalplan 1130. I tillæg ønsker jeg som beboer ud mod asylvej også at der er fokus på mængden og hastighederne af trafikken...

indsigelse imod lokalplan 1130

Jeg ønsker at gøre indsigelse imod lokalplan 1130. Det planlagte byggeri er meget højt og meget fortættet, som vil forandre udtrykket for området væsentligt, og som vil give store gener...

Tilpas byggeriet til området

Det fremsatte forslag til byggeri repræsenterer et betydeligt brud med områdets karakter, der er villaer og byggeri i 1-2 etager. Byggeriet vil give betydelige indbliks og skyggegener f...

Byggehøjde, brandsikring, energioptimering, biltrafik, cykeltrafik, gangtrafik, elbil forsyning, elbil parkering, læring

Opfattelsen af langsigtet planlægning omkring miljø, energioptimering, forsyning til el-biler og plads til mennesker der mødes uden for virker ikke som en del af denne lokalplan. Jeg ha...

Ingen respekt for lokalplaner

Vi må have en helhedsplan for Risskov som udviklerne bremse. Det er en rigtig ubehagelig, politisk tendens at stryge developere med hårene og bryde den kontrakt med borgerne, som kommun...

Lokalplan 1130

Vedr. lokalplan 1130 Jeg tilslutter mig Vejlby/Risskov grundejerforenings indsigelse . Hvordan kan man blive ved med at opføre tæt og høj bebyggelse i Vejlby/Risskov uden hensyntagen ti...

Nej til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelser mod forslaget til lokalplan 1130. Lokalplanen viser ikke hensyn til det eksisterende boligmiljø.

Hav respekt for området

Jeg tilslutter mig til fulde grundejerforeningen Vejlby/Risskovs bemærkninger til lokalplanen. Projektet virker slet ikke gennemtænkt i forhold til tæthed, parkering og infrastruktur. J...

Lokalplan 1130

Det bliver alt for meget trafik, sikke noget svineri.

Nej til lokalplan nr. 1130

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningens høringssvar for lokalplan 1130.

1130

Nej tak til endnu et højt og fortættet byggeri i Aarhus. Det er der allerede rigeligt af alle mulige andre steder. Byplanlægning er efterhånden en by i Rusland i Aarhus kommune, og arki...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelser mod forslaget til lokalplan 1130.

lokalplan nr. 1130 er et projekt med kortsigtet profit for bygherrer og intet andet.

Som beboer i Risskov mener jeg det her projekt bør skrottes. Bygningen er lavet af materialer, hvis produktion er dårlig for miljøet i alle henseende. Endvidere har højden på bygningen...

1130

Jeg tilslutter mig til fulde grundejerforeningen Vejlby/Risskovs bemærkninger til lokalplanen. Projektet skal både i højde og tæthed nedskaleres til et omfang der ikke medfører gener fo...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskovs grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Det planlagt byggeri er for højtsamt med for tæt bebyggelse/bebyggelsesprocent, og med...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig til fulde grundejerforeningen Vejlby/Risskovs bemærkninger til lokalplanen. Projektet skal både i højde og tæthed nedskaleres til et omfang der ikke medfører alle de...

Lokalplan 1130

Jeg tilsluttet mig grundejerforeningen i Vejlby Risskov i modstanden over lokalplane 1130, som jeg mener er til skade for området med alt for høje byggerier.

Nej til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig til fulde GVF’s høringssvar. Udvikling i Risskov skal ske i oversstemmelse med og i respekt for det omkringliggende villakvarter og naboerne. Og så vil det være klæde...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Grundejerforeningens høringssvar for lokalplan 1130. Jeg er modstander af den udbredte brug af at tilpasse lokalplaner til bygherre i stedet for at beskytte eksistere...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig til fulde Vejlby Risskov Grundejerforeningens høringssvar til lokalplan 1130

Planer for Agerbæksvej/Grenåvej

Hej - jeg synes ikke, at Risskov har brug for flere tætte, høje boliger, som tårner sig op, skygger og lukker af for følelsen af perspektiv. De nye bygninger ved den tidligere Vejlby sk...

plan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov grundejerforenings modstand mod lokalplan 1130.

lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig til fulde Vejlby Risskov Grundejerforeningens høringssvar til lokalplan 1130.

Modstand mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings modstand mod lokalplan 1130.

LOKALPLAN 1130 - AGERBÆKSVEJ/GRENÅVEJ RISSKOV

Stop foreslået lokalplan 1130 - den vil ødelægge det Vejlby.Risskov vi kender i dag. Forslaget forholder sig ikke på nogen måde til den kontekst den lægges ned i, byggeriet er alt for h...

Skræmmende byggeplaner

Jeg har svært ved at forestille mig, at mit hjem stadig føles trygt med en massiv mur på over 20 meter, der rager op og gør vores åbne boligområde til et indelukket menneskemylder og vo...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskovs grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som udtrykt af Vejlby Risskov Grundejerforening.

Indsigelse mod lokalplan 1130 - Nej til 6 etagers tæt byggeri i villakvarter

25 meters tæt byggeri i op til 6 etager er alt for højt et byggeri i et almindeligt villakvarter. De trafikale konsekvenser det vil medføre i området er ligeledes helt uacceptable. Jeg...

Lokal 1130

Jeg støtter Grundejerforeningens indsigelser 100%.

Lokalplan 1130

Herovre på den anden side af Grenåvej vil en enig bestyrelse for Møllegangens Grundejer- og Beboerforening gerne på det kraftigste tage afstand fra det forslag om bebyggelse, der ligger...

Holdning til lokalplan 1130

Vi bakker op om Vejlby-Risskov Grundejerforenings synspunkter. Byggeriet er for højt og for tæt. Det harmonerer dårligt med villakvarterets lave bebyggelser, og det vil givetvis afstedk...

25M HØJHUS VED VILLAKVARTER – LOKALPLAN 1130 MÅ VÆRE EN OMMER

LOKALPLAN 1130 Alt for højt og tæt byggeri i et område, som er udlagt som parcelhuskvarter. Hvis der skal gives tilladelse til at bygge i højden, skal det være i harmoni med områdets øv...

25M HØJHUS VED VILLAKVARTER – LOKALPLAN 1130 MÅ VÆRE EN OMMER

Jeg tilslutter mig modstanden mod lokalplan 1130 for Agerbæksvej/Grenåvej. Min modstand går primært på den ekstreme højde, manglende nedtrapning, samt tæthed af byggeriet. Dette vil ska...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig først og fremmest Vejlby-Risskov Grundejerforeningers indsigelser. Jeg har dog yderligere kommentarer: Lokalplanen er en katastrofe og en hån mod beboerne i området....

Vedr lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig på det kraftigste den modstand mod lokalplan 1130, som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening!

Indsigelse mod Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. De trafikale konsekvenser af beboertilvæksten fra byggerierne på begge sider af Agerbæk...

Fortætning fremfor alt?

Planerne for byggeriet på Agerbæksvej er ekstremt højt og ekstremt tæt! Fint med fornyelse, men den påståede sammenhæng med eksisterende byggeri er ren varm luft i den plan. Hvordan kan...

Lokalplan 1139 nej tak

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening.

lokalplan 1130

Vi støtter Vejlby-Risskov grundejerforenings høringssvar vedr. lokalplan 1130. Vi er uenige i en byplanlægning som fokuserer på at skabe et højt og fortættet byggeri. Et byggeri hvor øk...

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg støtter op om Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar. Jeg vil gerne på det kraftigste opfordre til at man korrigerer planerne på følgende punkter: - Højde af byggeri Byggerie...

Indsigelse

Hermed en kraftig indsigelse mod lokalplan 1130. Jeg støtter fuldt op om Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

Forslag til lokalplan nr. 1130

NEJ TAK til høj og ekstrem tæt bebyggelse lige op og ned ad et lavt bygget villakvarter. Jeg støtter fuldstændig op om Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar.

25m højhus ved villakvarter – lokalplan 1130 må være en ommer

Jeg tilslutter mig modstanden mod lokalplan 1130 for Agerbæksvej/Grenåvej. Min modstand går primært på den ekstreme højde, manglende nedtrapning, samt tæthed af byggeriet. Dette vil ska...

Lokalplan 1130 - Agerbæksvej/Grenåvej Risskov

Stop foreslået lokalplan 1130 - den vil ødelægge det Vejlby.Risskov vi kender i dag. Byggeriet er alt for højt og tæt og med en bebyggelsesprocent på op til 176%. Nuværende lave boliger...

INDSIGELSE TIL LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig til fulde Vejlby Risskov Grundejerforeningens høringssvar til lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg støtter op om Vejlby-Risskov Grundejerforening. Så højt og tæt byggeri er en skændsel i villakvarter desuden kan man bese alle de nye bebyggede områder hvor der mangler lys, luft og...

Lokalplan 1130

Hermed en kraftig indsigelse mod lokalplan 1130 som den foreligger. Vejlby-Risskov Grundejerforenings høringssvar er fuldt ud dækkende for min holdning til lokalplan 1130.

Alt for højt og alt for tæt byggeri

NEJ TAK til Lokalplan 1130 planerne om alt for højt og alt for tæt byggeri i et villakvarter. Det planlagte byggeri står i grotesk kontrast til de eksisterende huse i området og vil ska...

lokalplan 1130

Høringssvar Forslaget til den planlagte bebyggelse mellem Agerbæksvej og Grenåvej viser, at der lægges an til husbyggeri med 6 etager mod Grenåvej. Det betyder, at der presses så mange...

INDSIGELSE MOD LOKALPLAN 1130

INDSIGELSE MOD LOKALPLAN 1130 Jeg tilslutter mig Vejlby-​Risskov Grundejerforenings indsigelser IMOD lokalplan 1130. Højden og tætheden af byggeriet falder helt ved siden af hvad der er...

1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplanen som er udtrykt af Vejlby-​​​Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

NEJ TAK til lokalplan 1130! Jeg støtter fuldt ud den modstand Vejlby-Risskov Grundejerforening giver udtryk for. Ulla Rønde Just tilføjede et høringssvar senere den 30-Mar-2021. Det til...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening. Tak Det er uhørt med den overbelastning af området !

Lokalplan 1130

Er særdeles bekymret for trafikken på vores småveje vil blive en konsekvens af den uhyre fortætning i området.

Indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings modstand mod lokalplan 1130.

indsigelse MOD lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelser IMOD lokalplan 1130. Højden og tætheden af byggeriet falder helt ved siden af hvad der er bygget i højden langs hele øst...

Indsigelse imod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplanen som er udtrykt af Vejlby-​​Risskov Grundejerforening.

Lokalplan Risskov Agerbæksvej mm

Kære byråd. Tænker I på tæthed? Højde? Tænker I langsigtet i fht belastning daginst. Skoler, trafikbelastning. Der bliver i forvejen bygget på hver grønne plet i Risskov. Hvad er det fo...

Høringssvar Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening.

Lokalplan nr. 1130

Tilslutter mig modstanden mod lokalplan 1130

Skæmmende 18-25 højhusbyggeri i et villakvarter

Jeg protesterer på det kraftigste mod det forslag der foreligger. Jeg vil gerne fremhæve følgende punkter: - Højden skal sættes gevaldigt ned! 18-25 meter højt byggeri i et villakvarter...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod Lokalplan 1130 som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening. Tak

indsigelse mod byggeriet ved Grenåvej / Agerbæksvej

Jeg tilslutter mig GVF`s indsigelse mod byggeriet ved Grenåvej / Agerbæksvej.

Nej tak til lokalplan 1130

Nej tak til lokalplan 1130. Jeg ønsker ikke flere høje bygninger, hverken til erhverv eller beboelse på dette område. Området grænser op til et villakvarter. Beboerne i dette kvarter vi...

Forslag til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig modstanden mod lokalplan for Agerbæksvej/Grenåvej. Den nye lokalplan tillader bebyggelse i en tæthed og højde, som står i markant kontrast til det eksisterende i områ...

Modstand mod lokalplanen udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplanen som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Høringssvar lokalplan 1130

Jeg mener de store byggeprojekter bør stoppe eller som minimum nedskaleret da der i forvejen er pres på daginstitutioner, skoler osv. Desuden er det en alt for stor belastning trafikalt...

Lokalplan 1130

Det er helt tydeligt , at området her i Risskov allerede nu er stærkt belaster på grund af de voldsomt mange tilflyttere. Endnu flere, som dette nye bolig område ville tilføre, ses jeg...

Lokalplan 1130

Som mange andre nuværende grundejere i området vil jeg hermed udtrykke min bekymring og frustration over det muligt kommende byggeri på hjørnegrunden mellem Agerbæksvej - Grenåvej og ve...

Ødelæggende pres på de rekreative områder

Jeg ønsker at protestere mod endnu en massiv bebyggelse i Risskov. Jeg bor tæt på skoven og kan allerede nu konstateret, at den er blevet meget mere belastet i de senere år. Skoven er e...

Forslag til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Den planlagte bebyggelse - specielt hjørnebebyggelsen Grenaavej/Vestre Strandalle/Agerbæksvej - vil fuldstændigt smadre det helt lokale område omkring krydset. Der er regulært tale om a...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplanen som er udtrykt af Vejlby-​​Risskov Grundejerforening.

Asylvej

Iht forslag til høringssvar lokalplan 1130 har jeg en stor bekymring for den øgede trafik på asylvej. Jeg har boet ud mod vejen siden 2014 hvor der tydeligvis er kommet øget aktivitet s...

Tilslutter mig Vejlby Risskovs grundejerforening

Tilslutter mig modstanden mod lokalplan 1130

Indsigelse mod Lokalplan nr. 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplanen som er udtrykt af Vejlby-​Risskov Grundejerforening.

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig de allerede fremlagte synspunkter - og vil kraftig opfordre til at projektet forkastes. Jeg savner forsat svar på hvorfor netop dette området skal bebygges så massivt...

Høringssvar til Lokalplan nr 1130

Til politikere i Aarhus byråd. Indsigelse i forhold til Forslag til Lokalplan nr. 1130. Det er som beboer i berørte område, meget nødvendigt at gøre kraftig indsigelse mod ovenstående s...

Lokalplan 1130

At ville bygge op til 6 etager mod Grenåvej fra Asylvej til Vestre Strandalle virker helt skørt , når man længere ude på Grenåvej har bebyggelse i 3 etager ,hvis man kun bygger i op til...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig indsigelserne fra Vejlby Risskov grundejerforening. Jeg er bange for at et så tætbebygget område vil sætte yderligere pres på institutionerne, som i forvejen ikke kan...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig indsigelserne fra Vejlby Risskov grundejerforening. Som beboer i området, der vedrører lokalplan 1130, er jeg noget chokeret over, at der planlægges et så massivt og...

Massivt byggeri med trafikale problemer

Jeg tilslutter mig indsigelserne fra Vejlby Risskov grundejerforening. Protesterne af det påtænkte massive byggeri omkring Agerbæksvej er naturlige, når der samtidig heller ikke tages h...

Høringssvaret- for højt byggeri

Jeg mener at byggeriet bliver alt for højt. Det vil være på sin plads, at man tager 1 eller 2 etager af. Der er heller parkeringspladser nok. Man må formode at en del børnefamilier vil...

Lokalplan 1130

Som beboer i området, der vedrører Lokalplan 1130, vil jeg gerne udtrykke min store bekymring. Det planlagte byggeri er alt for højt og tæt, og området kan slet ikke bære de trafikale u...

Projekt Agerbæksvej/Grenåvej

Endnu et tiltag, der bidrager til fortætning og overbefolkning i et område, der gennem de seneste år er kraftigt bebygget - også i højden. Min bekymring går især på: 1) hvorledes de man...

Lokalplan 1130

Jeg opponerer på det kraftigste mod lokalplan 1130. Det er efter min mening forrykt at tillade byggeri i den højde. Det skæmmer området generelt, og for os specifikt vil det med største...

Lokalplan 1130

Vedrørende Lokalplan 1130 Bestyrelsen for Solbakkens Beboerforening har drøftet forslaget til den nye lokalplan 1130 for området omkring Grenåvej, Vestre Strandalle og Agerbæksvej. Vi h...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig grundejerforeningens høringssvar. Området bliver voldsomt bebygget i øjeblikket forvejen. Bebyggelsesgraden er meget høj virker massivt i et ellers velfungerende områ...

Lokalplan 1130 | Indsigelse

Kære politikere. I må vågne op nu! Lokalplan 1130 tilgodeser på ingen måde lokalområdet. Hvordan forestiller man sig at et op til 25 m højt og fortættet byggeri af den størrelse passer...

Høringssvar til lokalplan 1130

Risskov, marts 2021 HØRINGSSVAR TIL LOKALPLAN 1130 Jeg vil hermed give udtryk for min modstand mod forslaget til Lokalplan 1130. Som det fremgår tydeligt af de høringssvar og bemærkning...

INDSIGELSE TIL FORSLAG TIL LOKALPLAN 1130 – FØR HØJT OG FOR TÆT

Kort og Godt - for HØJT og for TÆT Som bilag til Forslag til Lokalplan 1130 ligger ”TILLÆG nr. 74 til kommuneplan 2017”, som reelt er den, der danner grund for de væsentligste faktorer...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Udover at selve byggeriet er planlagt til at blive alt for højt til at harmonere med om...

Tiltagende tæt og høj bebyggelse i hele Vejlby-Risskov området

Der ER i den sidste tid bygget et enormt antal høje (og grimme) bygninger i hele Vejlby Risskov, Egå området Det ser voldsomt ud og, ER voldsomt. Det må være nok med dem. SÅ mange flere...

LOKALPLAN NR. 1130

Jeg ønsker at udtrykke min utilfredshed og modstand mod lokalplan nr 1130 pga. følgende punkter. 1. Øget støjniveau midt i et privat boligområde 2. Øget trafik i et allerede stærkt bela...

Lokalplan nr 1130

Undertegnede ønsker at udtrykke min utilfredshed og modstand mod lokalplan nr 1130 pga. følgende bekymringspunkter. 1. Øget støjniveau midt i et privat boligområde 2. Øget trafik i et a...

Høringssvar vedr forslag til lokalplan nr.1130

Grundejerforeningen Skovparken tilslutter sig fuldt ud høringssvar fra Peter Lykke Olesen SagsnummerHS4306181: Høringssvar for Forslag til Lokalplan nr. 1130 - Område til boliger og erh...

Lokalplan 1130 - indsigelse

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for højt og for tæt. Risskov er i forvejen ved at blive alt for tæt be...

Lokalplan nr. 1130

Jeg vil gerne opfordre til, at man standser planen om denne bebyggelse. Der bliver bygget så meget i Risskov området i disse år, så forstaden er næsten ikke til at kende mere. Derudover...

Høringssvar

Jeg tilslutter mig grundejerforeningens høringssvar. Området bliver voldsomt bebygget i forvejen og institutioner, skole og idrætsfaciliteter er presset så der er flere års ventelister...

Lokalplan 1130

Kære Aarhus Kommune, Vi indsender hermed et høringssvar, idet vi advarer kraftigt imod ejendomsselskabet AG Gruppens planer om en udarbejdelse af lokalplanen for området, der omfatter c...

Lokalplan 1130

Jeg vil gerne gøre indsigelse med det omtalte byggeri i Riiskov. Der bygges alt for tæt og alt for højt og området kan ikke bære flere store mængder tilflyttere. Risskov er generelt præ...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan1130.

Lokalplan 1130 .Alt for højt og massivt, uigennemtænkt planlægning.

Der er indtil nu to lokalplaner undervejs ( snart tre ) på Agerbæksvej med hver sine arkitekter og bygherrer, som forventeligt presser citronen til det yderste med bebyggelsesprocenter...

Forslag til Lokalplan nr. 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Såfremt lokalplanen på trods af indsigelser gennemføres som forslaget, vil jeg opfordre...

Uønskede høje bygninger.

Høringssvar til lokalplan 1130. Den planlagte bebyggelse langs Agerbæksvej og Grenåvej er som lokalplan 1130 planlagt til opførelse af bygninger i 6 etager. Bebyggelsen der ligger inden...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

For højt og for meget

Risskov har absolut ikke brug for flere tætte byggerier. Der er mange nye færdige byggerier og mange under arbejde. Vi behøver ikke endnu flere til at genere dagligdagen i et hyggeligt...

Forslag til Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig indsigelse fremført af Vejby-Risskov Grundejerforening. Byggeriet er for tæt og for højt med skyggekast til omliggende grundejere. Der er ikke projekteret parkeringsp...

lokalplan 1130

Der er rigeligt med ny (og ikke solgt eller udlejet) bebyggelse i området - og infrastrukturen, veje, skoler mm er ikke dimensioneret til den udvidelse. Samtidig er det ikke ønskeligt,...

LP 1130: Trækker lange skygge - i bogstavelig forstand og i overført betydning

I bogstavelig forstand er byggerriet uanstændigt højt og passer med sin højde på INGEN måde ind i villa-kvarteret øst for Grenåvej. Skyggegenerne for eksisterende boliger er ikke accept...

lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for massivt, for højt og for tæt. Risskov er i forvejen med byggeriet...

LP1130: hån mod naboer, slum for tilflyttere, gave til bygherre

Alt for højt med 6 etager og 25 meter høje huse i et villakvarter. En sådan massivt kæmpe klods af et byggeri stjæler lys og luft fra hele området og er ødelæggende for nærmiljøet. Det...

Indsigelse mod lokalplan 1130 - nej til 25 meter høje huse i villakvarter

Aarhus Kommune vil nu bygge op til 25 m høje huse i 6 etager i vores område i Risskov med huse i 1-2 etager. Så synes vi ikke, man har taget hensyn til hverken os naboer, til områdets ø...

Højden og byggeprocenten har alt for store konsekvenser for naboer, kommende beboere og lokalsamfundet

Jeg har vedlagt mit høringssvar som en separat fil, hvor jeg grundigt gennemgår en lang række punkter, hvor den foreslåede lokalplan har en meget negativ indflydelse for områdets nuvære...

Høringssvar

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til Lokalplan 1130. Undrer mig samtidig over, hvor der skal være skoler og idrætsfaciliteter til alle de me...

JA tak til sol og skønhed NEJ tak til højt og tæt byggeri

Som høringsgruppen tidligere har nævnt, er højden af byggeriet alt for høj. Antallet af etager bør reduceres betragteligt, og det er der flere gode grunde til. Området der skal bygges t...

Bevar vores skønne område - Nej tak til højt byggeri og trafikal kaos

Grunden der skal bygges på trænger til at blive shinet op og jeg synes som udgangspunkt, at det er en god ide at få bygget noget nyt på grunden. Men som nævnt tidligere af folk der har...

Høringssvar til Lokalplan nr. 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. De trafikale konsekvenser af beboertilvæksten fra byggerierne på begge sider af Agerbæk...

Lokalplan1130

Det påtænkte projekt lokalplan 1130 vil adstedkomme byggeri der ikke har arkitektonisk indpas i det eksisterende villakvarter i Risskov. Det vil adstedkomme højt og fortættetbyggeri ifh...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Kommunen har tilsyneladende ikke lært noget af tidligere fejl ved massive bymæssige beb...

INDSIGELSE MOD LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-​Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for massivt, for højt og for tæt. Risskov er i forvejen med byggeriet...

Indsigelse mod lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby-Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for massivt, for højt og for tæt. Risskov er i forvejen med byggeriet...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Jeg er især bekymret for de trafikale konsekvenser. Der er blot planlagt én ekstra svin...

Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov"

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af Østjyllands Brandvæsen

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for massivt, for højt og for tæt. Risskov er i forvejen med byggeriet...

Støtte til Vejlby-Risskov Grundejerforening

Jeg tilslutter mig uden forbehold den indsigelse der foreligger fra Vejlby-Risskov Grundejerforening

Lokalplan nr. 1130

Jeg erklærer mig hermed enig i Vejlby Risskov Grundejerforening's holdning til kommende Byggeri. Manglende etablering af parkeringsanlæg/parkeringspladser bekymrer mig i forhold til afv...

Vedr. lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Risskov Lokalråds kommentarer og holdning til lokalplan 1130. I øvrigt mener jeg, at den foreslåede bebyggelse er ude af skala ift. det omkringliggende kvarter og ikk...

Lokalplan

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Lokalplan

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Ane Eskildsen tilføjede et høringssvar den 27-Mar-2021. Ane Eskildsens andet indlæg er...

Lokalplan 1130

Vi mangler en redegørelse for den øgede trafikale og parkeringsmæssige belastning for hele området. Alle veje i området er allerede hårdt belastet af nye bebyggelser. Hvordan kan man pl...

Indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130

Min hustru Bodil Brabrand Kjær og jeg har nu boet i Risskov i knap 50 år. Vi gør hermed fælles indsigelse mod lokalplan 1130, fordi den er er alt for ekstrem til den konkrete kontekst....

Høringssvar Lokalplan 1130

Det mastodontagtige byggeri vil skæmme området. Det er ubegribeligt at kommunen kan foreslå et højhusbyggeri der strække sig 25 i højden mod Grenåvej og 18 m mod Agerbæksvej - tilligeme...

Lokalplan nr. 1130

Det er for høj og for tæt bebyggelse det passer ikke ind i et område som Risskov. Jeg savner en plan for hele Risskov som alle vil rette sig efter, også de med mange penge.

Modstand mod forslag til Lokalplan nr. 1130

Jeg er imod et højt og tæt byggeri, grundet den øgede fortætning af området, trafikale problemer og en radikal ændring af en allerede gældende lokalplan – en ændring som ikke tager højd...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig den modstand mod lokalplanen som er udtrykt af Vejlby-Risskov Grundejerforening.

Byggeri ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Som beboer i nærheden af det foreslåede byggeri vil jeg gerne tage kraftig afstand fra planerne. Et så massivt byggeri er helt ude a tråd med det omkrigliggende bebyggelse, som præget a...

Kritik af lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig fuldt ud Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

LOKALPLAN 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Grotesk højde på nye boliger

De skitserede forslag, er grotesk kontrast til det eksisterede område og vil forringe det ellers lette og luftige indtryk langs der eksisterer frem mod Riis Skoven. Området vil da i giv...

Lokalplan 1130

Vi ønsker under ingen omstændigheder øget bebyggelse eller befolkningstæthed i Risskov. Der er i forvejen pres på både skoler, institutioner og fritidstilbud

For højt byggeri langs Grenåvej

Som en Risskov-borger, der dagligt kører langs Grenåvej på vej til arbejde ved Universitetet, vil jeg gerne gøre indsigelse på det påtænkte byggeri, som det fremgår af Lokalplan 1130. B...

Lokalplan 1130

Jeg skriver, da ændringen i lokalplan 1130 vil medføre trafikgener for beboere i området, et meget højt og skyggende byggeri, som vil skade Vejlby-Risskovs bymiljø og være til gene for...

Indsigelse mod lokalplan 1130

Den nye lokalplan ændrer tillader bebyggelse i en højde, som står i markant kontrast til det eksisterende i området. Lokalplanens indhold viser manglende respekt for områdets nuværende...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Indsigelse

Jeg er kraftigt modstander af den voldsomme tilgang af nye matrikler og ejendomme i Risskov. Specielt at udføre lejligheder i en højde og størrelse der på ingen måde passer ind med hvad...

Støtter indsigelsen mod byggeri

Tak for tilsendte forslag til ændring af lokalplan. Synes det vil være fornuftigt at få ryddet op i området ved grenå/agerbækvej - men det skal gøres med respekt for områdets arkitektur...

Modstand mod forslag til lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

lokalplan 1130

Alt for højt og tæt byggeri i et område, som er udlagt som parcelhuskvarter. Hvis der skal gives tilladelse til at bygge i højden, skal det være i harmoni med områdets øvrige bebyggelse...

Lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet fremstår for højt og for tæt og passer ikke ind i bybilledet. De logistiske f...

Etagebyggeri i parcelhusområde

Det er rigeligt med uskønne etageejendomme opført i de sidste år i Århus. Hvorfor reducere Gellerupparken og bygge tilsvarende andre steder i byen - men nu til en hel anden husleje.

Høringssvar

Høringssvar

Lokalplan

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for massivt, for højt og for tæt. Risskov er i forvejen med byggeriet...

Lokalplan nr. 1130: For højt, for tæt, for meget

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Byggeriet er alt for massivt. For højt, for tæt, for meget.

Nabo

Vi skal kraftigt protestere over højden af det påtænkte byggeri (lokalplan 1130), som er helt ude af proportion med de nærliggende villakvarteret. Byggeriet, der ikke blot er alt for hø...

Lokalplan nr. 1130 - Område til boliger og erhverv ved Amagerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Nej til mere beton! Alle snakker i dag om faren ved klimaopvarmning, energioverforbrug,...

Lokalplan 1130

Jeg har følgende bemærkninger til lokalplanen: - Langs Grenåvej opføres bygninger i 6 etager i et område, hvor eksisterende bebyggelse er på 1-2 etager! - Langs Agerbæksvej skal der byg...

Lokalplan nr. 1130

Jeg kan tilslutte mig grundejerforeningens bekymring, særlig de trafikale forhold på Vestre Strandalle' som allerede er svært udfordrede er bekymrende. Byggehøjden er for voldsom og bør...

Et stort skridt i væk fra det gode børneliv.

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130. Desuden vil jeg pege på, at lokalplanen øger presset på områdets fritidstilbud. F. eks....

Høringssvar til Lokalplan 1130 fra Vejlby-Risskov Grundejerforening

Høringssvaret er vedhæftet

Modstand mod lokalplan 1130

Den pågældende bebyggelse er for høj til omgivelserne, som har eksisteret i mange år. Der er planlagt for få parkeringspladser i forhold til de planlagte boliger og kontorer. Hvor skal...

Modstand mod lokalplan 1130

Som beboer i nabolaget beder jeg kommunen holde antallet af etager på max 4 mod Grenåvej og 2 mod Agerbæksvej. Det høje byggeri er i modstrid med det eksisterende boligmiljø i nabolaget...

Dybt bekymrende lokalplan

Jeg kan tilslutte mig Vejle-Risskovs Grundejerforenings høringssvar. Og som beboer i området, der har brug for at komme ud på Vestre Strand Alle for at komme på arbejde, kan jeg fortæll...

lokalplan 1130

Jeg tilslutter mig grundejerforeningens høringssvar. En karre bebyggelse, som den er fremstillet i lokalplanen afviger alt for væsentligt fra den eksisterende bebyggelse, dels langs Gre...

Forslag til Lokalplan nr. 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130

lokalplan 1130

For højt og for tæt byggeri. Kan ikke se, der på nogen måde er taget højde for de enorme trafikale udfordringer for både dette byggeri og for byggeriet på det gamle psykiatriske hospita...

For tæt

Igen for tæt, for meget og for højt. Kør en tur på Lystrupvej og hvor psykiatrisk tidligere lå og se hvor tæt. Kør så til Gjellerup og se hvad det kan blive til på 40 år.

Forslag til lokalplan nr. 1130

Jeg tilslutter mig Vejlby Risskov Grundejerforenings indsigelse mod forslaget til lokalplan 1130.

Lokalplan nr 1130

Som borger og beboer i Vejlby-Risskov erklærer jeg hermed, at jeg imod at øge byggehøjder og bebyggelsesprocenter, derfor ønsker jeg nu og fremadrettet, at fastholde den byplanvedtægt f...

Lokalplan - 1130

Bebyggelsen som fremgår af Lokalplan 1130 vil være en uhensigtsmæssig fortætning af et villaområde. Der bør maksimalt bygges i 3 etagers højde af hensyn til de omkringliggende villaområ...

Lokalplan 1130

Jeg er imod ændringen for så vidt etablering af 6 etages huse i området. Ok til 3 etager. Det er ødelæggende for de omkringliggende veje, og infrastrukturen kan ikke bære den forøgede t...

Boliger ved Grenåvej / Agerbæksvej

Jeg tilslutter mig GVF`s indsigelse mod byggeriet ved Grenåvej / Agerbæksvej.

Bebyggelse agerbæksvej-Grenåvej

Jeg ønsker ikke højt bebyggelse og tilslutter mig vejlbyfeds indsigelse

Lokalplan 1130

Bebyggelsen som fremgår af Lokalplan 1130 vil være en uhensigtsmæssig fortætning af et villaområde. Bebyggelsen bør ikke være over 3 etager. Trafikbelastningen bliver endnu hårdere, når...

Nej til yderligere fortætning af Risskov

Jeg støtter Grundejerforeningen Vejlby Fed’s modstand mod yderligere fortætning af Risskov. Bydelen har så rigeligt taget sin del af byrådets ønske om en fortætning af Aarhus. Infrastru...

Nej til fortætning af Risskov

Bebyggelsen som fremgår af Lokalplan 1130 vil være en uhensigtsmæssig fortætning af et villaområde. Ganske vist er industrien i området ikke køn, men det ligger lige op til et af byens...

Trafik

Dette byggeri vil - sammen med byggeriet på den anden side af Agerbæksvej og på Psykiatrisk Hospital - øge trafikken, således at udkørslen fra Asylvej til Grenåvej vil blive helt kaotis...

Lokalplan nr. 1130

Den foreslåede mulighed for bebyggelse mellem 3-6 etager i lokalplansforslaget bør ændres til mulighed for bebyggelse med max 3 etager. For området beliggende mellem Grenåvej og Risskov...

Højde på byggeri

Den forslået højde er ikke acceptable udfra tilhørende eksisterende boliger i nærområdet . Det bør sænkes til Max 3 etager.

Vedr. lokalplan 1130 med tilh. kommuneplantillæg 74, ingen Banedanmark bemærkninger

Til Aarhus Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 1130 med tilhørende kommuneplantillæg 74 for "Område til boliger og...

lokalplan 1130

Der er allerede ved at blive overbebygget i Risskov, og flere bygninger på over 3 etager er ødelæggende for nærmiljøet i Risskov. Trafikalt er det ligeledes uheldigt med yderligere mass...
19/04/2021 - 11:20

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H251

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00