Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Egå Center Øst

Aarhus Kommune overvejer at muliggøre ny byudvikling på adressen Egå Havvej 2C - 2X, 8230 Egå

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat projektudvikler, om det er muligt at skabe ny byudvikling på adressen Egå Havvej 2C - 2X, 8230 Egå, der rummer det oprindelige butikscenter, der indgår i det nuværende bydelscenter. Forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, hvor bydelscenteret er udpeget som et fortætningspunkt, og udtryk for ønsker om byvækst i prioriterede områder. For at imødekomme projektudviklers ønske for udvikling, overvejer Aarhus Kommune at ændre den nuværende kommuneplanramme for området, så området kan bebygges højere end det kan i dag.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - Klik her

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at bygge i op til 6 etager i området og nedtrappe bebyggelsen mod boligområderne, der ligger op til.
  • At bydelscenteret Center Øst Egå udvides med boliger og nye butikker som erstatning for det gamle butikscenter, så området bliver mere tæt bebygget. Det nuværende bydelscenter er på ca. 9.200 m2 og projektudvikler foreslår at udvide det samlede bebyggede areal med ca. 10.400 m2. Et samlet nyt bruttoetageareal på ca. 19.600 m2 vil være muligt indenfor den gældende kommuneplanramme. Den muliggør en bebyggelsesprocent på 65% for området som helhed, svarende til en bebyggelse på ca. 20.000 m2.

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer og udfordringer du ser i området?
  • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i området?
  • Hvordan fællesskaber og byrumskvaliteter kan indtænkes i området?
  • Hvordan vi skaber en god sammenhæng med naboområderne?
  • Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning?

 

Materialer (1)

Høringssvar (79)

Høringssvar - Egå Center Øst

Kære Aarhus Kommune Jeg håber, at invitationen til at fremkomme med kommentarer til det fremlagte forslag, er en reel mulighed for at nuværende beboere/brugere/ejere i det aktue…

TÆNK I HELHEDER I SKÆRING/EGÅ – OG INDDRAG FÆLLESRÅDENE OG BORGERNE.

Der er pt. flere høringer og planer, som med fordele kunne samtænkes. Der er debatoplæg om byudvikling omkring Egå Center Øst. Ligeledes er der planer og høring omkring Almene boli…

Forslag

Den foreslåede højde på bebyggelse passer ikke ind i området og bør være væsentligt lavere og indkigsgener bør indgåes. Jeg er bekymret for trafikale udfordringer da tættere beboel…

Vi ønsker at bevare lys og luft

Nuværende beboere i Egå ønsker at bevare lys og luft, som den lave bebyggelse i Egå giver dem nu - ligeledes ønsker de, at kommende beboere får samme oplevelse af Egå. Dette vil ko…

Ja tak til seniorboliger, butikker og rekreative, grønne områder

Center Øst fremstår i dag nedslidt, så en gennemgribende renovering og/eller ny bebyggelse på området er absolut tiltrængt og velkomment. Gerne, som foreslået, med både butikker …

Egå Center Øst

Det udkast der foreligger er helt uacceptabelt. Det overholder ikke den gældende lokalplan der, så vidt jeg ved, har en max. højde på 8 m. Det her forslag overstiger grænsen med næ…

Høringssvar vedrørende udviklingsplanen for center øst - Egå

Hermed indgivelse af høringssvar Høringssvaret fokuserer på den fremlagte plan, men vil også gerne adressere de lokale forhold, som også har en betydning for planens realisme. …

Udvikling af Center Øst området

Det er fantastisk at Center Øst skal udvikles. Dette projekt kan dog ikke betragtes som selvstændigt og bør under alle omstændigheder kombineres med en indsats fra kommunen for at …

Egå Center Øst

Det er et godt initiativ med en fornyelse af Center Øst, som i høj grad trænger til ”et løft”. Men vi har nogle bekymringer ift. forslaget, som det ser ud lige nu. For det før…

Nej tak til hojhus

Jeg ser ikke Egå som en område der har behov for højhuse. En høj bygning vil slet ikke passe ind i villaområde. I forbindelse med de høje bygninger, bliver der problemer i forhold …

Egå center øst

Det er positivt, at man ønsker at bygge nyt ved center øst, da det er et nedslidt og træt center. Det er dog også vigtigt, at man som kommune kigger på og lytter til hvilke beho…

Center Øst, Egå

Et STORT og rungende NEJ til byggeri i 6 etager, der vil kvæle vores lave rækkehusmiljø i eet plan med builtup-tage, give indbliksgener og skygge for aftensol! Maximalt byggeri i 3…

Centret Skæring Øst

Jeg mener at byggeriet, skal værre være Jeg mener, at byggeriet skal være på maximum 3 etager. 6 etager vil være for højt, og ikke harmonere med det øvrige byggeri i området…

Center Øst Egå

Til Teknik og Miljø Jeg kunde godt ønske, at der blev lavet en helhedsplan for hele det kystnære område op af Grenåvej. De eksisterede lokalplaner, Nr. 86, NR. H-E_5. NR.H-E_4, …

Etagebyggeri ved Center Øst

Kære Byggesagsafdeling Fortætning synes at være det nye sort - overalt. Lavt byggeri fjernes og der bygges fortætning op ad fortætning - overalt. Og fortætningen er virkelig alt f…

Center Øst

CENTER ØST Ejerkredsens hensigt er at igangsætte planlægning som skal danne baggrund for en lokalplan, der kan tilføre bydelen et nutidigt, sammenhængende og revitaliseret sam…

Egå Center Øst

Se vedlagte fil, hvor K/S'et ønsker udvikling af området, men på en sådan måde at synligheden samtidigt bevares samt at der sikres parkeringsforhold og adgangsforhold for de eksist…

Fællesråd Egå - Svar på Debatoplæg - Egå Center Øst

Vi ønsker at Egå fortsat skal bevare sin nuværende charme med lavt byggeri og grønne områder mellem hav og mark. Tanken om at opføre højhuse i Egå, strider mod ønskerne hos området…

HØJHUS- NEJ TAK

Ikke midt i et villakvarter. Det er fuldstændigt vanvittigt. Så hellere et byggeri på max 3 etager. Eventuelt højhus kan bygges på modsat side af Grenåvej, og vil ikke være til g…

HØJHUS- NEJ TAK

Ikke midt i et villakvarter. Det er fuldstændigt vanvittigt. Så hellere et byggeri på max 3 etager. Eventuelt højhus kan bygges på modsat side af Grenåvej, og vil ikke være til g…

NEJ til høj bebyggelse

En af de fantastiske ting ved livet i Aarhus er at vi har en pulserende central ”storby” omringet af rolige grønne og naturskønne forstæder, hvor Egå er en af dem, og hvor kontrast…

Nej til høj bebyggelse i Egå/skæring

Dejligt med nybyg i Center Øst. En høj bebyggelse op til 6 etager bør på ingen måde ske. Det passer på ingen måde til området og vil ødelægge det som kendetegner Egå og Skæring. He…

Tanker omkring Center Øst-området

Kommunen efterlyser input til eventuelle byfornyelsesaktiviteter omkring Center Øst – og det sker med udgangspunkt i det fremlagte forslag til etablering af boliger i op til 6 etag…

NEJ til højhuse i Egå/skæring

Det er en fin ide med at ombygge Egå Center Øst. Det er dog på ingen måde acceptabelt med højhuse af nogen art i Egå/Skæring. Det er et område der er præget af lav bebyggelse og hv…

Høringssvar vedr. Egå Center Øst

Først og fremmest synes jeg det er rigtig positivt, at man nu har fokus på at ville ændre Egå Center Øst, da det i mange år har fremstået meget nedslidt og ikke særligt attraktivt …

“Der er en uheldig tendens til, at folk bygger nye huse, som ikke relaterer sig til det kvarter, de ligger i, mener stadsarkitekt

Jeg ved godt at den tidligere stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willacy, primært rettede sit syn på en-families huse, i JP artiklen fra et år siden (05.10.20), men synspunktet og det…

UDVIKLING ER GODT MED OMTANKE

Jeg er kraftigt modstander af en 6 etagers højhus i et villakvarter. Det vil fuldstændig ødelægge området. Man skal værne om privatlivets fred ifølge grundloven. Dette vil ikke vær…

Høringssvar Sølystvej 14 Egå

Kære Århus Kommune, Som en opstarterne af Egås nye fællesråd skriver jeg hermed vores personlige holdninger omkring der foreståede projekt. Vi er meget imødekommende overfor nyt…

Høringssvar Center Øst

Vi har stor forståelse for, at området omkring Center Øst trænger til fornyelse, og desuden kan vi se et åbenlyst behov for flere boliger til en rimelig pris i området. Derfor kan …

Max 3 etager

En fornyelse er yderst tiltrængt, men skal være max 3 etager højt og der skal tages højde for trafikale forhold herunder p-pladser.

Høringsbidrag vedrørende planer for ny byudvikling for Egå Center Øst

Bebyggelsen i Center Øst fremstår i dag nedslidt, nærmest domineret af genbrugsbutikker og med delvist ledige lokaler. Det er derfor velkomment med ny bebyggelse på området. Da der…

Debatoplæg - Egå Center Øst - Bekymring for larm, trafik og børnene i området

Overordnet set er jeg enig i at Egå centret trænger til en stor overhaling for at få nyt liv, men hvad der er foreslået her af højhusbyggeri i så stor stil er skudt fuldstændig ved…

Ønske om harmonisk lav bebyggelse

De planer kommunen har ladet cirkulere i pressen forud for kontakten med Egås borgere var særdeles overvældende. Hvad der primært faldt de nuværende beboere for brystet, var de …

erhverv

Jeg har tidligere, som en af de først givet min mening tilkende om projektet i Center Øst. Men det falder mig på sinde at understrege vigtigheden af at tilgodese de erhvervsdrivend…

Bekymring vedrørende byggehøjde og trafikale forhold

Egå Strands Ejerlaug repræsenterer 57 parceller i område tæt på Egå Center Øst. Vi ser positivt på fornyelse af Egå center Øst men bekymrer os over den højde - de antal etager man …

Aarhus Kommune overvejer at muliggøre ny byudvikling på adressen Egå Havvej 2C - 2X, 8230 Egå

Jeg kan på ingen måde tilslutte mig forslaget, da så højt et byggeri vil dominere og ødelægge kvarterets identitet. Der burde ikke bygges over 2 etager, som i resten af kvarteret. …

Planer om 6 etagers boligbyggeri i Egå

Jeg støtter op om de øvrige høringssvar, der påpeger ønske om; - at lokale borgere og fællesråd i Egå/Skæring inddrages i en eventuel byudviklingsproces i området - at der ta…

Center Øst i Egå

Vedr. byggeriet ved Center Øst i Egå, så håber jeg man vil genoverveje højden på byggeriet. Et 6 etagers hus ville være en øjenbæ fra vandsiden og stå i skarp kontrast til den grøn…

Tænk i helheder i Skæring/Egå – og inddrag Fællesrådene og borgerne.

Der er pt. flere høringer og planer, som med fordele kunne samtænkes. Der er debatoplæg om byudvikling omkring Egå Center Øst. Ligeledes er der planer og høring omkring Almene boli…

Fra Rædsel til Skræk og Kaos!

Hvordan i alverden kan man "lokke" med sådan et oplæg, før HELT grundlæggende elementer er gennemtænkt /overvejet / fremlagt, såsom 1)udvidelse/belastning af allerede eksisterend…

Udvikling uden høj etage byggeri

Det vil være dejligt med udvikling i Egå og særdeles Center Øst som er gammelt og slidt. Men udviklingen bør tage højde for det nuværende lokal område med Sølystskolen, bibliotek, …

Ingen højhus midt i Egå

VI mener, at det arkitektonisk, miljømæssigt og trafikalt er ganske urimeligt at belaste et 1-etages parcelhuskvarter med et karré-byggeri i op til 6 etager. Blandt andet vil vejne…

Høringssvar for Debatoplæg - Egå Center Øst

Hvilke potentialer og udfordringer du ser i området? - Der er stort potentiale for forbedring af de nuværende triste og forfaldne center. Udfordringen er at de økonomiske ambition…

Egå Center øst

6 etager er alt for højt max 2 etager,og der skal ikke være indbliksgener. Der bliver massive trafikale problemer især omkring forholdende ved skolen. Hvor mange boliger? og til …

Projektet har stor betydning for nærområdet - 6 etager dur ikke

Hermed indgives høringssvar fra bestyrelsen for Bredkærparkens Grundejerforening. Grundejerforeningen består af 89 husstande på Bredkær Grønnevej, Bredkær Tværvej, Bredkær Parkvej …

Høringssvar til debatoplæg om udvíkling af Center Øst i Egå

Se vedhæftet

Indsigelse vedr. Center Øst, Egå

Først og fremmest er det glædeligt at der tænkes i en renovation af området. Det ville imidlertid være ønskeligt om den formodede centerrenovation samtidig ville respektere servit…

Center øst

Som udgangspunkt lyder det som et spændende tiltag - projektet vedr. Center Øst i Egå. Vi er indstillet på at erhverv og bolig vil være Attraktivt for området. Men vi er modsta…

.

Helt fint med en revitalisering af området omkring Center Øst, men skal der bygges nyt bør det ikke bygges højere end to etager over terræn, så det passer til kvarteret. Dernæs…

Rigtig positivt med udvikling af Center Øst

Det er rigtig positivt, at der endelig sker noget med Center Øst, som fremstår nedslidt og trist. Det er vigtigt, at det nye område indbyder til ophold og fællesskab. Dermed skal d…

Ældrerådets høringssvar vedr. Ideer og forslag til Egå Center Vej

Se vedhæftede fil

højhus i egå, nej tak.

Et højhus vil skille sig afgørende negativt ud i et villakvarter som ellers kun er bygget i max to etagers højde. Jeg er stor tilhænger af en fornyelse af centeret, gerne med et gr…

Nej tak til 6 etager

Det vil være fantastisk, at få renoveret Center Øst, men at bygge et 6 etagers byggeri lige der midt i et villakvarter og overfor en skole, vil være utrolig synd for området. Tra…

Infrastruktur og høje huse

Infrastruktur: Det er nødvendigt at tænke trafik ind i planen. Det er et stort problem at trafikforholdene ikke er inkluderet. Især ved skoledagens start og slut er Egå Havvej alle…

Center Øst Egå

Det hilses velkommen med en tiltrængt renovering af et nedslidt center med tomme lejemål gennem mange år. Mener ikke at der er fremtid i at bygge butikker i stueetagen da alting pe…

Center Øst Egå

Centeret er nedslidt og trænger til fornyelse, men at bygge i 6 etager er fuldstændig uhørt i dette område.

6 etagers byggeri på Center Øst grunden

Kommercielisering af værste skuffe. Nu er der bare at holde øje med hvem der er indover fra kommunen.

Bebyggelse Center Øst

Fuldstændig vanvittigt at ville bygge i 6 etager i sådan et område. Der er lavt byggeri og et villakvarter lige ved siden af. Man har overhovedet ikke gennemtænkt dette men udelukk…

Renovering af Egå Butikscenter

Godt med nytænkning af butikscenteret. Men et stort og rungende nej til 6 etagers bygning på den plads. Det vil skabe disharmoni i hele området med et højt hus der. Lad nu være at …

Vanvid

Fuldstændig vanvittigt at ville bygge i 6 etager i det område. Hvad tænker folk på

Nej tak til højhus

At bygge højhuse i det område giver ingen mening. Der vil komme flere børne familier og det trot jeg ikke skolen kan kaperen nu også hvor skæring strand er blevet til helårs. Så …

Nej til høje huse i Egå

At bygge 6 etage hus i Egå er helt absurd. Alt er efter min mening helt perfekt som det er nu i Egå. Fint med butikker.

ny infrastruktur i Egå JA tak, 6 etager nej tak

Center Øst og hele infrastrukturen omkring centeret er nedslidt og trænger til at gentænkes så tak for det. Det helt store problem er infrastrukturen, den skal nytænkes og stå øve…

Ja til fornyelse. Nej til 6 etager.

Center Øst trænger i dan grad til fornyelse. Det ville være dejligt hvis man bygget et område med attraktiv ny butikker og boliger. Især hvis der var en folkelig fokus område som…

Center Øst

Det er helt fint at forny og udvikle Center Øst. Hvis der kan gøres plads til boliger til det stigende antal tilflyttere, så er det også rigtigt fint. Dog bør man huske infrastrukt…

Udvikling af området

En udvikling af Egå Centret er virkelig et godt initiativ. Jeg skal anbefale, at der laves en helhedsplan for området, herunder mulighed for at bygge i flere etager ud mod Grenå…

Nej tak til højhuse i Egå!

Nej tak til højhuse i Egå! Det særlige ved Egå er, at der er luft og himmel, da den nuværende bebyggelse er lav. Et 6 etagers byggeri vil ødelægge området! Kunne man istedet…

Trafik, og kæmpe øjenbæ

Det er fuldstændig uhørt at bygge i 6 etager ovenpå center øst. - Det vil ødelægge hele området som er bygget i max 2 etager. Byg et nyt butikscenter eller små lave 2 etager ræ…

Et absurd forslag

Det burde ikke være nødvendigt at skulle bruge sin tid på høringssvar om forslag til at opføre seks etager i et villakvarter. Endda på toppen af en ådal, hvor grunden i forvejen li…

Egå Center Øst

Ved Center Øst i Egå mødes by og land, og havet med marinaen er bare 500 m derfra. Området er som sådant unikt i Århus. Det omkringliggende byggeri består af tidstypiske lave rækk…

Center øst

Først og fremmest er det kun positivt, hvis center øst kunne få et face lift. Men bebyggelse i op til 6 etage meter hører ingen steder hjemme i området. Vi som beboere og nærmeste …

Højhus i Center Øst

Højhuse hører ikke hjemme i et rækkehus kvarter. Det vil fuldstændig skæmme området. Byg nye rækkehuse, som passer ind i bybilledet. Det er vel også derfor der i tidernes morgen bl…

Etagebyggeri i villakvarter

Som beboer på Muslingevej igennem mere end 40 år, har jeg fulgt udviklingen i området. Jeg må sige, vi har nået punktet hvor infrastrukturen ikke længere kan følge med. Vi har et…

Ingen højhuse i egå

Egå postnr. 8250. Der bør max bygges i 3 etager, da det vil virke forkert højere i området. Der vil blive store problemer med parkeringsmuligheder til beboere og kunder til butikk…

Center Øst Egå

Potentialer og udfordringer: Noget nyt i stedet for det nedslidte center hilses velkommen - men højhus byggeri hører slet ikke hjemme i området. Og bebyggelse på op til 6 etager m…

Ingen højhuse i egå

Det er imod alt fornuft at placere højhuse i center øst.Samtidig bliver pakeringspladsen udbygget, så er der igen ingen parkering. De viste parkeringspladser på tegningen viserr m…

Egå Center Øst

Stor opbakning fra min side for udvikling af arealet, på trods: - Indkørsel fra Egå Havvej til arealet skal forbedres, og jeg foreslår indkørslen flyttes, således den udføres i li…

tilføjelse til tidligere svar, rettelse/tilføjelse nederst

Hvilke potentialer og udfordringer du ser i området? Svar: tænker at der kan komme et problem med infrastrukturen i Egå hvis der bygges mange nye boliger, at komme til og fra Egå…

byfornyelse Center Øst 8250 Egå

Hvilke potentialer og udfordringer du ser i området? Svar: tænker at der kan komme et problem med infrastrukturen i Egå hvis der bygges mange nye boliger, at komme til og fra E…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00