Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Åby Vest byudviklingsområde

En større del af erhvervsområdet i det vestlige Åby er udpeget til byomdannelse, i Kommuneplan 2017, i forbindelse med Temaplan for Erhvervsarealer fra 2021.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Private bygherrer ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan, med formål at opføre boliger i området som i dag indeholder erhverv. Derudover ønsker de at opføre dagligvarebutik i området, for at sikre helheden som et nyt kvarter til boliger og erhverv.

Ønsket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvor erhvervsområder udpeget til byomdannelses fortrinsvis skal skaffe plads til nye boliger, arbejdspladser og undervisningsinstitutioner. Derfor ønsker Aarhus Kommune at ændre ramme 160505ER, 160501ER, 160531ER, 160513ER og 160530RE.

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • At der kan blive mulighed for at opføre nye boliger
  • At der kan etableres et mindre bydelscenter hvor der kan indrettes dagligvare og udvalgsvarebutikker med butiksarealer på op til henholdsvis 3.500 m2 og 2.000 m2.

 

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

  • Hvilke potentialer og udfordringer ser du i området?
  • Hvordan skaber vi en god sammenhæng mellem området og den eksisterende by?
  • Er der øvrige forhold som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning?

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen

 

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde, hvor der vil være mulighed for at høre oplæg om og stille spørgsmål til den mulige omdannelse.

Tirsdag den 16. maj 2023, kl. 16:30 – 18:00, Brabrand Mejeri

Yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

 

Materialer (1)

Høringssvar (108)

Læ for vestenvind og familieboliger er væsentlige for succes

Som beboer i det nye forslåede boligområde og repræsentant i skolebestyrelsen på Sødalskolen, så vil jeg understrege vigtigheden af, at det sikres, at der bygges boliger, der er eg…

Bevar naturområder

Århus har de sidste år undergået en kolossal forandring, hvor der bygges i højden i nye boligområder, og hvor der sker en voldsom fortætning i bykernen. Jeg håber at det nye boligo…

Ja og nej

JA til mere natur JA til kommunal natur JA til adgang for alle JA til biodiversitet før mammon JA til mødesteder i by og natur JA til kolonihaver på allerede udvalgte områder …

Pas på natur og rekreative områder

Naturen og kolonihaveområdet i Åby Vest er særligt med en egen ro og rekreativ muligheder. Jeg frygter at stor beboelse vil forstyrre både natur og rekreation i området. Højt bygge…

Bevar byens unikke oaser

Aarhus mister sit hjerte og sjæl, hvis man bliver ved med at fjerne de områder der giver liv og sjælefred, væk fra høje byggerier og trafik larm. At anlægge nye fleretagers byggeri…

Fokus på naturen og det rekreative space

Jeg synes at byplanlæggere og arkitekter skal være meget mere modige og nytænkende når der lægges planer for byudvikling som denne! Det er på tide at det er menneskets og naturens …

Kulturhus / Medborgerhus / Klimahus

Det er virkelig underligt, at de samlings steder man lagde op til på mødet d.16. maj alle havde med erhverv at gøre: Cafeer, restauranter mv, hvor man skal betale for fællesskab. …

Ånde hul

Bevar naturen omkring Brabrand sø, så byens borgere kan komme ud og ånde frit. Det er ikke klogt at bygge så tæt på Brabrand sø og alt det grønne - så ryger oplevelsen af natur, so…

Prioritet til natur og rekreative områder

Håber virkelig at man vil lade hensynet til æstetikken i landskabet råde og holde byggeriet lavt, således at den smukke grønne linie i området består. Samt at hensynet til natur, d…

Fri natur og tryghed

Som en af de unge stemmer i området, værdsætter jeg at uanset hvor og hvornår jeg går ud i Søvang, ved jeg at der er fri natur og tryghed omkring mig. Når vi er I Søvang ved vi at …

Åbning af vandveje som sikring mod fremtidens vandstigning

Jeg har læst høringssvar fra HF Søvang. Det synes jeg rigtig godt om. Især mener jeg at det er af stor vigtighed at fremhæve åbning af vandveje, for at sikre byen mod fremtidens hø…

Byggelarm

Tænk på hvor ulideligt det kan blive at leve i Åby vest under byggeprocessen ….. en byggeplads er tilladt at larme rigtig meget. Larm fra pilotering vil lægge et støjtæppe ud o…

City development

Dear Kommune, as I delve into the possibilities of this local plan, my mind is filled with worry about the potential impact of building noise on both the new residents and the e…

Bekymringer og ønsker

Jeg vil gerne fremsende dette høringssvar vedrørende udarbejdelsen af en ny lokalplan for industrikvarteret omkring Søvang. 1. Bygningsstøj: Jeg er bekymret for de potentielle …

Århus DK største anti kultur, historie, natur & bio diversitets by.

I har allerede smadderet hele århus Ø, kyst & havenemiljøet. Ødelagt miljøet & kulturen omkring Godsbanen, med jeres lattelige larmende maskiner & grimme byggerier, som ingen alm…

Høringssvar til Åby vest

Jeg er bekymret for om hensynet til privatlivets fred vejes tungt nok. Eksempelvis højt boligbyggeri, vil give udsigt ind i kolonihaven. Adgangsforholdene til Brabrand sø, udenom…

CO2-neutral Byudvikling i Åby Vest: Et nødvendigt skridt i bekæmpelsen af Klimaforandringerne

Som borger er jeg dybt bekymret for de accelererende klimaforandringer, som vi står over for. Vi har en enorm opgave foran os med at reducere vores CO2-udledning, og det er vigtigt…

Potentialer

Området potentialer er naturligvis natur, og udfordring er at bevare den mest og bedst muligt. Respekterer de områder der er udlagt til rekreative naturområde i form af blandt ande…

Pas på vores åndehuller

Naturen omkring Brabrandsøen er et åndehul for mange århusianere inklusiv mig selv. Pas godt på det der allerede er, som har betydning for mange menneskers velbefindende og trivs…

Grib muligheden for at arbejde for sameksistens natur, dyr og mennesker imellem.

Grib muligheden for at arbejde for sameksistens natur, dyr og mennesker imellem. Bevar og udbyg de grønne rekreative unikke områder og understøt biodiversiteten yderligere skab sam…

bevar de grønne områder

Jeg mener man skal bevare de grønne områder, som lige nu findes i området. Når der er planer om at tilføre området en helt ny bydel, med et sort antal beboere, er det i mine øjne …

Byg ikke i højden

Grundejers argument fra høringssvar om at man ikke skal bygge på så stor plads, hvis der bygges i højden, holder ikke i forhold til at skabe plads til mennesker og sameksistere med…

Co2 neutralt og støj

Jeg håber og tror og forventer, at Århus kommune vil stille som krav, at der bygges co2 neutralt! Og jeg håber, at der vil blive stillet krav om, at der bygges på en måde, så støj…

Kolonihaven Søvang - omkringliggende byudvikling

Jeg stemmer for at naturen skal bestå rundt om Søvang og ikke bygges til med flere skyskrabere. Dem har vi nok af. Bevar naturen og behold æstetikken!

trafik Åby Vest projekt

trafik ind og ud af området skal overvejes nøje

Høringssvar fra Haveforeningen Søvang

Følgende høringssvar er udarbejdet på baggrund af fire fællesmøder i Haveforeningen Søvang afholdt i foråret 2023 med deltagelse af 50-60 personer. Med udviklingen af Åby Vest h…

Bevar naturen og glæden ved det

Mange mennesker får stor værdi af naturen i området. Bevar naturen som stadig er der, det er vigtrigt for folkesundheden at kunne være ude i grønne områder, det regulerer nervesyst…

Byg grønt

For at sikre bykvalitet i samspil med landskab og natur er det afgørende at der stilles krav for bygninger, byggematerialer og tilføjelse af natur der fremmer biodiversitet. For…

Bevar natur, biodiversitet og ro i området

Det er langt vigtigere at bevare de grønne områder og biodiversitet omkring Brabrand sø end det nye forslag. Mange mennesker er glade for dette sted og natur og ro. Dette er der i …

Erhvervstilladelse (ny) på beskyttet rekreativt område? Kommuneplan 160530RE

Dispensation på Vognmand Gertsens 'grusoplagrings-areal' på vestsiden af HF Søvang, der har været anvendt således siden 1972, og i Kommuneplan 2017 er angivet som 160530RE, samt de…

Høringsbidrag Åby Vest

Jeg er stor tilhænger af det kommuneplan tillæg der er i høring, da hele området har et stort og uforløst potentiale. Området fremstår i dag misvedligeholdt og der mangler kvalitet…

Naturens egen ret!

Thorkild Bjørnvigs miljødigte tilhører kampen om frisættelse af natur og mennesker. Den Aarhusianske digteres værker handler i hovedsagen om hvordan mennesker, drevet af begær o…

åby ve4st

Den helt store udfordring er hvordan trafikken skal ledes ind og ud ad området. Den nuværende vej ind i området er i forvejen stærkt belastet. Især ved arbejdstids ophør, men i det…

Bolig og erhvervsudvikling i et sårbart rekreativt område

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø skriver: 'Erhvervsområder udpeget til byomdannelse der fortrinsvis skal skaffe plads til nye boliger, arbejdspladser og undervisningsinstitutioner. …

Høringssvar

Se vedlagt høringssvar. Indsendes på vegne af grundejer indenfor planområdet.

Fremtidssikring af området omkring Brabrandsøen Englemarken, Søvang VesterSøgaard og Naturbælter

De forelagte planer om at ødelægge en naturlig oase i Århus ved at belaste det med trafik fra nærbebyggelse , indkøbscentre og tankstation virker meget stupidt, og det gør jeg inds…

Stop for ny erhvervsudnyttelse i rekreativt område

Den gamle vogn-ly på Vognmand Gertsens 'Grusoplagrings-areal' på vestsiden af HF Søvang, og i Kommuneplan angivet: 160530RE område, dermed beskyttet af Svend Aukens kolonihavelov f…

Bevar og beskyt de bynære grønne områder

Bevar det smukke område omkring brabrand søen som et grønt natur område. Beskyt de mange fugle og planter og den ro som vi behøver så meget som mennesker.

Bevar byens grønne oaser

Byens grønne oaser bliver stadig færre og mindre. For at værne om den særlige identitet, som Aarhus har, er det af enorm betydning at fastholde nogle af de naturområder, der endnu …

Åby Vest som NATURLIG OVERGANG MELLEM BY og LAND

Som en engageret borger er jeg meget begejstret for, at Århus bliver udvidet med nye boliger. Jeg tager det som en selvfølge, at disse nye boliger vil blive bygget med et ekstremt…

Natur oase

Bevar den betagende smukke og beroligende natur som der er virkelig meget brug for i en travl hverdag som åndehul og glædebringer lige ved siden af storbyen. Området bliver brugt f…

Åby Vest

Bevar denne smukke og fredfyldte oase i byen til gavn for både dyr, planter og mennesker. Vi alle har brug for naturen!!

Ny placering af Æblehaven og plads til flere kolonihaver

Jeg takker for muligheden for at kommentere på forslaget til byudvikling af Åby Vest, og vil gerne fremhæve et bestemt område i planen: Æblehaven. Æblehaven er en populær og værds…

Ur-natur mellem Arla grunden, Sylbæk-rigmose og HF Søvang

En stemme fra fortid fra Thorkild Simonsen & Svend Auken Vær særligt opmærksom på bevaring af naturværnende spunsvæg på Arlagrunden. (Lokalplan 116 fra maj 1981, Thorkild Simons…

Miraklet i Åby Vest

En strålende nyskabende idé: Prøv noget nyt. Start den ny æra. Lad naturen vinde over pengemagten til alles bedste. Som sædvanligt er der lagt op til flotte floskler, mens den…

Rekreativ og naturbeskyttelse

Det er så vigtigt at vi bevare områder med rigtig natur i byområder, både for floraen og dyrediversiteten. Men særligt også for alle os i byen.. vi har brug for naturen.. og mere e…

Bevar naturen omkring Brabrand Sø

Det en meget dårlig ide at presse naturen omkring søen ved at bygge så mange huse lige der. Sådanne områder skal vi passe på. Så alle i kommunen kan nyde godt af naturen

Bevaring af koloni havernes fred og ro

Bevar koloni havernes fred og ro. Det var og er hoved for målet med dem. Lad ikke byens støj af biler og menneske vandring lave om på det. Bevar de smukke grønne område, hvor natur…

Bevar natur områderne

Jeg ønsker bevarelse af de grønne områder der omslutter Søvang Haveforening! Særligt det grønne bælte med vild natur og træer imellem Haveforeningen og Arla. Den høje nuværende b…

Aaby Vest byudviklingsområde

Leveværd og trivsel med grønne åndehuller Hvis vi skal trives som mennesker i denne verden er tiden inde til at se hvad vi faktisk har der er så værd at bevare og udvide de grønn…

Bevar vores smukke rigdom af natur, biodiversitet og rekreativ oase ved Brabrandsøen

Jeg er egentlig glad for en fornyelse af kommuneplan for Aaby Vest, så der bliver en naturlig udvikling i samspil med vores grønne områder ved HF Søvang. Det som bekymrer mig er. a…

naturbevarelse

Området omkring Haveforeningen Søvang og Brabrand sø er unikke bynære naturområder, der ikke på nogen måder skal bygges til, men derimod bevares, til glæde for dyreliv og borgerne …

Åby Vest byudviklingsområde

Aarhus Kommune er fantastisk gode til at lave flotte prospekter omkring byudvikling, hvor man bruger alle de rigtige ord. Når det så kommer til realiteterne, er alle de flotte ord …

Bevar naturområde

Dette områder er et unikt naturområde der skaber glæde og biodiversitet for bebor i HELE Århus. Det er uerstattelig natur tæt på byen som fortjener at stå. Vi mangler natur, derfor…

Høringssvar

Jeg ville ønske man vægtede naturen og klimaet højere end den kortsigtede økonomiske fortjeneste og at man forstod hvilken værdi det urørte område ned mod brabrandsøen udgør for al…

Natur og sanse legeplads ved det nye kulturhus sylbækvej 40

Det etableres en natur og sanse legeplads for de mange nye beboer i vestresøgård i nærheden af kulturhuset. det er evt. også her der bliver naturbørnehave og vuggestue. Og der kunn…

Parkering på det gamle rensningsanlæg som ny adgang til brabrandsøen.

Der laves en parkeringsplads på det gamle rensningsanlæg til Aarhus borger der vil ud og gå på brabrandstien, den nuværende løsning er allerede meget presset og der er mange biler …

Natur bæltet og lydmuren mellem sylbækken og det gamle Arla bevares

Jeg mener at det er vigtigt at bevare en beskyttende bræmme mod naturen til det nye byggeri på Arla både med lyd og visuelt

Bevar den sidste natur

Man bør spørge hvad det er, der før Aarhus til en særlig by. Jeg vil mene, at det er er områder netop som den grønne kile, og englemarken, et naturområde der er så rigt på menneske…

forslag til byudvikling

1. største ønske er en ekstra ind/udkørselsvej til området end bare egsagervej! Og at denne går direkte ind til Gellerupvej - helst direkte som afkørsel fra krydset Søren Frichsvej…

Naturen beskyttes fra sylbækken mod Arla

Natur bæltet fra sylbækken mod det gamle Arla bevares og det tillejet jord til Arla mod vest genetableres som naturvej for dyr og insekter. Det spiller fint ind i ideen om at lave …

Åby Vest Byudviklingsområde

Området Åby Vest er en skøn blanding af erhverv, private boliger, tomme grunde og kolonihaver. Det er egentligt fint, at der sker en udvikling. Men før man overhovedet begynder at …

Fokus på biodiversitet

Der er kun få hjørner af paradis i Aarhus og omegn, hvor biodiversiteten har mulighed for fortsat at vokse. Lad os tage vare på den i en tid, hvor den i den grad er under pres. la…

Bevaring af rekreative grønne områder.

Planen er en skræmmende trussel mod natur og biodiversitet. De er forkert at inddrage så mange rekreative grønne områder, herunder Englemarken, Haveforeningen Lunden, den grønne ly…

Natur og biodiversitet og trafik

Det er en foruroligende trussel mod biodiversiteten at inddrage så mange rekreative grønne områder, herunder Englemarken, Haveforeningen Lunden, den grønne mur mellem Arla og HF Sø…

Natur .. naturligvis ..

Noget af det dejligste ved Århus grønne kile og Brabrandstien, er hvordan den fører hele vejen ud til Brabrandsøen og videre ud til engsøen. I det man kommer lidt ud forbi ringvej…

Bevar det grønne

Hvorfor ødelægge flere naturområder og nedlægge biodiversiteten med flere lejlighedskomplekser. Dyrene har også ret til steder og være + det er så velbesøgt af folk omkring hele …

Dyrenes stemme

Mange dyr har deres hjemsted omkring Brabrand Sø. Hav hjerte for dyrelivet. Beskyt dyrene og deres levesteder i de værdifulde grønne områder omkring sø og å. Tag ikke der…

klondike

KLONDIKE Området er et af de sidste "gamle" blandede områder med industri/håndværk/bolig knyttet tæt sammen. Denne sammenknytning var almindelig indtil 1950erne hvor ejerne af div…

Naturbevarelse ved Brabrand sø og natursamarbejdet Sølyst

Undertegnede, vil som borger og bruger af de grønne områder omkring brabrandstien, brabrandsøen, kolonihaverne og natursamarbejdet Sølyst, gøre indsigelser imod, at disse kommer i …

Åby Vest

Vi skal bevare naturen i og omkring Århus, og ikke erstatte den med byggeri. Det er vigtigt at bibeholde den bynære natur, både nu men også til de komne generationer. Det er et ånd…

Respekt for de eksisterende steds kvaliteter

Udvikling er i sagens natur en uundgåelighed og det er byudviklingen i Åby Vest måske heller ikke, men efter min mening må det kunne gøres på en bedre måde. HF Søvang og den omkr…

Åby Vest byudvikling

Hvorfor vil Aarhus kommune fjerne så meget natur som muligt? Hvorfor vil Aarhus kommune ødelægge et så skønt og vigtigt naturområde som Brabrand sø? Dette område er et åndehul fo…

Prioriter naturen og skab menneskelig trivsel. De økonomiske interesser bør være sekundære

Når kommunen giver udtryk for bedre og mere natur, bæredygtig udvikling, biodiversitet og mange andre gode ord i jeres høring af borgerne, så undrer jeg meget over høringsomlæggets…

Bevar naturen i Søvang

Vi skal bevare naturen i og omkring Århus, og ikke erstatte den med byggeri. Det er vigtigt at bibeholde den bynære natur, både nu men også til de komne generationer. Det er et ånd…

Åby vest byudvikling

Vi skal bevare de eksisterende grønne områder og ikke tilføje mere byggeri. Alle århusianere kender og bruger de grønne områder og kolonihaver omkring Brabrandsøen. Århus har…

Åby vest byudviklingsområde

Jeg har haft kolonihave ved Brabrand sø siden 2006 og har nydt at den landlige og landsby agtige natur/kultur omkring søen og kolonihaverne. I den nye byplan ønsker jeg at der bliv…

Byudvikling Åby Vest

Det er så roligt og dejligt som det er nu og der er så meget biodiversitet i området som det er nu. Vi vil miste en masse biodiversitet ved at få en masse til at bo der. Al den eks…

Bekymring om øget trafik

Hej, jeg har kolonihave i Søvang haveforening. Min have, nr 89 ligger lige ud til den vej som gennemskærer foreningen og som fører dels ned til Brabrandsøen og hen til Æblehaven ki…

Bykvalitet i samspil med landskab og natur.

De områder som er udlagt til kolonihaver skal bruges, netop til kolonihaver, de bør ikke frasælges eller bruges til erhverv. Det gælder området vest for HF Søvang og Vester Søgård …

Vedr. adgangsveje i området omkring HF Søvang og bevarelse af naturområdet Englemarken

Jeg har kolonihave i HF Søvang. Allerede nu mærkes en forøget trafik, måske pga. Æblehavens kiosk tæt ved. Forleden parkerede fire unge kvinder hver deres bil på hvert hjørne af HF…

Område omkring HF søvang

Vi skal passe på vores natur og ikke ødelægge en grøn oase. I Århus kommune skal alle del af byen nytænkes, omdannes, og skabe flere boliger til flere mennesker. I den ligning må v…

Ja til grøn klimavenlig byudvikling

Grib chancen Aarhus Kommune, Sæt klima, natur og biodiversitet øverst på dagsordenen og udskyd den nuværende kommunalplan for Åby Vest. Mere konventionel byudvikling med øget traf…

Natur og æbletræer

Jeg har have i Søvang, og jeg har været primus motor i at få plantet historiske æbletræer og frugtbuske til alles glæde sammen med Smag på Aarhus. Hele det grønne område vi kalder…

Naturområderne skal bevares og udvides.

Flere borgere belaster naturen ekstra meget, så det er vigtigt, at bevare de grønne oaser der er. Vi skal ha flere og bedre naturområder, når der kommer flere mennesker. Det vil …

Trafik, parkering og Brabrandsøen

Brabrandsøen er ikke kun et gode for os der bor , arbejder eller har kolonihave i området. Den er en naturmagnet for fugleelskere, kajakfarere, løbere, SUP, rulleskøjter og mange f…

Natur i stedet for beton!

Mange mennesker benytter i forvejen Brabrand stien og den omgivende natur. Hvis der skal flere beboere ud i området, så skal vi beskytte naturen endnu mere – tage mere hensyn til o…

Faunapassage

Jeg syntes at vi skal lave en bro til dyrelivet og biodiversiteten mm. over jernbanen mellem Gellerup skov og Åby Vest. I den naturkile på vestsiden af Arlagrunden.

Æblehavens område der er udlagt til kolonihaver bliver pt. anvendt til erhverv.

Jeg synes det er vigtigt at kommunes intentioner forfølges fremfor at der ændres på privatpersoners initiativ.

Trafikforhold

Det er vigtigt at der gennemtænkes trafikforhold til hele området. Egsagervej er pt. uden cykelsti. Det bliver en farlig sammenblanding af tung byggetrafik og blød trafik når der …

Matrikel 13 Y

Jeg gør opmærksom på at denne beskyttet natur som går fra sylbækvej til Brabrand stien muligvis vil sælges til bygherre, dette vil jeg gerne opponere imod, da dette muligvis vil me…

Sylbækvej 40

Jeg synes ikke man skal lave den del af kommuneplanen der vedrører sylbækvej 40 om, fra rekreations område (eller hvad I nu kalder det) og til blandet bolig og erhverv som det er f…

For Høj bebyggelse = for mange borger i bydelen

Jeg er bekymrede over at der kommer for højt byggeri, som gør at området bliver ødelagt og der kommer for mange borger i bydelen. Altså by kvaliteten for ringes og biodiversiteten …

Bykvalitet, CO2-reduktion og grønne områder

Jeg synes det er spændende at Aarhus kommune gerne vil udvikle området i Åby vest. Det er vigtigt at bevare den natur der er i området. Der skal ikke reduceres i den natur der a…

Kolonihaver og natur

Det er trist, at Aarhus Kommune er parat til at ændre den nye kommunalplan for Aaby Vest, så et område, der i kommunalplanen af 2017 var udlagt til kolonihaver, i stedet kan bruges…

Natur

For at fremme naturen skal de våde områder hænge sammen som en korridor fra Gellerupvej og naturcenter Sølyst og videre til Gellerup Skov. Det nødvendiggør en faunapassage over ell…

Undgå salg af englemarken - bevar naturen.

Området er allerede omgivet af natur der er rig på fugle og sjældne plantearter. Lad det for Guds skyld være i fred og byg hvor der i forvejen er industrigrunde. Vedrørende daglig…

Faunapassage

Jeg syntes at vi skal lave en bro til dyrelivet og biodiversiteten mm. over jernbanen mellem Gellerup skov og Åby Vest. I den naturkile på vestsiden af Arlagrunden.

Kulturhus

Jeg syntes at Sylbækvej 40 som er fredet i klasse 3 skal forblive og kan bruges som kulturhus til alle de nye borgere i Åby Vest

Natur

Jeg vil gerne lægge vægt på bæredygtigheden og biodiversiteten i naturen i området. Er bekymrede over al den mere trafik ved den nye bydel Åby Vest.

Englemarken, en grøn Oase

NEJ TIL SALG AF ENGLEMARKEN TIL PRIVATEJE. Nej til spekulation, erhverv og byggeri i Englemarken. JA TIL GRØN OASE. __________ På mødet d.16. Maj, kom det frem, at man er i d…

Kommende 150 kV kabel på matr. 4c Gellerup by, brabrand

Til Aarhus Kommune Hermed besvares Aarhus Kommunes henvendelse vedr. høringssvar til Åby Vest byudviklingsområde der indbefatter matr. nr. 4c Gellerup By, Brabrand. Energinet …

Privatisering af Englemarken - og om Vester Søgård som Fælleshus, byhave og Naturlegeplads

VEDR. SALG AF ENGLEMARKEN TIL PRIVAT BYGHERRE. Mit synspunkt er klart: Englemarken skal ikke privatiseres. Englemarken skal opretholdes som et grønt, åbent naturlandskab. Jeg …

Trafik, adgangsveje, natur og kiosk

Det virker helt på sin plads at lave en lokalplan for området, da der trænger til 'oprydning', og at det er oplagt at give plads til flere boliger. Dog kan det give nogle nye udf…

Byggeplanerne i Åby Vest

Grundlæggende er det fint med planerne om at udvikle Åby Vest med boliger. Som kolonihave ejer i Haveforeningen Søvang håber jeg dog ikke, at der bliver tale om et stort antal lej…

Åby Vest - trafik

Jeg har have i Søvang og vil udtrykke min bekymring over den øgede trafik, der vil komme, dels i Søvang, dels på Egsagervej. Jeg har mærket øget trafik gennem Søvang, både kørende…

Lokalplan Åby Vest - bemærkninger

Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S har principielt ikke noget imod at området udvikles, og at der fremtidigt kan etableres boliger i området. Vi finder dog, at der fortsat børe væ…

Åby Vest Byudviklingsområde

Til Aarhus Kommune - Miljø og Teknik Vi er meget tætte naboer til området som ønskes nyudviklet. Umiddelbart ser vi positivt på planerne, da området virkelig har brug for fornye…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Åby
Hørings-id

H580

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00