Gå til hovedindhold

Forslag til Lokalplan nr. 1143 - Etageboliger ved Rødkløvervej, Christiansbjerg

Lokalplanområdet udlægges overordnet til boligformål i form af etagebebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter, såsom færdsels- og opholdsarealer samt helt eller delvist underjordiske kælderanlæg til parkering, depoter, teknik og lign.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i Lokalplanen.

 

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 92 til Kommuneplan 2017.

Se lokalplanen her

Lokalplanforslaget kan ses på lokalplanportalen - klik her

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til et virtuelt borgermøde om omdannelse af et område ved Rødkløvervej på Christiansbjerg.

Tirsdag den 16. marts 2021, kl. 17.00 – 18.30 via Microsoft Teams.

Tilmelding til mødet senest onsdag den 15. marts 2021 kl. 12.00.

Invitationen kan ses på deltag.aarhus.dk/begivenheder, hvor du kan læse mere om borgermødet samt hvordan du deltager.

Mindretalsudtalelse

Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper og Dorthe Borgkvist samt Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker en mindretalsudtalelse medsendt i offentlighedsfasen. Mindretalsudtalelserne er vedlagt sammen med Lokalplanforslaget.

Udbygningsaftale

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne, Campus Aarhus PropCo A/S. Ved aftalen forpligter grundejeren sig til at bekoste to infrastrukturanlæg i form af:

  • Etablering af fortov langs sydsiden af Rødkløvervej.
  • Nedlæggelse af eksisterende overkørsler til villaer med overkørsel til Katrinebjergvej og reetablering af rabatter, fortov og opstribning.

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for afgørelsen kan ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, pbm@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. 

Dine muligheder

Hvis du mener at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette. 

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.                     

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde.

Byrådsbeslutning

Lokalplanforslaget er godkendt på Byrådsmødet den 24-​02-​2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Læs referatet her

Høringssvar (33)

Lokalplan forslag nr. 1143 – Etageboliger ved Rødkløvervej , Christiansbjerg med hørings-id H264

Ejerforeningen Katrinebjergparken ønsker hermed at indgive høringssvar til lokalplanforslag 1143 som bestyrelsen finder uhensigtsmæssigt, idet det skubber kvarteret i en anden retning e...

Projekt Rødkløvervej

Christiansbjerg Fællesråd ønsker ikke projektet gennemført. Villaerne skal blive liggende.

For forslaget

Jeg har lidt vanskeligt ved at forstå problemet ved at lade den nederste del af katrinebjergvej omdanne til etageejendom. De villaer der skal fjernes ligger som en ø mellem etageejendom...

NEJ TAK TIL FORSLAG OM ETAGEBOLIGER VED RØDKLØVERVEJ, CHRISTIANSBJERG

Jeg er meget kritisk over for forslaget om etageboliger ved Rødkløvervej. Det foreslåede byggeri passer ikke ind på Christiansbjerg, som er et område præget af lav bebyggelse. Ved at ri...

Protest mod fortætning ved Rødkløvervej, 8200 Aarhus N

Planen for den nye bebyggelse vil medføre alt for mange trafikale problemer i området med stor forhøjelse af trafikken og endnu større problemer med parkering. Selv om der kommer parker...

Nej tak til lokalplan 1143 - Rødkløvervej

Hvorfor mener jeg ikke forslaget skal vedtages: 1) Der er allerede stor udvikling i gang på Christiansbjerg med byggerier, som understøtter kommunens tanker om fortætning og vækst. Nabo...

Nej til forslag til Lokalplan nr. 1143

Forslaget til Lokalplan nr. 1143 bør ikke vedtages af mange grunde – her nogle af de vigtigste: - Fortætningen i området er i de senere år taget til, og endnu et højhusbyggeri i området...

Imod lokalplansforslag 1143

Som beboer i hus i området ser jeg med stor skepsis på projektet. Der er de kommende år lagt om til en transformation af området iht. blandt andet lokalplan 1052, 1102, 1048, 1037 mv. T...

Høringssvar angående Forslag til Lokalplan nr. 1143

Høringssvar angående Forslag til Lokalplan nr. 1143 om Etageboliger på Rødkløvervej Vejforeningen Dybkjærvej sender hermed sit høringssvar om lokalplanforslaget. Vi stiller os kritisk o...

Høringssvar vedr. Rødkløvervej-projektet

se vedhæftede pdf

Høringssvar vedr. byggeri på Rødkløvervej

Jeg er som bebor på Christiansbjerg dybt bekymrede i forhold til planer om byggeri af boligkarre´ med 233 boliger på Rødkløvervej. Jeg er forældre til et barn i Børnehaven Kløverparken,...

Lokalplan

Hvilken rædselsfuld ide at omdanne villaområdet til højhuse. Villaområde giver noget lys og luft til et byområde.

Hvad med børnehavens fremtid?

Dagtilbuddet er dybt bekymret i forhold til planer om byggeri af boligkarre´ med 233 boliger på Rødkløvervej. Vi har en børnehave, Børnehaven Kløverparken, der har til huse på Rødkløver...

Børnehave bliver lagt i skygge 8 mdr. om året

Der er nu gået et år fra vi blev informeret om den ” private developers” planer. Der har været tid til at forberede sig på den forvandling Rødkløvervej vil undergå, hvis byggeriet blive...

Høringssvar

Kære byråd Som beboer på Christiansbjerg og mor til et barn på Katrinebjergskolen rejser forslaget til denne lokalplan en del bekymringer. Et byggeri med 230 lejligheder som skal erstat...

Klage og lokalplan

KLAGE OVER LOKALPLANFORSLAGET Ud fra lokalplanforslaget, fremlagt til borgermøde d. 16. marts 2021, så står det klart, at utallige aspekter ved projektet modstrider lokalområdet og dets...

Skygge på børnehavens legeplads

Jeg er som mor til et barn i Børnehaven Kløvermarken, bekymret for alt det skygge, det nye byggeri vil give til børnehavens legeplads. Jeg synes ikke det er rimeligt for børn og voksne...

Trafikbelastningen ved projektet

Vi har fra Katrinebjergskolen ikke nogen holdning til selve byggeriet, men vil gerne rejse en bekymring omkring trafiksituationen, og den øgede trafikbelastning man må formode følger me...

vedr lokalplan 1143, Rødkløvervej

Jeg siger nej tak til projectet. Jeg tænker på øget trafik på Rødkløvervej, som er en skolevej, desuden parkeringsproblemer , da der er projecteret med forholdsvis få betalingsparkering...

Lokalplan 1143

Jeg mener at det er et helt forfejlet og uigennemtænkt projekt.

Nej tak til forslaget

Jeg synes forslaget bør afvises. Der bygges rigtig meget nyt på Christiansbjerg i øjeblikket og jeg mener det er vigtigt at nye projekter bliver udformet så de bidrager med noget til by...

Nej tak til lokalplanen

Kære kommune Jeg siger nej tak til det fremlagte forslag. Som beboer på Christiansbjerg og mor til skolebørn på Katrinebjergskolen ville jeg være enormt ærgerlig over denne ændring af l...

Skrotning af lokalplanforslaget

Ud fra lokalplanforslaget, fremlagt til borgermøde d. 16. marts 2021, så står det klart, at utallige aspekter ved projektet modstrider lokalområdet og dets borgeres ønsker. Først og fre...

JA til Lokalplan nr. 1143 - Etageboliger ved Rødkløvervej, Christiansbjerg

Inden man læser videre, vil jeg gerne offentliggøre at jeg er ejer af et, af de huse som er med her i processen om nedrivning. DET ER IKKE SKØNNE HUSE SOM ANDRE BESKRIVER - Det er derim...

Høringssvar til Lokalplan nr. 1143

Jeg er meget bekymret for konsekvenserne af et etagebyggeri ved Rødkløvervej. Jeg frygter en væsentlig trafikstigning lige omkring Katrinebjergskolen (jf udkørsel på Kløvermarksvej), hv...

Manglende helhedsplan

Kære byråd, Min kritik går primært på, at I ikke tager udgangspunkt i en helhedsplan for et område. Det svarer til at produktudvikle uden en strategi eller sætte et 11-mands fodboldhold...

Indsigelse til lokalplan nr. 1143

Hermed høringssvar til lokalplan 1143 på baggrund af afholdt borgermøde. Bebyggelsesstruktur: Den foreslåede bebyggelsesstruktur fremstår som en lukket karré med argumentation i at det...

Høringssvar til forslag til lokalplan 1143

Jeg er imod den nuværende udformning af den foreslåede lokalplan af følgende årsager: 1) Bygningsmassen fremstår højt (6 etager ud mod Katrinebjerg faldende mod Rødkløvervej) og uden sa...

Lokalplan 1147, byggeri

Overordnet set ikke mere højhus/ karré byggeri på Christianbjergs gamle del. Diversitet, karakteristika, lys og luft, det gode nære miljø vil forsvinde fra den gamle del af området. Omr...

Høringssvar for Forslag til Lokalplan nr. 1143

Jeg er ikke enig i lokalplanen og mener ikke byggeriet bør gennemføres. Der bliver bygget alt for mange betonsiloer i Aarhus og jeg synes ikke det planlagte byggeri er nødvendigt.

IMOD PROJEKT

Jeg er imod projektet: 1. Bygningen er for høj og tager derudover skygge til andre beboere i området 2. Gårdområdet er ikke til gavn for andre beboere, da det vil ligne at det kun tilhø...

Høringssvar til Lokalplan 1143

Der er ikke tilstrækkelig argumentation for gennemførsel af dette projekt. Det ses derfor gerne, at planerne om nedrivning af villa-ejendomme på Rødkløvervej, til fordel for etagebolige...

Fortætning ved Rødkløvervej, 8200 Aarhus N

Jeg vil godt stemme imod dette projekt. 1. Projektet er slet ikke bæredygtigt eller klimaneutralt, da det er spild af gode, solide parcelhuse, som passer fint ind i området. 2. Til geng...
19/04/2021 - 21:25

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00