Gå til hovedindhold

Helhedsplan for Hjortshøj

Strategisk byudvikling i og omkring Hjortshøj.

 

Fremtidens Hjortshøj skal udgøre rammerne for det gode liv i forstaden, hvor nærhed til storbyens kommercielle og kulturelle tilbud forenes med tætheden på natur, alsidige boligtilbud og lokalbaserede fællesskaber. Helhedsplanen sikrer en udvikling, der respekterer og bygger videre på byens identitet og historie, samtidig med at den åbner op for både nye beboere og funktioner, der understøtter bæredygtighed og bymæssig vitalitet.

Helhedsplanen kan ses her

Byrådsbeslutning

Forslag til strategisk helhedsplan for Hjortshøj er godkendt på byrådsmødet den 22. maj ​2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ønskede en mindretalsudtalelse medsendt.

Mindretalsudtalelsen kan ses her samt i referatet fra byrådsmødet.

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om Helhedsplanen for Hjortshøj den 25. juni 2024, kl. 19:30 – 21:00. Yderligere oplysninger om mødet, samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet, kan ses i helhedsplanen.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Indgivelse af klage og efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske via Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet gennem Klageportalen. Der gælder dog en række undtagelser, herunder hvis særlige forhold, f.eks. kognitiv funktionsnedsættelse, gør, at du ikke er i stand til at anvende digital selvbetjening. På Klageportalen kan du læse om, hvad særlige forhold bl.a. kan være. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge Klageportalen.

Hvis du er omfattet af et af de særlige forhold og trods vejledning, ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Planklagenævnet via mail på plan@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af Klageportalen skal begrundes. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes dette oplyst i anmodningen. Du skal være opmærksom på, hvis du sender følsomme oplysninger, skal det ske via en sikker kanal såsom Digital Post, sikker mail eller lign. Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via Klageportalen. 

Når du eller din eventuelle repræsentant ansøger om fritagelse for brug af Klageportalen, er det vigtigt, at du/I giver Aarhus Kommune besked om det. Så ved Aarhus Kommune nemlig, at der er en klage på vej. Aarhus Kommune kan orienteres via mail, telefon eller ved at sende et brev. Kontaktoplysninger: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: plan@mtm.aarhus.dk, telefon: 8940 4400.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 13. august 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.


Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Materialer (2)

Høringssvar (189)

Bevar naturarealerne i Andelssamfundet

Jeg er opvokset i Andelssamfundet i Hjortshøj, hvor jeg har leget, levet og nydt de naturarealer, som nu er truet af helhedsplanen for Hjortshøj. Det bekymrer mig, at naturen, dyre…

BEVAR AIH

AIH-arealet er et enestående lokalsamfund, som vi har alt for få af i Danmark. Det er uhørt, at et så unikt sted skal være under trussel. Jeg besøger AIH jævnligt og har stor ga…

Høringssvar vedrørende udstykning af Østergårdstoften

Det er ærgerligt, hvis der bliver udstykket til boligbyggeri på Østergårdstoften. En udstykning af landbrugsjorden, som i dag forpagtes af Andelssamfundet i Hjortshøj, vil efter mi…

"Hjortshøj - tæt på", Helhedsplan for Hjortshøj

Dette er en opfordring til at genoverveje dette indgribende indhug i et natur- og kulturområde, der lige nu skaber værdi - 'kulturel kapital' - både for biodiversiteten i- og omkri…

Byggeri langs Østergårdstoften

Lad os bevare den eneste vej frem, nemlig regenerativt landbrug, som pt føres Høsteriet og det øvrige økosamfund omkring Hjortshøj. Boliger må kunne opføres andre steder, hvor det…

Bevar sammenhængskraften i Hjortshøj

Lad Hjortshøj bibeholde sit særegne landsbymiljø, som efterhånden kun få områder har i Aarhus Kommune. Da AiH fortsat ønsker at være spydspids for udvikling af bæredygtig, lokal en…

Ildsjæle har skabt bevaringsværdig naturperle

I dag besøgte vi en lille naturperle skabt af ildsjæle, nemlig Høsteriet ved Hjortshøj, som er partnergård med Andelsgårde og er et regenerativt landbrug. Det var en kæmpe glæde…

Bevar aktiviteter og fælles ressourcer på landsbrugsjorden!

Dette høringssvar er skrevet fra en, der er vokset op i Andelssamfundet, og bla. har tilbragt utrolig meget tid hos gederne, og er blevet opdraget med og af naturen, som noget vi s…

Helhedsplanen for Hjortshøj

Helt utidssvarende at man vil ødelægge noget så unikt og bæredygtigt som gartneri, økologiske grøntsagsmarker, dyrehold og det grønne fællesområde ved Østergårdstoften. Stadsarkite…

Pas godt på Hjortshøj

Først tak for et spændende oplæg til helhedsplan for Hjortshøj. Dernæst et par tanker, specielt vedrørende byggeri på Østergårdstoften og FDF’ernes muligheder fremover. Byggeri …

kendetegnet ved Hjorsthøj, er fælleskabet

Som tidligere beboer og forhåbentlig kommende beboer er det især fælleskabet i hjortshøj, der trækker . Andelssamfundet er strærkt biddragende til den udvikling . Vi boede i hjorsh…

Bekymring om forslag

Jeg må udtrykke stor bekymring for helhedsplan Hjortshøj - forslaget om at bygge flere rækkehuse ved Østergårdstoften. Det vil gå ud over et unikt område ved Andelssamfundet inkl. …

Hjørnegrunden og Østergaardstoften

Forslagene for Hjørnegrunden og Østergaardstoften vil fjerne henholdsvist 1,75 hektar og 2,04 hektar af de grønne fællesarealer i andelssamfundet og Hjortshøj. Det svarer til omkri…

Vi vil beholde vores fællesskab i marken

Lad områderne ved Østergårdstoften være, fordi det er sådan her fremtiden bør se ud. Lokale kompetente fællesskaber der dyrker bæredygtige afgrøder til glæde og gavn. Bør komme før…

Hjortshøjs fællesskab

Dette høringssvar er skrevet som input fra en borger, der bor i Hjortshøj og har sin daglige gang på nogle af de omfattede arealer. En del af de omfattede arealer benyttes af Andel…

Trængt på grønne åndehuller og stilhed

Trængt på grønne åndehuller og stilhed En tidlig morgen, en sen aften, måske ved solnedgangstid eller bare midt på dagen går folk og lufter hunde og står et øjeblik og puster u…

Hjortshøj lokalplan

Naturområdet ved Andelssamfundet i Hjortshøj er et område, der har skabt mulighed for øget fællesskab ved dyrkning af jorden. Der er både økologisk dyrkning af grønsager forestået …

Beskyt naturen og andelssamfundets marker

Området omkring Andelssamfundet er innovativ byudvikling og en uvurderlig perle for Aarhus. Det er et levende bysamfund med stor betydning for ikke kun områdets egne beboere men og…

Uoverensstemmelse imellem den strategiske plan og planlagte aktiviteter

Som indledning til Helhedsplan for Hjortshøj står der om strategien bag arbejdet at: Fremtidens Hjortshøj skal udgøre rammerne for det gode liv i forstaden, hvor nærhed til stor…

Bebyggelse langs Østergårdstoften/Høsteriet og Andelssamfundet Hjortshøj

Med tanke på hvor langt vi er fra at indrette os bæredygtigt, er det helt ufatteligt at Aarhus Kommune overhovedet overvejer at lave noget, der truer eksistensen af Andelssamfundet…

Trafikken i Hjortshøj

Stop for yderlig forøgelse af trafikken i Hjortshøj by. Hjortshøj Stationsvej er meget trafik-og støjbelastet til stor gene for områdets beboere. Fremtidige planer om bebyggelse …

Boliger på Østergårdstoften

Jeg er med i grøntsagsordningen på andelssamfundets jorde, der ligger nær det sted kommunen vil udlægge til nye boliger. Vi er 100, der er med i en ordning, hvor vi selv dyrker v…

Helhedsplan for Hjortshøj

Bevar andelsamfundet. Dets natur, kultur og dyreliv

Bebyggelse på arealet ved AIH (Hjortshøj)

Igen ønsker byrådets politikere at der skal bygges på markerne ved Andelssamfundet i Hjortshøj. Skidt med de grønne visioner. Skidt med byens nuværende borgere og skidt med at man …

Andelssamfundet i Helhedsplanen for Hjortshøj

Jeg har boet 25 år i Andelssamfundet og arbejdet i Hjortshøjs daginstitutioner som pædagog næsten lige så længe., og det er chokerende at læse den del af helhedsplanen der omhandle…

Bebyggelse af Østergaardstoften en katastrofe for området

Kære Politikere. Jeg vil gerne protestere over, at der planlægges rækkehusbebyggelse ved Østergaardstoften i Hjortshøj. Området strækker sig ind over Andelssamfundet i Hjortshøj, …

Helhedsplan for Hjortshøj

Drop bebyggelsen på Østergårdstoften, så biodiversiteten kan bevares. Pileskoven er et dejligt naturskønt sted, der er åndehuld for børn og voksne. Her skabes, der et fællesskab, d…

Bevarelse af grøntsagsordningens jorde.

Jeg er den lykkelige bruger og medlem af grøntsagsordningen i Hjortshøj på 16 år. Den kvalitet af grøntsager kan ikke købes for penge og er en aktiv del af Andelssamfundets fundame…

Høringsvar

Bevar andelsamfundet. Dets natur, kultur og dyreliv

Bevar Østergårstoften

Jeg beder Århus Kommune bevare Østergårdstoften, dyreholdene og naturen der.

Ændringsforslag til Helhedsplanen for Hjortshøj/Østergårdstoften

Som nærmeste nabo til området ved Østergårdstoften kan jeg året rundt glæde mig over alle de børn og voksne, der bruger området til unik kontakt med natur og dyreliv. De ser geder…

Andelssamfundet i Hjortshøj

Jeg vil anmode Århus Kommune om at bevare Østergårdstoften, dyreholdene og naturen i området.

Østergårdstoften.

Synd og skam at man planlægger byggeri på et areal, som er til så meget glæde og gavn for mange mennesker i Hjortshøj. En økologisk grøntsagsordning, som dyrkes af 100 + mennesker…

Boliger på Andelssamfundets lejede jorde i Hjortshøj

Jeg er med i grøntsagsordningen sammen med cirka 100 andre mennesker fra Hjortshøj og omegn. Vi dyrker fantastiske økologiske grøntsager nær på hvor vi bor. Og lige ved siden af er…

Helhedsplan Hjortshøj

Jeg beder Århus Kommune bevare Østergårdstoften, dyreholdene og naturen der.

Helhedsplan for Hjortshøj

Landbrugsjorden omkring Andelssamfundet er utroligt vigtig for de mennesker, der bor og arbejder der. Derfor er det mit store ønske, at den bevares til landbrug og natur, i stedet …

Helhedsplan Hjortshøj

Hvorfor er der ingen der spørger beboerne i Hjortshøj om hvad de gerne vil have skal ske med deres by/bydel? Når et velfungerende andelssamfund og byen hsr glæde af naturen, hvorf…

Trafik på Mejlbyvej gennem Gl Egå

Det er tragisk at der ikke tages hensyn til øget trafik gennem Gl Egå, som i forvejen er hårdt belastet. Der bør nu besluttes en omfartsvej eller alternativt bør trafik fra Hjortsh…

Bevar Østergårdsparken

Jeg har med stor glæde læst helhedsplanen , med fokus på Østergårdsparken. Og kan endelig konstatere at vi nu et tættere på end nogensinde før , at Østergårdsparken bliver udlagt t…

Helhedsplan Hjortshøj

For høringssvar, se vedhæftede.

Trafikken på Hjortshøj Stationsvej

Jeg ser den øgede trafik på Hjortshøj Stationsvej, som et stort problem for hele byen, og for sikkerheden for alle uanset om man færdes son cyklist, fodgænger eller i bil.

Bevar Andelssamfundets landbrugsjord

Jeg mener grundlæggende at der er mange gode visioner i helhedsplanen for Hjortshøj, men jeg mener det er en forkert beslutning at inddrage landbrugsjorden i Andelssamfundet til be…

Aarhus Kommune – husk at passe på det der har værdi!

Aktiviteterne som foregår i og udgår fra Andelssamfundet inspirerer langt ud over det lokale. Det er synligt for lokale beboere, det er synligt for tilflyttere og det er synligt i …

Høsteriets forsatte virke

Kære kommune Hvad der er skabt i Hjortshøj er fantastisk. At give biodiversitet og bæredygtigt landbrug en chance i et diverst fællesskab som andelssamfundet er, er noget der er…

Bebyggelse på Østergaardstoften vil ødelægge det, der gør Hjortshøj særlig

Jeg er enormt ærgerlig over at læse, at der i helhedsplanen blandt andet peges på det grønne område ved Østergårdstoften/Andelssamfundet som mulig byggegrund. Netop dette område bi…

Høringssvar- Hjortshøj

Tillæg til høringssvar HS2145977 Fotos fra Rundvisninger i Andelssamfundet bla af Husmoderforeninger, Højskoler, Efterskoler og Gymnasier, Folkeskoler og Børnehaver. Der er også…

FDFs lokation i helhedsplanen

Det er jo spændende med nye tiltag, og udbyggelse af Hjortshøj. Det er ærgerligt, at det er på bekostning af de ting der gør byen, til den landsby, som vi er flyttet væk fra Aarhus…

Høringssvar- Andelssamfundet i Hjortshøj

Forslaget til arealudlæg til bebyggelse i Andelssamfundet i Hjortshøj, vil jeg gerne modsætte mig. Det vil få dramatisk indvirkning på en række forhold og aktiviteter, der er vigti…

Bebyggelse på Østergårdstoften ødelægger fælleskab og biodiversitet

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at Nedslagspunkt #4 i Helhedsplanen genbesøges. Forslaget om at opføre boliger på østsiden af Østergårdstoften vil ødelægge det skønne fælle…

Bevar Andelssamfunds jord. Nej tak til byggeri på Østergårdstoften.

En grøn oase i Hjortshøj by, med Høsteri, grønsager, geder og høns, samt kultur, det skal ikke ødelægges med nybyggeri, der kan bygges andre steder, hvor det ikke ødelægger det bes…

Høringssvar vedrørende helhedsplan Hjortshøj

Til Byrådet i Aarhus Høringssvar vedr. Helhedsplan Hjortshøj Økologisk Landsforening har med stor interesse læst Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj, da planen vil have e…

Byggeri langs Østergårdstoften

Jeg ville ønske, at Århus Byråd vil se, hvor rige de er med hele med hele to velfungerende, folkekære bynære landbrug, som skaber stor værdi for lokalsamfundet - og det velfungeren…

Byggeri langs Østergårdstoften

Helhedsplanen for Hjortshøj ønsker fx at fordre "lokalbaserede fællesskaber," "natur" og "bæredygtighed." Lokalbaserede fællesskaber, natur og bæredygtig udvikling er netop, hva…

Spejdergrunden og FDF Hjortshøj

Se venligst vedhæftede pdf dokument, som indeholder høringssvaret fra FDF Hjortshøj.

Grønne lokale fællesskaber skal hyldes.

Jeg hylder lokale og bæredygtige initiativer, som f.eks. Høsteriets grøntsagsmark og jeg synes også at kommunen skal bakke op om sådanne og flere andre initiativer, hvilket kan hjæ…

Høringssvar ift. lokalplanen i Hjortshøj

Jeg vil gerne på det kraftigste anbefale og ønske at der ikke bygges på arealet langs Østergårdstoften. Det vil være katastrofalt for Andelssamfundet i Hjortshøj, som i årtier har …

Byggeri ved Østergårdstoften

Det er efter min mening bestemt ikke et godt forslag, at Aarhus Kommune vil bygge boliger på området øst for Østergårdstoften. Her ligger nemlig det nyetablerede regenerative gart…

Helhedsplan for Hjortshøj overser det vigtigste

”Fremtidens Hjortshøj skal udgøre rammerne for det gode liv i forstaden, hvor nærhed til storbyens kommercielle og kulturelle tilbud forenes med tætheden på natur, alsidige boligti…

Flere boliger= flere børn?

Jeg synes først og fremmest at andelssamfundet er et fantastisk sted som byen vil blive fattigere hvis det forsvinder. Oveni må jeg bare sige at så længe de familier der i forvejen…

Østergårdstoften og Andelssamfundet

Østergårdstoften og Andelssamfundet Taler Helhedsplanen med to modstridende synspunkter? Det ene siger: Helhedsplanen sætter de overordnede rammer for, hvordan byens eksiste…

Hjortshøj

Byggeri langs Østergårdstoften. Jeg kommer tit til Hjortshøj, og er i den forbindelse altid en tur Østergårdstoften. Her er jeg også inde på Andelssamfundets jorder. Jeg finder d…

landbrugsjorden i Andelssamfundet Hjortshøj

Jeg bor i Randers, men kommer tit til Hjortshøj, hvor jeg altid er på besøg i Andelssamfundet. Her er der skabt et unikt område, med plads til mennesker, dyr og planter. Det er …

Lad nu være med at udstykke et af de fantastiske….

Lad nu være med at udstykke en by og et område sønder og sammen blot fordi det er opportunt lige nu fordi der er skabt et fedt byliv ved 100 vis af hjortshøjbeboeres store indsats …

Mange natur og dyreoplevelser

Det er med stor ærgrelse, at jeg har læst, at det er er foreslået at bebygge et område ved Østergårdstoften i Hjortshøj. Det er et område, som byens fire institutioner og vi med vo…

Byggeri ved Østergårdstoften

Nej tak til byggeri langs østergårdstoften! Det reducerer det grønne område med 2/3, hvor der er så mange nyttige aktiviteter, som gavner mennesker, dyr og planter: Høsteriet, høns…

Byggeri langs Østergårdstoften

Øget byggeri i og omkring Andels samfundet vil have dystre konsekvenser for biodiversiteten og naturen som allerede er under unødvendigt pres landet over. Jeg har haft det privileg…

Husk de planetære grænser, når I laver lokalplaner - lokal fødevareforsyning er afgørende!

Det anslås, at skovlandbrug og opbygning af kulstof i jord kan lagre op til 305 millioner tons CO2 årligt, hvilket er betydeligt i forhold til landbrugets samlede drivhusgasudledni…

Byggeri ved Østergårdstoften Hjortshøj

Jeg vil på det kraftigste anbefale at man ikke bebygger på Østergårdstoften. Det vil ødelægge mulighederne for livsudfoldelse og indskrænke beboernes mulighed for at dyrke økologis…

Bebyggelse på østsiden af Østergårdstoften

Østergårdstoften. Jeg har med interesse læst helhedsplanen for Hjortshøj, og vil gerne knytte en kommentar til forslaget om at bebygge østsiden af Østergårdstoften. Argumentet fo…

Modstand mod ændringerne ved AIH og FDF grunden

Det giver absolut ingen mening at den såkaldte helhedsplan går ind og ændrer på super vitale områder af Hjortshøj bys liv og nerve! De foreslåede ændringer ved FDF grunden frarøv…

Helhedsplan Hjortshøj - bebyggelse på østergaardstoften

Naturområdet langs Østergaardstoften skal ikke bebygges. Det vil være et kæmpestort tab for byen. Det er bygget op gennem mange år og det er alt for nemt og respektløst for natur…

Bydvikling

Andelssamfundet i Hjortshøj er et meget stort samlingspunkt for ikke blot AIH's beboere, men for hele Hjortshøj samt mange af de nærliggende områder. Med kommunens intention om byu…

Bevar Høsteriet og trafik

Helhedsplanen bør ændres så man ikke rammer Andelssamfundet og Høsteriet. De bidrager med lokale økologiske råvarer og biodiversitet. Desuden bør man overveje, hvad den øgede mæng…

Øget trafik på Mejlbyvej

Jeg er oprigtigt bekymret for den øgede mængde trafik i Gammel Egå som der er udsigt til. 1000 biler/lastbilee mere om dagen på en, i forvejen alt for belastet smal vej, hvor vi må…

Trafik

Der er alt for meget trafik på Mejlbyvej. Vi har svært ved at komme id og folk kører for stærkt. Så mere trafik vil være en stor udfordring for vores familie på 5.

Helhedsplan for hjortshøj

Som svar på helhedsplanen for området langs østergårdstoften i Hjortshøj synes jeg man burde tænke de eksisterende grønne arealer ind og bevare de tiltag der støtter mangfoldigt dy…

Værn om Andelssamfundet Hjortshøj

I har et unikt særkende i Hjortshøj - Andelssamfundet. Jeg vil opfordre jer til at værne om det, for det er værdifuldt med forskellighed og med bæredygtige pionere. Det er med til …

Bevar arealet omkring Andelssamfundet i Hjortshøj

Bevar arealet omkring Andelssamfundet; stierne, markerne er vidunderlige, det er en af årsagerne til at her bo her, frisk luft og plads. Desuden er Hjortshøj slet ikke i stand til …

Bebyggelse i Hjortshøj

Selvom det er til at begribe at Hjortshøj vokser og at kommunen i almindelighed har behov for flere boliger, så bør man tænke sig grundigt om, inden man bebygger området langs Øste…

Beskyt Høsteriet, stop nuværende planer for helhedsplan for Hjortshøj

Jeg har med stor interesse læst Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj, da en af foreningens samarbejdsjordbrug ligger i området. Der er tale om Høsteriet (hoesteriet.dk), som v…

Helhedsplan for Hjortshøj

Jeg må understrege hvilken perle andelssamfundet i Hjortshøj er. Ødelæg det ikke med de planlagte ændringer. Vi og vores børn er kommet der hvert år især i forbindelse med høst-arr…

Uholdbar trafiksituation gennem Gl.Egå

Det er helt uforståeligt at der ikke er taget højde for trafikfoldene på Mejlbyvej gennem Gl.Egå. Der kører al for megen tung trafik gennem byen og antallet af biler efter bl.a ti…

Andelssamfundet

Se den valgte fil

Trafik

Se vedhæftet fil

Cykelsti på Mejlbyvej

Der er et stort behov for at få etableret en cykelsti fra Hjortshøj til Egå. Mejlbyvej er stærkt befærdet af biler og ikke mindst af lidt tungere trafik. Derfor finder jeg det er…

Østergaardstoften

Jeg kan ikke anbefale at der bliver bebygget på Østergaardstoften, idet hele området er et stor åndehul for byens borger,og der bliver brugt til mange forskellige aktiviteter til s…

Pas på vilkårene for levedygtige fællesskaber....

Jeg har været en del af Hjørnegrunden i en årrække, og har således med interesse fulgt tilblivelsen af Helhedsplanen for Hjortshøj - og dermed AiH. Det er blevet en god, gennemarb…

Mod ny byplan

Hej Jeg har for 4 år siden skrevet høringssvar vedrørende samme sag, der nu ulykkeligvis skal igennem damme mølle for at kommunen kan tjene enkelte penge på at bebygge jord til …

Helhedsplanen for Hjortshøj

Jeg vil gerne protestere mod planerne om, at bygge på Østergårds Toften i Hjortshøj. Dels vil det ødelægge naturværdien for borgerne i Hjortshøj, og tvinge AIH til at flytte deres …

Nye boliger i Hjortshøj

Jeg bakker op om at Aarhus kommune skal rumme flere borgere. Jeg mener dog, at Hjortshøj er ved at nå sit Max i og omkring centrum af byen. Der bør etableres helt nye områder længe…

Bevar Andelssamfundet som det er

Andelssamfundet i Hjortshøj er et helt unikt sted, hvor naturen binder folk sammen. Det er et forbillede for fremtidens måde at bo tæt på den mad, man spiser. I disse tider har vi …

Andelssamfundet i Hjortshøj

Andelssamfundet skal besvares, som det er i dag. Det er en lille perle, som os i og udenfor Hjortshøj har kæmpe glæde af med dyr, grøntsagsmarker med mere. Noget, der er bygget op …

Helhedsplan for Hjortshøj

Det ville bære et kæmpe stort tab for Hjortshøj og alle os beboere. Vi har utrolig megen glæde af Andelssamfundet, som giver byen mening og særpræg. Det vil fjerne en vigtig socia…

Bevar Andelsgaarden Høsteriet

Høsteriet er netop kommet med i Rasmus Willig konceptet Andelsgaarde, som viser en reel regenerativ måde at dyrke jorden på. Høsteriets varer sælges i den lokale Daglibrugsen. Det,…

Trafik på Virup Skovvej

Jeg bliver helt oprigtigt bekymret for om ideen med at fører Virup Skovvej ud til Mejlbyvej. Der findes mange børnefamilier på Virup Skovvej og hvis den vej bliver gennemgående, vi…

Hjortshøj

Det er bekymrende, hvis planen vil medføre øget trafik (1.000 biler +) i Gl. Egå, da hverken byen eller veje er dimensioneret herefter. Desuden færdes mange børn på vejene i område…

Et forbillede - ødelæg det nu ikke!!!

Andelssamfundet i Hjortshøj er et helt unikt sted hvor naturen binder folk sammen. Det er et forbillede for fremtidens måde at bo tæt på den mad man spiser. Det er intet mindre end…

Østergårdstoften er en Sikker skolevej.

Jeg vil gerne påpege, at Østergårdstoften er en Sikker skolevej og færdselsåre for rigtig mange cyklister, i alle aldre, hver dag. At der skulle kunne bebygges på den "ledige" side…

Nedslagspunkt #4

Kære Aarhus Kommune, Jeg stødte her forleden på jeres ”Helhedsplan for strategisk byudvikling i og omkring Hjortshøj” og jeg mener som borger i Aarhus oprigtigt, at der er mange…

Alt for meget trafik igennem Gl. Egå

Det er jo fuldstændig hensynsløst at tilføre mere trafik igennem Gl.Egå. Der er i forvejen alt for meget trafik, store lastbiler og alt for hurtig kørsel. Det er med liv og helbred…

Bevar Høsteriet

Kære Århus kommune Jeg skriver i håbet om at I tænker jer om og bevarer Høsteriet. Høresteriet er et regenerativt småskala-landbrug, som er svaret på en måde at passe bedre på vor…

Trafik Mejlbyvej Gl. Egå

Der er enormt mange børne familier i området ved Gl. Egå, der dagligt skal krydse Mejlbyvej for at komme til vuggestue, børnehave og skole. Vi ser allerede meget tung tragik der kø…

Nej tak til mere trafik i Gl. Egå

Spændende med fornyelse i Hjortshøj, men ærgerligt at andre må bøde for det. Jeg mener det er voldsomt uansvarligt at tilføre Mejlbyvej i Gl. Egå mere trafik. Mejlbyvej er supersm…

Trafik på Mejlbyvej i Gl. Egå

Jeg er bekymret for den øgede trafik på Mejlbyvej igennem Gl. Egå. Det er i forvejen et stort problem og der køres alt for stærkt udenfor myldretid. Kunne man håbe på en anden omfa…

Trafik

Jeg indgiver hermed et høringssvar. Gl. Egå har allerede omfattende problemer med gennemkørende trafik. Det vil forøges. Der bør tages tiltag til begrænse dette. Evt. startende…

Bevar den jord som bla. Høstetiet forpagter.

Jeg er køkkenleder på Egå Ungdomshøjskole. Vi har i år startet et samarbejde med gartneriet Høstetiet i Hjortshøj. Vi er et køkken der er i gang med en grøn omstilling, og bla. der…

Trafik i Gl.Egå

Det er bekymrende med mere trafik gennem gl.Egå. Jeg har små børn, der cykler i skole - det er i forvejen voldsomt. Vi har ikke brug for mere trafik.

For meget farlig trafik i børnefamiliers lokalsamfund

Dette er virkelig en dårlig ide. Vi har pt rigeligt med trafik igennem gl Egå. Både Store lastbiler og personbiler, da vejen er blevet til en indfaldsvej. Vi vil gerne have fre…

Trafikken er er gevaldigt problem

Jeg indgiver hermed et høringssvar. I gl Egå har vi et gevaldigt problem med trafik og folk der køre alt for hurtigt, vi har også store problemer med de trafik bump m.v som er a…

Østergårdstoften

Kære Århus Kommune, Jeg skriver for at udtrykke min bekymring og modstand mod det planlagte byggeri langs Østergårdstoften. Jeg værdsætter i høj grad de eksisterende landbrugsjo…

Byggeri på Østergårdstoften i Hjortshøj

Vi har som samfund netop valgt at gå i en ny retning med vores alle sammens fælles landbrug jf. Grøn Trepart. Vi vil bevare vores produktion, men i en form, der tager betydeligt he…

Plan om opførelse af boliger på økologisk jord ved Andelssamfundet Hjortshøj

Kære Århus Kommune I har en ambitiøs klimapolitik, og har høje mål når det gælder grøn omstilling - Hurra for det . For at I kan lykkes med det skal der handles på en bred front, …

Byggeri ved østergårdstoften , hjortshøj

Høsteriet på grunden er et gartneri, økologisk og divergent drevet. Vi har brug for den slags gartnerier og de erfaringer de udvikler i omlægningen af det traditionelle landbrug. …

Helhedsplan for Hjortshøj

Så er helhedsplanen kommet og det lader umiddelbart til at være en fin, konstruktiv og gennemarbejdet plan. Desværre ser det ud til at Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH), endnu en g…

Byggeri langs Østergårdstoften

Jeg bor i Århus c og sætter stor pris på landbrugsjorden og biodiversitetsarealerne ved Høsteriet. Jeg er medlem af Høstetiet og andelsgårde. Jeg er flyttet til Århus fra København…

Nej tak til bebyggelse langs østergårdstoften

Min familie og jeg bor i Hjortshøj, og sætter stor pris på det rekreative og fællesskabsdannende område, AIH er. En reducering af AIH og herunder andelsgartneriet/høsteriet vil vær…

Bevar landsbrugsjorden i Andelssamfundet

Jeg har med interesse læst Helhedsplanen for Hjortshøj. Der er mange gode takter, og der er meget udviklingspotentiale i byen. Dog sprang to ting mig i øjnene, som lyder lidt mere …

Høringssvar

Jeg synes, det er voldsomt ærgeligt at der med den planlagte vej skal ødelægges så meget for så mange. FDF i Hjortshøj er den mest dyrkede fritidsaktivitet blandt byens børn og …

Nej tak til bebyggelse på Østergårdstoften

I helhedsplanen for Hjortshøj taler kommunen om byudvikling i Hjortshøj. Med hensyn til bebyggelse på Østergårdstoften, mener jeg, man er igang med AFVIKLING af et stort grønt omr…

Hjortshøj og Andelssamfundet efter Helhedsplanen

For det første vil jeg gerne rose Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj for dets grundige beskrivelse af vores landsby. Og givet den politiske præmis at Aarhus skal vokse med e…

Helhedplan for Hjorshøj

Vi har med stor interesse læst forslaget til helhedplan for Hjorthøj. Vi er generelt meget tilfredse med, at der laves en overordnet plan for byens udvikling. Vi har følgende betra…

Høsteriet

Vi har været med og støttet Høsteriet fra start. Vigtigheden at støtte op om små bæredygtige og økologiske landbrug er for os helt centralt i den måde vi driver restaurant. Høsteri…

Bevar den økologiske landbrugsjord ved AIH og Høsteriet

Kære Teknik Og Miljø Jeg har svært ved at se meningen i al den snak, om den "grønne-omstilling", når man planlægger udvidelse af bebyggelse - i lige netop sådanne et område. For…

Nej til inddragelse af økologisk landbrugsjord i Andelssamfundet til parcelhuse

Dette høringssvar afgives på vegne af foreningen Landsforeningen for Økosamfund (LØS). LØS protesterer mod, at lavskov og regenerativt landbrug ved Østergårdstoften skal fældes for…

Byggeri langs Østergårdstoften

Vil kommunen ikke nok lade være med at bygge langs Østergårdstoften. Jeg værdsætter mit tilhørsforhold til området gennem Høsteriet, hvor jeg ser frem til at kunne deltage i arb…

Parcelhusbebyggelse på landbrugsjorden i andelssamfundet i Hjortshøj

GRØN KOMMUNE? I vil være en mere bæredygtig kommune, have mere skov, etc. Alt sammen noget I arbejder hen imod. Nu er der nogle grønne, klimabevidste borgere der i fællesskab AL…

Vedrørende Byggeri langs Østergårdstoften - Bevar Høsteriet

Jeg mener, helhedsplanen for Hjortshøj bør gentænkes med hensyntagen til de områder, I påtænker at bebygge. Jeg har besøgt AIH og Høsteriet ved flere lejligheder, og ved, at de e…

Beskyt området ved og omkring Østergårdtoften mod by udvidning

Kære Århus Kommune, Jeres planer om at udvide byen ved og omkring Østergårdstoften, vil være ødelæggende. Ødelæggende, da området allerede er optaget og bliver brugt til sociale, …

Bevar Høsteriet!

Jeg mener at byggeriet byggeri langs Østergårdstoften skal droppes eller det bebyggede areal skal begrænses markant så Høsteriet og naturen omkring Andelssamfundet Hjortshøj kan be…

Høsteriet i Hjortshøj

Høsteriet i Hjortshøj leverer gode, sunde råvarer til mange mennesker i og omkring Hjortshøj. En perle af hårdtarbejdende mennesker, der yder deres bedste for at gro gode grøntsa…

Bevar AIH og Høsteriet!

For tre år siden følte jeg mig som den heldigste i verden da jeg flyttede med min mand og nyfødte søn til Østergårdstoften som en del af Bogruppe 5 i Andelssamfundet i Hjortshøj (A…

Høsteriet er fremtiden og må ikke lukkes

Høsteriet er et tydeligt bevis på at det kan lade sig høre med ægte grøn omstilling Beliggende i AIH som igennem 30 år har arbejdet for bæredygtighed og ægte grøn omstilling, vil…

Aa. k.`s klimaaftale og byggeri langs Østergårdstoften???

Aarhus kommune har mange, fine visioner for byens udvikling-det gælder også, når vi tænker i bæredygtig udvikling. Med den netop vedtagne Klimaaftale for Aarhus ( vedtaget i byråd…

Sårbare områder

Hej Aarhus Kommune, hvilke hensyn bliver der taget til de sårbare områder? Vh

Kære politikere - pas på ikke at tage af hovedstolen af herlighedsværdi.

Der er meget fint og godt i helhedsplanen, som jeg har fulgt tæt i sin tilblivelse. Ikke mindst er jeg taknemmelig over, at beslutningen fra kommuneplan 2007 om en udbygning af And…

Støt bæredygtige civilsamfund - stop med at bygge langs Østergårdstoften og red Høsteriet

Jeg er ikke selv fra Hjortshøj, men jeg er kommet der flere gange på grund af det stærke og imponerende civilsamfund, de har. Det bygger tætte bånd i et lokalsamfund, at have lokal…

Helhedsplanen for Hjortshøj dræber Høsteriet

Kære Teknik og Miljø Helhedsplanen for Hjortshøj dræber Høsteriet - et regenerativt gartneri, der ligger på samme jord som Andelssamfundet Hjortshøj også benytter sig af. Høster…

Stop med at bygge langs Østergårdstoften - Bevar Høsteriet

Kære Byråd. Jeg har hørt, fra gode venner, at I planlægger at bygge langs Østergårdstoften i Hjortshøj. Det går ikke. For den nye helhedsplan sørger for at et fint regenerativt ti…

Byggestop på regenerative jordbrug og lavskov

Kære Teknik og Miljø, Århus Kommune Jeg har flere gange besøgt Høsteriet der ligger på grunden ved Østergaardstoften i Helhedsplanen. Jeg værdsætter at komme for at se hvordan mad…

Beskyt det regenerative landbrug ved Østergårdstoften

Helhedsplanen lægger op til, at området ved Østergårdstoften skal bebygges med rækkehuse. Det ville være rigtig synd, da der i forvejen ligger det regenerative landbrug Høsteriet. …

Høringplan hjortshøj

I snakker så meget om klima og bevaring af dette så hvorfor ødelægge den økologi der ligger der.

Byggeri langs Østergårdstoften

Vi i foreningen Bondelauget er en samling af lokale producenter på Djursland, der har til formål at fremme en bæredygtig og genopbyggende udvikling af dansk landbrug. Metoden er at…

Helhedsplan for Hjortshøj - bebyggelse af Andelssamfundets områder

Jeg er stærkt imod planen om at inddrage den lejede jord mhp. bebyggelse. Andelssamfundet i Hjortshøj viser for mig at se vejen for andre byområder i forhold til at leve og bo bære…

Gartneriet Høsteriet skal bevares

Der er behov for små bynære og økologiske landbrug som Høsteriet. Jo mere økologisk jord vi har, desto bedre stillet står vi i en nær fremtid med fødevarekrise og klimakrise. At lu…

Bevar Andelssamfundets og Høsteriets jordbrug og deres biodiversitets initiativer

Som biologistuderende værdsætter jeg i stor grad de initiativer og den forståelse som både andelssamfundet og høsteriet har af naturen og samspillet mellem biodiversitet og afgrøde…

Byggeri langs østergårdstoften

Jeg vil på det kraftigste anbefale kommunen at genoverveje sin beslutning om at bygge i andelssamfundet hjortshøj nærmere betegnet Byggeri langs østergårdstoften. Der ligger neml…

Fin helhedsplan, men…

Fin helhedsplan - godt arbejde. Det er dog meget ærligt at et fint regenerativt tiltage som Høsteriet må lade livet i byudviklingens navn. Er burde ikke være nødvendigt. Den slag…

Andelssamfundet og Høsteriet

Begge foretagender har stor betydning for Hjortshøj med de mange tiltag, der har stort fokus på miljøet, bæredygtighed, social ansvarlighed og generelt inklusion af byens befolknin…

Bevar Høsteriet

Jeg vil gerne slå et slag for at Høsteriet bevares og integreres i den nye planlægning. Det er vigtig at borgere ikke bliver mere distanceret fra jorden og fra bæredygtige landbru…

Bevarelse af jordbrug i Hjortshøj

Borgere i byen sikres med Høsteriet i Hjortshøj en sjælden adgang til at lære om fødevareproduktion, bæredygtighed og jordens sundhed. Jordbrugets medarbejdere påtager sig et stort…

Bevar mark & jord ved andelssamfundet

Jeg synes at marken og beplantningen ved andelssamfundet og ned til østergaardstoften skal bevares og at der ikke skal bygges flere nye huse. Det grønne område har stor betydning f…

Byggeri langs Østergårdstoften

Jeg mener, at Aarhus Kommune bør genoverveje beslutningen om at bygge langs Østergårdstoften, da dette vil fjerne gartneriet Høsteriet og kraftigt reducere arealet på Andelssamfund…

Landbrugsjorden i AIH: langtidsleje eller salg

Vi var mange der i slut 80’erne blev meget optaget af Brundtland-rapporten, også kaldet:Vores fælles fremtid”. Den satte for første gang fokus på global bæredygtighed. Den var sti…

Byggeri langs Østergårdstoften.

Jeg skriver et høringssvar anggående byggeri langs Østergårdstoften, da dette kommer til at ramme andelssgården Høsteriet. De laver et stort og meget vigtigt arbejde, i form af a…

Indvending mod helhedsplanen ifht bebyggelse på Østergårdstoften

Helhedsplanen foreslår at de marker AIH lejer af Århus kommune, og som vi har dyrket økologisk i socialt fællesskab i tæt på 30 år nu, indskrænkes så vi vil få mere end svært ved …

Bevar høsteriet

Bevar den grønne natur og gartneriet/høsteriet. De forsøger at give folk den god oplevelse med natur og lære om dyrke vores jord på en bæredygtig måde. De er som led i den positive…

Naturen

Hvis pileskoven skal fældes for at gøre plads til en masse nye bygninger, modarbejder Aarhus kommune decideret deres egen og regeringens klimaplan. Vi befinder os i en decideret kl…

Høringssvar vedrørende helhedsplan for strategisk byudvikling i og omkring Hjortshøj.

Århus kommune har spillet ud med en plan, som indbefatter udstykning af de frie områder på Østergårdstoften til tæt/lav bebyggelse. Kommunen har præsenteret planen som en attrakti…

Helhedsplan Hjortshøj

Ud fra den præmis, at der denne gang vil blive bygget et større antal boliger på Østergårdstoften, er der to forhold, som jeg håber, Byrådet vil tage hensyn til. 1) Bevar virkso…

Høringssvar

Hejsa. Jeg skriver da jeg er lidt ærgelig over byggesituationen i Hjortshøj og Øko-samfundet. Især da i vil bygge på den frugtbare jord Marie fra Høsteriet dyrker. Jeg går …

Helhedplan Hjortshøj

I Helhedplan for Hjortshøj foreslås Østergårdstoften yderligere bebygget. Det bekymrer og undrer os meget, at naturområderne og landbrugsjordene i Hjortshøj foreslås bebygget. Det…

Helhedplan Hjortshøj

Vi stiller os helt uforstående overfor de dele af helhedsplanen, der ønsker Østergårdstoften og pileskoven bag inddraget til bebyggelse. Begge centrale og helt væsentlige områder …

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

LAVSKOVEN - PILESKOVEN FÆLDES HVIS HELHEDSPLANEN GENNEMFØRES Skoven fungerer i dag som rekreativt og kreativt fællesrum for byens borgere og skoler Pileskoven ligger som et s…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

ANDELSSAMFUNDETS FÆLLESDREVNE LANDBRUG RAMMES HÅRDT AF HELHEDSPLANEN Vigtige modeller for fremtidens landbrug trues af Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj Aarhus Kommu…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

HØSTERIET - EN MODEL FOR FREMTIDENS BYNÆRE LANDBRUG - VIL FORSVINDE MED HELHEDSPLANEN Marie Junker Boesen driver et lille gartneri i Hjortshøj med fokus på regenerativ dyrkning, s…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

AIH KAN VÆRE EN MODEL FOR BÆREDYGTIGE LOKALSAMFUND OG INSPIRERE ANDRE DELE AF AARHUS BY OG KOMMUNE EN MODEL FOR FREMTIDENS BÆREDYGTIGE LOKALSAMFUND OG BYKVARTERER En bæredygti…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

PARTNERSKABER ER AFGØRENDE FOR OMSTILLINGEN - En succes for bæredygtig omstilling og partnerskaber mellem forvaltning, politikere og civilsamfund - Andelssamfundet som model …

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

AFPRØVNING AF BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING FORHINDRES MED HELHEDSPLANEN. Den foreslåede Helhedsplan vil forhindre at Andelssamfundet i Hjortshøj kan afprøve og demonstrere en vis…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

INKLUSION ER VIGTIG - AIH ER GÅET FORREST Inklusionsprojektet i AiH - et levefællesskab for borgere med særlige behov Vimby Fonden ønsker fortsat at udvikle aktiviteter, fæll…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

Helhedsplanen vil skade både klima og biodiversitet, de mest presserende kriser for menneskeheden og kloden og dermed også for os i Aarhus og Hjortshøj. Jeg er imod den del af …

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

TEMA: HJORTSHØJS SOCIALE SAMLINGSSTED ØDELÆGGES Hjortshøjs sociale samlingssted bliver ødelagt af #2 ”Byens Voksesteder” Helhedsplanens strategi #2 om Byens Voksesteder rummer …

Gl. Kirkevej

Jeg er bosat på Gammel Kirkevej og taler for, at vejen forbliver blind. Der er rigt dyreliv her og vejen er brugt af et rigt antal fodgængere, der nyder naturen. Desuden ligger fl…

Bemærkninger til udkast til Helhedsplan for Hjortshøj

1 Der er ikke behov for at udbygge Østergårdtoften. Området er fint, som det er. Evt. behov for yderligere bebyggelse må findes andre steder. Andelssamfundets fremsynede indsats på…

Høringssvar i forb. med helhedsplanen for Hjortshøj

HØRINGSSVAR GEDERNES BETYDNING FOR FOLK I HJORTSHØJ Emne : helhedsplanen om inddragelsen af stor del af AiH landbrugsjorden til ny bebyggelse langs Østergårdstoften Ikke man…

Hrlhrdsplan for Hjortshøj

Hjortshøjs sociale samlingssted bliver ødelagt af #2 ”Byens Voksesteder” Helhedsplanens strategi #2 om Byens Voksesteder rummer en stiplet linje rundt om et stort jordstykke lan…

Byggeri ved Østergårdstoften

Høsteriet er et sted med stor søgning og med aktiviteteter, der nødigt skal skubbes ud af kommunen. Planlagt byggeri ved Østergårdstoften bør reduceres med henblik på at bevare det…

Byggeri ved Østergårdstoften

Landbrugsjorden ved valve er et samlings sted, et fremtids sted. Der sker ting og sager derude. Mad til lokal området bliver dyrket efter inspirerende regenerative principper. Vi m…

Bevar Høsteriet ved Østergårdstoften

Jeg skriver for, at bede jer om ikke, at bygge langs Østergårdstoften, da jeg synes det er en enormt dårlig ide! Jeg er selv studerende på Kalø Økologiske Landbrugsskole, og kender…

Byggeri ved Østergårdstoften

Jeg synes Aarhus kommune, skal stoppe deres planer om byggeri ved Østergårdstoften. Byggeriet ville ødelægge Høsteriet, et regenerativ gartneri der er med til at sikre en lokal…

Byggeri ved østergårdstoften

I think the market garden that Marie has lately started is a big improvment of the local community: it allows people to access local and organic grown food and it takes care of the…

Byggeri ved Østergårdstoften

Jeg er elev på Kalø Landbrugsskole. Høsteriet har samarbejdet med vores uddannelse ved at give os mulighed for at besøge og forklare deres metoder. Hvilket har været meget nyttigt …

Byggeri ved Østergårdstoften

As a student of sustainable agriculture at Kalø Økologiske Landbrugsskole, I firmly believe in the transformative power of local food production. Projects like Høsteriet in Aarhus …

Byggeri ved Østergårdstoften

Good afternoon, my name is Alice Bandiziol and I'm a last-year student at Kalø Økologisk Landbrugsskole. I will soon graduate as a skilled farmer and start looking for a piece of …

Byggeri ved Østergårdstoften

Local food production is the future of farming and is integral to community health. The opportunities and benefits are infinite, positively impacting not only the climate in the fo…

Bygger i ved Ødtergårdstoften

I think local food production is important and adds great value to the community. It gives families an opportunity to see farming on a small local scale and provides fresh produce …

Helhedsplan for Hjortshøj

Høringssvar. Hjortshøj, den 12. juni 2024 Pileskoven ligger som et stort rekreativt område i Hjo…

Bevarelse af Høsteriet

Foreningen Andelsgaarde (andelsgaarde.dk) har med stor interesse læst Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj, da en af foreningens samarbejdsjordbrug ligger i området. Der er ta…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

Jeg er imod den del af Helhedsplanen for Hjortshøj som omhandler bebyggelse ved Østergårdstoften. • Helhedsplanen vil få en klar negativ indvirkning på klima- og biodiversitet b…

Byggeri ved Østergårdstoften

Høringssvar I år 2005 var vi en gruppe her i Andelssamfundet der startede vores kreative værksted…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk