Gå til hovedindhold

Helhedsplan for Hjortshøj

Strategisk byudvikling i og omkring Hjortshøj.

 

Fremtidens Hjortshøj skal udgøre rammerne for det gode liv i forstaden, hvor nærhed til storbyens kommercielle og kulturelle tilbud forenes med tætheden på natur, alsidige boligtilbud og lokalbaserede fællesskaber. Helhedsplanen sikrer en udvikling, der respekterer og bygger videre på byens identitet og historie, samtidig med at den åbner op for både nye beboere og funktioner, der understøtter bæredygtighed og bymæssig vitalitet.

Helhedsplanen kan ses her

Byrådsbeslutning

Forslag til strategisk helhedsplan for Hjortshøj er godkendt på byrådsmødet den 22. maj ​2024.

I referatet fra byrådsmødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Mindretalsudtalelse

Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men ønskede en mindretalsudtalelse medsendt.

Mindretalsudtalelsen kan ses her samt i referatet fra byrådsmødet.

Dialogmøde

Aarhus Kommune inviterer til dialogmøde om Helhedsplanen for Hjortshøj den 25. juni 2024, kl. 19:30 – 21:00. Yderligere oplysninger om mødet, samt hvordan du tilmelder dig, kan ses på Høringsportalen under Begivenheder.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at helhedsplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3. Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet, kan ses i helhedsplanen.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Indgivelse af klage og efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske via Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet gennem Klageportalen. Der gælder dog en række undtagelser, herunder hvis særlige forhold, f.eks. kognitiv funktionsnedsættelse, gør, at du ikke er i stand til at anvende digital selvbetjening. På Klageportalen kan du læse om, hvad særlige forhold bl.a. kan være. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge Klageportalen.

Hvis du er omfattet af et af de særlige forhold og trods vejledning, ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Planklagenævnet via mail på plan@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af Klageportalen skal begrundes. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes dette oplyst i anmodningen. Du skal være opmærksom på, hvis du sender følsomme oplysninger, skal det ske via en sikker kanal såsom Digital Post, sikker mail eller lign. Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via Klageportalen. 

Når du eller din eventuelle repræsentant ansøger om fritagelse for brug af Klageportalen, er det vigtigt, at du/I giver Aarhus Kommune besked om det. Så ved Aarhus Kommune nemlig, at der er en klage på vej. Aarhus Kommune kan orienteres via mail, telefon eller ved at sende et brev. Kontaktoplysninger: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: plan@mtm.aarhus.dk, telefon: 8940 4400.

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klip på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 13. august 2024. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.


Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Materialer (2)

Høringssvar (13)

Byggeri ved Østergårdstoften

Landbrugsjorden ved valve er et samlings sted, et fremtids sted. Der sker ting og sager derude. Mad til lokal området bliver dyrket efter inspirerende regenerative principper. Vi m…

Bevar Høsteriet ved Østergårdstoften

Jeg skriver for, at bede jer om ikke, at bygge langs Østergårdstoften, da jeg synes det er en enormt dårlig ide! Jeg er selv studerende på Kalø Økologiske Landbrugsskole, og kender…

Byggeri ved Østergårdstoften

Jeg synes Aarhus kommune, skal stoppe deres planer om byggeri ved Østergårdstoften. Byggeriet ville ødelægge Høsteriet, et regenerativ gartneri der er med til at sikre en lokal…

Byggeri ved østergårdstoften

I think the market garden that Marie has lately started is a big improvment of the local community: it allows people to access local and organic grown food and it takes care of the…

Byggeri ved Østergårdstoften

Jeg er elev på Kalø Landbrugsskole. Høsteriet har samarbejdet med vores uddannelse ved at give os mulighed for at besøge og forklare deres metoder. Hvilket har været meget nyttigt …

Byggeri ved Østergårdstoften

As a student of sustainable agriculture at Kalø Økologiske Landbrugsskole, I firmly believe in the transformative power of local food production. Projects like Høsteriet in Aarhus …

Byggeri ved Østergårdstoften

Good afternoon, my name is Alice Bandiziol and I'm a last-year student at Kalø Økologisk Landbrugsskole. I will soon graduate as a skilled farmer and start looking for a piece of …

Byggeri ved Østergårdstoften

Local food production is the future of farming and is integral to community health. The opportunities and benefits are infinite, positively impacting not only the climate in the fo…

Bygger i ved Ødtergårdstoften

I think local food production is important and adds great value to the community. It gives families an opportunity to see farming on a small local scale and provides fresh produce …

Helhedsplan for Hjortshøj

Høringssvar. Hjortshøj, den 12. juni 2024 Pileskoven ligger som et stort rekreativt område i Hjo…

Bevarelse af Høsteriet

Foreningen Andelsgaarde (andelsgaarde.dk) har med stor interesse læst Aarhus Kommunes Helhedsplan for Hjortshøj, da en af foreningens samarbejdsjordbrug ligger i området. Der er ta…

HELHEDSPLAN FOR HJORTSHØJ

Jeg er imod den del af Helhedsplanen for Hjortshøj som omhandler bebyggelse ved Østergårdstoften. • Helhedsplanen vil få en klar negativ indvirkning på klima- og biodiversitet b…

Byggeri ved Østergårdstoften

Høringssvar I år 2005 var vi en gruppe her i Andelssamfundet der startede vores kreative værksted…

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hjortshøj
Hørings-id

H908

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Kommuneplanafdelingen
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
kommuneplan@mtm.aarhus.dk